Rozbudowa systemu w Elektrociepłowniach Warszawskich

ATM SA rozbudowała system informatyczny Elektrociepłowni Warszawskich - obecnie jego sercem jest klaster dwóch komputerów Sun Enterprise E6500. System oparto na oprogramowaniu klasy ERP.

ATM SA rozbudowała system informatyczny Elektrociepłowni Warszawskich - obecnie jego sercem jest klaster dwóch komputerów Sun Enterprise E6500. System oparto na oprogramowaniu klasy ERP.

W październiku 2000 r. w siedzibie Elektrociepłowni Warszawskich w Kawęczynie oddano do użytku system informatyczny, zaprojektowany i wykonany przez ATM SA przy udziale Sun Microsystems. Stanowi on platformę sprzętową dla oprogramowania IFS Applications - centralnej aplikacji typu , będącej jednym z głównych elementów zarzą-dzania przedsiębiorstwem.

Niedawno ATM SA dokonała rozbudowy systemu i obecnie głównym elementem sprzętowym instalacji jest klaster dwóch komputerów Sun Enterprise. Podstawowy węzeł w klastrze, obsługujący system produkcyjny, to 28-procesorowy komputer E6500 wyposażony w 20 GB pamięci operacyj-nej. Natomiast węzeł zapasowy, obsługujący system szkoleniowo-testowy, to 14-procesorowy E6500 o identycznej pojemności pamięci operacyjnej.

Jednorodność węzłów podstawowego i zapasowego miała na celu poprawę niezawodności i bezawaryjności systemu oraz umożliwiła scentralizowa-nie systemu zapasowych kopii danych. Dwukrotnie została również zwiększona pojemność systemu pamięci masowej i znacznie wzrósł poziom bezpieczeństwa danych (dodatkowo do wykonywania kopii bezpieczeństwa i w razie awarii służą dwa roboty taśmowe DLT 7000).


TOP 200