Prześwietlanie kontrahenta

Biura informacji ospodarczej i wywiadownie są doskonałymi instrumentami do sprawdzania wiarygodności kontrahenta. Działalność pierwszych reguluje ustawa, drugich - ogólnie dostępne dane ściągane z różnych źródeł.

Biura informacji ospodarczej i wywiadownie są doskonałymi instrumentami do sprawdzania wiarygodności kontrahenta. Działalność pierwszych reguluje ustawa, drugich - ogólnie dostępne dane ściągane z różnych źródeł.

Niejedna firma przekonała się na własnej skórze, jak ważne są świeże i szybkie informacje o sytuacji partnera biznesowego. I nie zawsze były to miłe doświadczenia. Dobrze, jeśli tylko kończyły się na nieprzyjemnych rozmowach ponaglających do zapłaty. Niestety, nierzadko strony kończyły współpracę w sądzie.

Lekiem na chorobę zwaną nierzetelnym płatnikiem okazały się biura informacji gospodarczej i wywiadownie. Ich głównym zajęciem jest zbieranie i gromadzenie informacji o podmiotach gospodarczych oraz konsumentach. Choć usługa nieco kosztuje, przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że warto z niej skorzystać, żeby mieć spokojny sen i pewność co do partnera, z którym prowadzą interesy. Często bardzo duże interesy.

Co to jest informacja gospodarcza?

Informacja gospodarcza w rozumieniu Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej mówi o terminowym lub nieterminowym spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorcę lub konsumenta, a także fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy. Gdy informacja dotyczy przeterminowanego zadłużenia, określana jest jako negatywna. Mówimy o niej, gdy zaległość w przypadku konsumenta wynosi 200 zł, dotycząca przedsiębiorcy 500 zł, a świadczenie jest wymagalne od minimum 60 dni. Jeśli informuje o rzetelnym wywiązywaniu się ze zobowiązań, mamy do czynienia z informacją pozytywną. W zależności od tego, czy informacja gospodarcza dotyczy przedsiębiorcy czy konsumenta, składają się na nią inne dane. Jeśli mówimy o informacji o przedsiębiorcy, musi zawierać: nazwę podmiotu, siedzibę i adres, KRS, NIP, regon, główny przedmiot działalności, imiona i nazwiska osób zarządzających, a także kwotę, walutę i termin zaległości oraz datę wysłania wezwania do zapłaty. W przypadku konsumenta informacja gospodarcza zawiera: imiona i nazwiska, obywatelstwo, adres, nr PESEL, serię i nr dowodu osobistego, jak również datę urodzenia i podobnie jak przy przedsiębiorcy kwotę, walutę i termin powstania zaległości oraz datę wysłania wezwania do zapłaty. Tego rodzaju informacje w Polsce mogą gromadzić i udostępniać wyłącznie biura informacji gospodarczej.

Inny charakter mają informacje z wywiadowni gospodarczych. Firmy tego rodzaju specjalizują się w zbieraniu i przetwarzaniu danych o podmiotach gospodarczych i ich stanie. Prowadzą tzw. "biały wywiad". Informacje, którymi dysponują, pochodzą z rejestrów przedsiębiorców, sądów gospodarczych, sądowych ogłoszeń upadłości i postanowień o postępowaniu w sprawie danej firmy, a także samorządowych ewidencji działalności gospodarczej i publikowanych sprawozdań finansowych. Przy gromadzeniu danych wywiadownie korzystają również z prasy i Internetu. Przeprowadzają także tzw. aktywne badania poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwem.

Kto może przekazywać informacje gospodarcze do BIG-ów?

Wyżej wspomniana ustawa dokładnie określa podmioty, które mogą przekazywać informacje do biur. Jeśli mówimy o przedsiębiorcy, może tego dokonać każdy inny przedsiębiorca, który ma z nim podpisaną umowę. W przypadku konsumentów informacje mogą przekazywać banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe i faktoringowe, operatorzy usług telekomunikacyjnych, dostawcy mediów oraz pośrednicy kredytowi, a także wydawcy kart płatniczych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, firmy pożyczkowe i poręczeniowe, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, jak również firmy świadczące usługi przewozu osób w komunikacji publicznej oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Komu BIG może udostępniać informacje gospodarcze i na jakich zasadach?

