Ruszył projekt ALIPRO

Ruszył projekt finansowy ALIPRO (Supporting the ALIgnment of IST research PROgrammes), finansowany przez Unię Europejską. Projekt ma na celu wsparcie integracji programów naukowo-badawczych nowych państw członkowskich oraz państw kandydujących w dziedzinie technologii bezprzewodowych oraz usług i aplikacji mobilnych.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum 14 organizacji reprezentujących wspomniane państwa, a jego koordynatorem jest polska Fundacja MOST (Mobile Open Society through wireless Technology).

ALIPRO zamierza przyczynić się do szybszego ujednolicenia programów badawczych, ich usprawnienia oraz integracji w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), tak aby wzmocnić strukturę finansowania badań na poziomie ogólnoeuropejskim. Wykonawcy projektu zamierzają osiągnąć wyznaczone cele poprzez rozpoznanie i ocenę potencjału narodowych systemów finansowania BiR oraz opracowanie nowej, kompleksowej strategii rozwojowej dla tych systemów.

Zobacz również:

Kolejnym celem ALIPRO jest wsparcie nowopowstałej europejskiej Platformy Technologicznej "eMobility" poprzez zaangażowanie do jej budowy specjalistów z dziedziny technologii mobilnych z nowych państw członkowskich oraz państw kandydujących. "eMobility" (Mobile and Wireless Communications and Technology Platform) to nowa inicjatywa Komisji wspierająca koncentrację potencjału badawczego Unii Europejskiej celem wzrostu wydajności nakładów na badania i rozwój w dziedzinie technologii bezprzewodowych.

Do konsorcjum ALIPRO zaproszonych zostało dziesięć organizacji z krajów nowoprzyjętych, a także po jednym przedstawicielu z Bułgarii, Rumunii, Turcji oraz Niemiec. Projekt zyskał już poparcie rządów Polski, Litwy oraz parlamentu Rumunii. Został rozpoczęty w marcu 2005 i będzie trwał jeden rok. Więcej informacji tutaj.


TOP 200