Raport: telepraca w Polsce

Około 16% przedsiębiorstw w Polsce zatrudnia telepracowników. Stanowią oni jednak tylko 1% wszystkich zatrudnionych.

Około 16% przedsiębiorstw w Polsce zatrudnia telepracowników. Stanowią oni jednak tylko 1% wszystkich zatrudnionych.

Z zamiarem wprowadzenia telepracy w najbliższej przyszłości nosi się jednak kolejne 19% polskich firm. Branże, w których najczęściej stosowana jest telepraca, to: wydawnicza, poligraficzna i reprodukcyjna zapisanych nośników informacji, produkcji maszyn biurowych i komputerów, sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej, a pośrednio finansowa i badawczo-rozwojowa. Wśród zajęć wykonywanych w formie telepracy są z jednej strony proste zadania związane z telemarketingiem, informacją telefoniczną, przedstawicielstwem handlowym czy akwizycją. Z drugiej w firmach korzystających z dobrodziejstw pracy na odległość telepracownicy wykonują zadania wymagające wysokich kwalifikacji. Jedna trzecia przedsiębiorstw deklarujących stosowanie telepracy powierza telepracownikom wykonywanie usług finansowych. Jest to przygotowywanie różnego rodzaju raportów i analiz, kontaktowanie się z bankami, doradzanie klientom, przygotowywanie biznesplanów. Niewiele mniej firm zatrudnia telepracowników do tworzenia grafiki komputerowej. W jednej czwartej przedsiębiorstw zdalni pracownicy wykonują usługi z zakresu księgowości i porad prawnych. Jest duża grupa firm zlecających telepracownikom wykonywanie projektów technicznych, projektowanie i obsługę systemów IT, programowanie, tworzenie stron internetowych. Prace edytorsko-redaktorskie powierza telepracownikom 14% firm.

Ze strony pracodawców najczęstszym powodem zatrudniania pracowników w formie telepracy jest obniżanie kosztów. Wiąże się to ze zmianą stałej umowy o pracę na umowę o dzieło, umowę zlecenie bądź założeniem przez pracownika własnej działalności gospodarczej. Oszczędności są także na kosztach prowadzenia biura. Z kolei ze strony pracowników decyzja o zatrudnieniu w formie telepracy wiąże się najczęściej z chęcią zarobienia dodatkowych pieniędzy. Głębsza motywacja występuje w grupie lepiej wykształconych telepracowników. Chcą oni samodzielnie dysponować czasem, dążą do większej niezależności od pracodawcy. Generalnie dostrzegają w telepracy więcej pozytywnych aspektów niż przedstawiciele pierwszej grupy.

Badanie zjawiska telepracy na polskim rynku przeprowadziła spółka PBS w ramach projektu "Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców".

Szczegółowe wyniki badania zjawiska telepracy w naszym kraju znajdują się na stronach:http://www.telepraca-efs.pl .

19% polskich firm rozważa w najbliższej przyszłości możliwość wprowadzenia telepracy.


TOP 200