Rząd zaakceptował dokument 'ePolska'

Zawiera on listę planowanych działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2001-2006.

Program "ePolska" został zainspirowany europejską inicjatywą - "eEurope 2002 - An Information Society for All", której celem jest przyspieszenie działań na rzecz transformacji społeczeństwa europejskiego w społeczeństwo informacyjne. Inicjatywa ta jest jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. O dokumencie ePolska tym pisaliśmy w CW 27/2001.

Polski plan działań budowy społeczeństwa informacyjnego zakłada m.in. przygotowanie społeczeństwa do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego; dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technologicznego; dostosowanie gospodarki narodowej do gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych; stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego za pomocą narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne. Celem inicjatywy jest również stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik społeczeństwa informacyjnego.

Zobacz również:

Realizacja tych celów powinna odbywać się między innymi poprzez odpowiednie dostosowanie regulacji prawnych, koordynowanie działań podmiotów wszystkich szczebli sektora publicznego, stymulowanie działań sektora prywatnego i organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą subsydiarności.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200