(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

Materiał promocyjny Cyfrowa transformacja nierozerwalnie kojarzy się z przemianą modeli biznesowych i procesów obszaru produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. To duże uproszczenie, bowiem innowacyjne rozwiązania IT z impetem wkraczają także do działów HR, rozszerzając zakres i cele cyfrowej transformacji o obszar zarzadzania zasobami ludzkimi.

Cyfrowa transformacja procesów związanych z zarządzeniem personelem w równym stopniu dotyka działy HR i zwykłych pracowników. Motorem zmian pozostaje chęć automatyzacji rutynowych zadań, aby ograniczyć ilość pracy wykonywanej ręcznie. W ręce menedżerów działów oraz szeregowych pracowników oddawane są kolejne aplikacje, które pozwalają im samodzielnie załatwiać swoje sprawy pracownicze.

Redakcja Computerworld, we współpracy z firmami Gavdi i SAP, przeprowadziła badanie, które miało na celu wskazanie poziomu cyfryzacji i automatyzacji procesów HR wśród przedsiębiorstw działających na polskim rynku, nakreślenie sposobu postrzegania działów HR przez pryzmat innowacyjności w obszarze IT oraz wyzwań stawianych przed nimi w drodze ku cyfrowej transformacji w obszarze zarzadzania ludźmi. Oto najważniejsze wnioski z badania.

Innowacyjność działów HR

Zmiany na rynku pracy oraz duża dostępność nowoczesnych narzędzi IT sprawiają, że działy HR muszą być bardziej innowacyjne, niż kiedykolwiek wcześniej. Najbardziej oczywistym działaniem, które mogą podjąć w kierunku cyfryzacji procesów zdaje się być automatyzacja rutynowych zadań, aby wygospodarować więcej czasu na inne sprawy. Na ten aspekt wskazuje 86% ankietowanych. W opinii uczestników badania, działy HR mogą być bardziej innowacyjne, jeśli zdecydują się udostępnić pracownikom samoobsługowe narzędzia (82% wskazań) oraz będą inwestować w narzędzia i metodyki, które pozwolą skrócić czas dostarczania gotowych danych (79%).

(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

Rola HR w biznesie

Za planami i potrzebami idą czyny. Dzisiaj aż 87% firm automatyzuje procesy związane z zarządzaniem ludźmi w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT. Nic dziwnego, bowiem dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań informatycznych, działy HR mogą odgrywać większą rolę w biznesie, niż dotychczas. 55% badanych jest zdania, że wyposażenie menedżerów i pracowników w innowacyjne narzędzia pomoże im zwiększyć efektywność oraz podniesie satysfakcję z pracy. Tyle samo ankietowanych twierdzi, że dział HR zyska na znaczeniu, jeśli zapewni pracownikom nowoczesne, przyjazne rozwiązania wspierające uczenie się – od szkoleń i narzędzi wymiany wiedzy, po rozwiązania pozwalające na szybkie dotarcie z treściami do odpowiednich grup pracowników.

(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

87% firm automatyzuje procesy związane z zarządzaniem ludźmi w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT

Inwestycje w HR mają przełożyć się na konkretne korzyści biznesowe. Najwięcej, bo aż 42% ankietowanych uważa, że najszybszy zwrot z inwestycji zapewni wspieranie procesów rekrutacyjnych, w tym marketingu rekrutacyjnego. Dwa inne obszary, które mogą być kluczowe dla wdrażania zmian w kierunku cyfrowej transformacji przedsiębiorstw dotyczą cyfryzacji procesów związanych z wdrażaniem nowych pracowników (49% wskazań) oraz szkoleniami, w tym e-learningiem (45%).

(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

Cyfrowe miejsca pracy

Pandemia COVID-19 wyraźnie przyspieszyła cyfryzację miejsc pracy. Choć wiele firm już wcześniej zapewniło pracownikom niezależność od stanowiska pracy, pozostałe musiały szybko dostosować się do nowych realiów, wyposażając użytkowników w wymagane do pracy zdalnej narzędzia i oprogramowanie.

Zmiany te dotknęły także obszar HR. Już dzisiaj 82% firm udostępnia portal, w którym pracownicy mogą samodzielnie załatwiać swoje sprawy. I choć 32% przedsiębiorstw dysponuje zaawansowanym rozwiązaniem, obejmującym wszystkie istotne dla pracowników obszary, to 50% dostrzega potrzebę wprowadzenia istotnych usprawnień w posiadanym narzędziu.

(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

82% firm udostępnia portal, w którym pracownicy mogą samodzielnie załatwiać swoje sprawy

IT remedium na problemy HR

Zmiana roli IT w kierunku partnera w biznesie wzmocniła oczekiwania poszczególnych działów. IT ma być motorem zmian, które wprowadza innowacje mające realny wpływ na poprawę funkcjonowania całej organizacji. W jaki sposób działy IT mogą pomóc firmom w rozwiązaniu problemów HR? W ocenie respondentów punktem wyjścia jest ograniczenie ilości pracy wykonywanej ręcznie, a więc automatyzacja powtarzalnych procesów. 50% badanych uważa ten aspekt za kluczowy. Kolejne 38% za bardzo ważny.

Wiele tych procesów ściśle wiąże się z przetwarzaniem danych. Nic dziwnego, że ankietowani dostrzegają możliwość usprawnienia i wprowadzania innowacji w procesach związanych z agregacją i zwiększaniem jakości danych pochodzących z wielu źródeł (81% wskazań jako kluczowe lub bardzo ważne) oraz dostarczaniem pracownikom HR nowych narzędzi analityki i przetwarzania danych (79%).

(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

Zewnętrzni dostawcy

W drodze ku cyfrowej transformacji firmy chętnie sięgają po pomoc zewnętrznych partnerów rozwiązań i usług. Wsparcie to może być realizowane na wielu płaszczyznach, przy czym raport skupia się na dwóch wybranych obszarach: roli dostawcy przy wyborze systemu HR oraz wykorzystaniu chmury w dziale HR.

W wypadku wyboru rozwiązania dla działu HR przeważa opinia, że zewnętrzny dostawca powinien działać jak doradca, który pomaga zidentyfikować potrzeby biznesowe i dobrać rozwiązanie IT adresujące te potrzeby. 47% ankietowanych uznało to kryterium za kluczowe. Kolejne 38% badanych twierdzi, że jest to bardzo ważne.

Szersze wykorzystanie chmury, w tym oprogramowania chmurowego, może przynieść działom HR wiele korzyści. W ocenie respondentów najważniejsze z nich to wysokie bezpieczeństwo i ciągłość działania systemów (52% wskazań), brak konieczności inwestycji we własną infrastrukturę (50%) oraz wbudowane funkcje backupu (44%).

Zachęcamy do pobrania raportu „(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi”, w którym szczegółowo omawiamy i komentujemy wyniki badania.

(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld
(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi – badanie Computerworld

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2021 roku na grupie dużych przedsiębiorstw i korporacji. Ankietowane firmy wywodziły się z różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcji i wydobycia, sektor ochrony zdrowia, finansów, bankowości i ubezpieczeń. O wypełnienie ankiet poprosiliśmy osoby zatrudnione na stanowiskach menedżerskich, w tym kierowników i dyrektorów działów IT.(R)ewolucja w HR. Cyfrowa transformacja w obszarze zarządzania ludźmi

Zachęcamy do pobrania raportu, w którym szczegółowo omawiamy i komentujemy wyniki badania.