Projekty do konsultacji

MRR opublikowało listę kluczowych projektów, które przewidziane są do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

MRR opublikowało listę kluczowych projektów, które przewidziane są do dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.

Opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) projekty mają być poddane społecznej konsultacji. Na liście znajdują się również najważniejsze projekty związane z budową i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. W sumie za kluczowe rząd uznał 516 projektów inwestycyjnych, z czego 95 dotyczy innowacji, a 421 infrastruktury. Na ich realizację przeznaczono w latach 2007-2013 łącznie 49 mld euro, w tym 42 mld euro pójdzie na sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Rozwój w Polsce parków i inkubatorów technologicznych oraz projekty informatyczne w administracji i badawczo--rozwojowe mają pochłonąć 1024,4 mln euro.

Propozycje kluczowych projektów z dziedziny infrastruktury i innowacji mają być teraz poddane społecznym konsultacjom. Wszyscy zainteresowani - w tym firmy, samorządy, instytucje, stowarzyszenia - mogą do kwietnia drogą elektroniczną zgłaszać swoje uwagi, sugestie i opinie.

Mniejsze i większe projekty

Część projektów kluczowych to tzw. projekty duże, o wartości powyżej 25 mln euro w przypadku środowiska naturalnego i 50 mln euro we wszystkich innych obszarach. Wśród nich te dotyczące IT to budowa Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (koszt 200 mln euro), który ma powstać w latach 2007-2010 oraz projekt Polska ID Karta pl.ID (110 mln euro) - 2008-2013. Podlegają one odpowiednio Ministerstwu Zdrowia oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo fundusze przyznaje Ministerstwo Gospodarki - ponad 180 mln euro zostanie przeznaczone na rozwój parków i inkubatorów technologicznych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i Nowym Sączu. Dodatkowe 20 mln euro Ministerstwo Gospodarki przeznaczy na przygotowanie i realizację koncepcji zorganizowania w Polsce wystawy Expo 2012.

Inne, indywidualne projekty mają mniejsze budżety, ale zostały uznane za ważne i znaczące dla rozwoju gospodarczego oraz społecznego Polski. Projekty kluczowe nie są wybierane w trybie konkursowym, lecz wskazywane jako te, które mają w zdecydowany sposób przyczyniać się do osiągania celów określonych w danej strategii czy w danym programie operacyjnym. Wchodzą one w skład tzw. Indykatywnych Planów Inwestycyjnych. Umieszczenie ich na liście nie jest jednak równoznaczne z bezwarunkowym przyznaniem im dofinansowania z funduszy europejskich. Ostatecznie decyduje spełnienie określonych warunków. Oznacza, że nie będą one w przypadku skierowania ich do realizacji podlegały dalszej kwalifikacji konkursowej.

Inwestycje w systemy IT

Projekty z zakresu innowacyjnej gospodarki dotyczą inwestycji służących podniesieniu konkurencyjności firm, zwłaszcza innowacji w biznesie. Są to również projekty związane z wykorzystaniem technik informacyjnych. Wśród prawie czterdziestu projektów kluczowych z VII osi priorytetowej "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego" w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka znalazły się m.in.: informatyzacja ksiąg wieczystych (łącznie prawie 24 mln euro), zintegrowany system zarządzania budżetem państwa (10 mln euro), e-Podatki (45 mln euro), e-PUAP2 (42 mln euro), e-Deklaracje2 (27 mln euro), Geoportal (25 mln euro) oraz budowa Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby Ministerstwa Finansów (40 mln euro).

Szczegółowy wykaz projektów znajduje się na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/strona_glowna/indykatywna+lista+projektow+pois+poig.htm .


TOP 200