Rozwiązania warstwowe

W ślad za wzrostem ilości danych w firmach nie idą większe budżety na ich składowanie. Działy IT muszą więc przechowywać dzisiaj więcej danych za proporcjonalnie mniejsze pieniądze. Jak można sobie z tym poradzić?

Rozwiązania warstwowe

70%

tyle danych, przechowywanych i utrzymywanych w większości serwerowni pracujących w typowych firmach, można określić jako dane nieaktywne.

Do najważniejszych przyczyn rozrastania się zasobów danych w firmach można zaliczyć następujące zjawiska:

- Ilość cyfrowych danych jest, w ogóle, większa niż kiedykolwiek w historii. Dodatkowo, ilość treści multimedialnych nieustannie się zwiększa i będzie rosła. Nawet w niewielkiej firmie przechowuje się wiele skanów i innych obszernych dokumentów.

- Postępująca globalizacja lokalnych struktur ekonomicznych wprowadza zapotrzebowanie na ciągłą wymianę danych pomiędzy rozproszonymi ośrodkami produkcyjnymi, handlowymi i klientami, co powoduje szybki wzrost ilości wytwarzanych i przesyłanych danych.

- Systemy ochrony i odtwarzania poawaryjnego wielokrotnie powielają już istniejące dane.

W większości serwerowni pracujących w typowych firmach, ponad 70% tworzonych, przechowywanych i utrzymywanych danych można jednak określić jako dane nieaktywne. Nie wszystkie nieaktywne dane są stare i bezużyteczne, ale koszt utrzymania wszystkich zasobów w szybko dostępnej przestrzeni magazynowej jest wysoki. Odpowiedzią na tę potrzebę biznesową są systemy zarządzania danymi. Dotychczas w takie rozwiązania inwestowały największe firmy, które wcześniej dotykał problem ogromu składowanej informacji. Obecnie, potrzeby związane z optymalizacją storage dają się zauważyć także w mniejszych organizacjach.

Cztery kroki do sprawności

Opłacalność systemów magazynowania danych nie jest czymś, co można po prostu kupić. To interaktywny proces, w którym przedsiębiorstwo sprawdza wykorzystanie zasobów i lokalizację najmniej sprawnych elementów, przynoszących nadmierne koszty. Te elementy można poprawić albo modyfikując proces, albo osiągając lepsze wykorzystanie dostępnych technologii. Można wydzielić cztery kluczowe kroki do optymalizacji stosowanych rozwiązań:

1) Określić zasoby. Trudno podjąć jakąkolwiek decyzję odnośnie zarządzania danymi, jeśli się nie wie, jaką wartość przedstawiają one dla przedsiębiorstwa. Należy ustalić, jakie rzeczywiście dane istnieją w firmie, gdzie są składowane, jak wykorzystywane i jakie są wymogi samego przedsiębiorstwa oraz prawa dotyczące przechowywania i zarządzania nimi. Tych informacji nie udzieli dział IT samodzielnie, dlatego niezbędna jest współpraca między jednostkami biznesowymi. Ustanowienie reguł określających zasady utrzymania, ochrony i praw dostępu pomoże zidentyfikować i usunąć bezwartościowe dane, jednocześnie zapewniając właściwe przechowywanie i obsługę wartościowej informacji.

2) Zapewnić właściwą wydajność, pojemność, niezawodność i dostępność aplikacjom roboczym. Nadmiar lub niedobór którejkolwiek z wymienionych cech jest przyczyną strat (spowodowanych np. przez przestoje lub nadmierne inwestycje). Dodatkowo, warto zaimplementować inteligentne jednostki zarządzające przechowywaniem danych, które łatwo dostosują się do zmian w sposobach dostępu czy roli danych.

3) Wprowadzić technologie, które zoptymalizują zarządzanie przestrzenią dyskową, co zapobiegnie zbędnym rozbudowom. Do takich technologii zaliczyć można zautomatyzowany dozór, deduplikację i kompresję.

4) Zaprojektować i wdrożyć aktywną ochronę danych oraz politykę odzyskiwania po awarii, tak by sprostać wymaganiom stosowanych rozwiązań biznesowych. Wdrożone zasady należy konsekwentnie stosować.


TOP 200