Ruszył dwunasty Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Po raz kolejny rusza Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego adresowany do młodych, polskich naukowców-informatyków. Nagroda przyznawana jest za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie informatyki i jej zastosowań. Konkurs kierowany jest do osób, które w ostatnim dniu ubiegłego roku nie ukończyły 30 lat (lub 32 w przypadku osób, które korzystały z urlopów wychowawczych), pracowników, doktorantów lub studentów krajowej szkoły wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe w zakresie informatyki.

W tegorocznej edycji zgłoszenia będą przyjmowane do 15 kwietnia. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wyróżnienie otrzymał dr Michał Pilipczuk (czytaj tutaj), który jest jednym z najlepszych w świecie specjalistów w zakresie złożoności parametryzowanej, niezwykle ważnego działu algorytmiki.

Dwunasta już edycja konkursu świadczy o prestiżu Nagrody, ale także o głębokiej potrzebie wparcia utalentowanych i pracowitych młodych ludzi. Dostrzegamy ich starania i ciężką pracę, która stanowi nie tylko sukces poszczególnych osób, ale w sposób znaczący wpływa na rozwój informatyki, dziedziny, która z dnia na dzień poszerza obszary swojego wpływu na nasze codzienne życie.” – mówi prof. Paweł Urzyczyn

Zobacz również:

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić wniosek znajdujący się na tej stronie. Do wniosku należy dołączyć CV wraz z krótkim opisem dotychczasowego przebiegu pracy naukowej, opinię lub list rekomendacyjny samodzielnego pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki, listę wszystkich publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz najważniejsze publikacje (nie więcej niż 5).

W przypadku kandydatów, którzy przekroczyli 30 rok życia do dokumentacji należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego korzystanie z urlopu wychowawczego. Wnioski należy składać do 15 kwietnia 2016 r.

Radę Nagrody, jak co roku, tworzą badacze i wykładowcy akademiccy, będący autorytetami w dziedzinie informatyki, profesorowie: Krzysztof Apt, Paweł Idziak, Jan Madey, Andrzej Pelc, Zygmunt Mazur, Jerzy Nawrocki, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Piotr Sankowski, Paweł Urzyczyn (przewodniczący). Sekretarzem Nagrody jest dr Daria Walukiewicz-Chrząszcz.

Patronem nagrody jest przedwcześnie zmarły, wybitny informatyk - Witold Lipski. Był naukowcem o wybitnym, twórczym umyśle. W roku 1967, jako laureat XVIII Olimpiady Matematycznej, przyjęty został bez egzaminów wstępnych do Studium Podstawowych Problemów Techniki przy Politechnice Warszawskiej. Zaledwie w 10 lat od dnia uzyskania stopnia doktora stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący trzy ważne i trudne kierunki badawcze: kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z tych dziedzin opublikował wiele prac, które przyniosły mu światowy rozgłos i są często cytowane po dziś dzień. Witold Lipski zmarł w wieku 35 lat.

Nagrodę jego imienia, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą, ustanowiła w 2005 roku Fundacja Rozwoju Informatyki, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), które jest również sponsorem Nagrody im. Witolda Lipskiego. Patronat medialny nad tegoroczną edycją konkursu objął Computerworld.


TOP 200