Biuro Informacji Gospodarczej może udzielić informacji o przedsiębiorcy osobie fizycznej lub przedsiębiorcy, a o konsumencie - każdemu przedsiębiorcy, który posiada od niego upoważnienie. Dodatkowe informacje pochodzące z sektora bankowego dostępne są wyłącznie dla przedsiębiorcy na podstawie upoważnienia konsumenta lub przedsiębiorcy, którego dotyczą.

Aby podjąć współpracę z BIG-iem, należy po pierwsze określić warunki współpracy, tj. możliwość weryfikowania kontrahentów lub korzystania z "miękkiej windykacji", następnie podpisać umowę strategiczną lub abonamentową z biurem. Warto pamiętać o tym, że można mieć podpisane umowy z kilkoma BIG-ami. Na tej podstawie uzyskuje się login i hasło, przy których wykorzystaniu przez przeglądarkę www można korzystać z ewidencji dłużników i pobierać raporty z informacjami gospodarczymi lub przekazywać dane na temat swoich nierzetelnych kontrahentów.

Produkty oferowane przez BIG-i

Produkty i usługi prewencyjne oferowane przez BIG-i pozwalają na minimalizowanie ryzyka biznesowego i uniknięcie nierzetelnych kontrahentów oraz ryzykownych transakcji handlowych. W ofercie dostępne są raporty o konsumencie i o przedsiębiorcy, które zawierają informacje gospodarcze pochodzące ze wszystkich sektorów gospodarki. Istnieje także możliwość monitorowania zmian w informacji gospodarczej o przedsiębiorcy. Biura udostępniają również w formie raportu informacje o fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem.

Wspomagają także tradycyjne metody odzyskiwania należności o tzw. "miękką windykację" i poprawiają ich efektywność. W ramach tych usług oferują klauzulę lub pieczęć z informacją o współpracy firmy z BIG-iem i konsekwencjach przekazania informacji gospodarczej dla dłużnika, które wykorzystywane są na dokumentach finansowych i wezwaniach do zapłaty. Kolejnym etapem i jednocześnie usługą z zakresu odzyskiwania należności jest przekazywanie przez przedsiębiorców informacji gospodarczych o konkretnym dłużniku po uprzednim wysłaniu do niego wezwania do zapłaty. Następnym - wysłanie powiadomienia o wpisie go do ewidencji dłużników. Zalegających z płatnościami mobilizuje fakt, że biura współpracują z instytucjami finansowymi i operatorami telefonicznymi, którzy sprawdzają w ewidencjach rzetelność potencjalnych klientów. Z tego powodu znalezienie się w takiej bazie może utrudnić zakup telefonu bądź uzyskanie kredytu w banku czy przedmiotów wartościowych w leasingu.

W Polsce funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej: InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej, Europejski Rejestr Informacji Finansowej, Biuro Informacji Gospodarczej i Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej. Największą liczbą informacji gospodarczych dysponuje InfoMonitor. Posiada łącznie dostęp do 1, 7 mln danych gospodarczych o przedsiębiorcach i konsumentach pochodzących z Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich, bazy Biura Informacji Kredytowej i Ewidencji Dłużników InfoMonitora.

Zasady działania biur informacj

W lutym 2003 roku weszła w życie Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dokument ten reguluje zasady funkcjonowania biur informacji gospodarczej, które przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze przedsiębiorcom oraz konsumentom. Ich działalność daje firmom możliwość minimalizowania ryzyka biznesowego i odzyskiwania długów w prostszy i łagodniejszy sposób niż chociażby poprzez firmy windykacyjne. Dane na temat przedsiębiorców udostępniają również wywiadownie gospodarcze. Źródłem tych informacji są zazwyczaj ogólnie dostępne rejestry.


TOP 200