Projekty kontrolowane

Firma GET Manager stara się upowszechniać rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsięwzięciami i systemowe podejście do zarządzania w różnych sektorach rynku.

Firma GET Manager stara się upowszechniać rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsięwzięciami i systemowe podejście do zarządzania w różnych sektorach rynku.

Firmy często mają kłopoty z wdrożeniami systemów klasy MRP II/ERP, ponieważ muszą dostosowywać swoją działalność do systemu, standaryzować ją. Zanikają wówczas indywidualne cechy organizacji, bywa zatracana przewaga konkurencyjna. "Misja naszej firmy to upowszechnianie systemowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami, przez co należy rozumieć ÇszycieČ rozwiązań na miarę organizacji, zespołu projektowego, a nawet konkretnego projektu. Nie każdy bowiem projekt w danej organizacji musi być zarządzany w ten sam sposób" - mówi Tomasz Dałkowski, prezes wrocławskiej firmy GET Manager.

Rodzi się rynek

GET Manager, powstały na początku lat 90., specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu zarządzania przedsięwzięciami. Początkowo firma zajmowała się również ochroną środowiska. Uczestniczyła w kilku dużych projektach, m.in. kierowała wydaniem Informatora Ochrony Środowiska Miasta Wrocławia. "Ochrona środowiska dawała interesujące perspektywy, ale zdecydowaliśmy się skoncentrować na zarządzaniu przedsięwzięciami" - wyjaśnia Tomasz Dałkowski.

Z pracą w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami firma wiązała większe nadzieje, ale początkowo była to raczej inwestycja, ponieważ systemowe podejście do zarządzania i metoda earned value były w Polsce mało znane. Metoda ta - po polsku określana: planowany koszt wykonanych prac - pozwala, biorąc pod uwagę jedynie koszty przedsięwzięcia, oceniać stan jego realizacji.

Prezes GET Manager uważa, że dopiero dzisiaj rodzi się rynek tego typu usług i rozwiązań, co jest spowodowane napływem do Polski kapitału zagranicznego i wymuszaniem przez zagraniczne firmy stosowania tych metod. Klienci to głównie średnie i duże firmy, opierające działalność na realizowaniu przedsięwzięć (tzw. project based companies). "Typowe systemy ERP nie mają modułów dla takich firm, a nawet jeśli je zawierają, to nie uwzględniają one wszystkich ich potrzeb" - mówi Tomasz Dałkowski. Oferta jest skierowana do różnych sektorów rynku, firm zajmujących się przedsięwzięciami inwestycyjnymi w przemyśle, w tym budownictwie, telekomunikacji i informatyce. Rosnące zainteresowanie sektora bankowości i finansów wynika z potrzeby nadzorowania realizacji inwestycji w celu zminimalizowania ryzyka projektów.

Plus na dodatek

Bazą technologiczną rozwiązań oferowanych przez GET Manager są produkty Microsoftu - Microsoft Project, Team Manager, Outlook, Office. "Wykonaliśmy rozszerzenie funkcjonalne do Microsoft Project o nazwie Project Plus. Pozwala ono m.in. na współpracę z polskimi systemami kosztorysowania i zarządzania finansowego. Dodaje także narzędzie wspomagające zarządzanie inwestycjami w zakresie budowy planu inwestycyjnego, kontroli realizacji i rozliczania inwestycji" - opowiada prezes wrocławskiej firmy.

GET Manager prowadzi również szkolenia z zakresu obsługi narzędzi Microsoft Project i Project Plus, w tym dla kadry kierowniczej. Szkolenia pokrywają także obszar tzw. miękkich umiejętności, chociaż firma na razie nie zajmuje się socjologicznymi aspektami zarządzania (kontaktami w grupie, socjotechniką).

Kursy organizowane są w formule just-in-time, tzn. prezentowane są tylko te wiadomości, które są w danej chwili potrzebne. "Umiejętności, które byłyby nie wykorzystane, i tak zostałyby zapomniane" - twierdzą przedstawiciele GET Managera. Przy tego typu formule konieczne jest jednak, aby klient miał świadomość całości wiedzy, orientował się, jakich wiadomości aktualnie mu potrzeba.


TOP 200