Projektowanie sieci neuronowych

StatSoft oferuje nowe oprogramowanie Neural Networks, umożliwiające automatyczne tworzenie optymalnej architektury sieci neuronowych.

StatSoft oferuje nowe oprogramowanie Neural Networks, umożliwiające automatyczne tworzenie optymalnej architektury sieci neuronowych.

Sieci neuronowe to oprogramowanie analityczne, którego funkcjonowanie wzoruje się na hipotetycznym procesie uczenia się człowieka i funkcjach neurologicznych mózgu. Umożliwia ono generowanie prognoz na podstawie dostępnych danych i samomodyfikację oprogramowania, realizowaną w procesie uczenia się na podstawie analizy nowych danych. Sieci neuronowe są teoretycznie zdolne do aproksymacji dowolnej funkcji ciągłej i kwalifikują się do modelowania złożonych nieliniowych zależności oraz prognozowania na podstawie niepełnych lub zniekształconych danych.

StatSoft wprowadził do sprzedaży nowy program do analizy danych, wykorzystujący technologię sieci neuronowych - "Statistica: Neural Networks". Jest to rozbudowana aplikacja, umożliwiająca projektowanie różnych architektur sieci neuronowych przy wykorzystaniu zarówno powszechnie używanych, jak i specjalizowanych algorytmów uczących. Sieci neuronowe są potężnym narzędziem do zgłębiania danych (data mining) i znajdują zastosowanie w inżynierii finansowej, badaniach inżynierskich lub medycynie, m.in. do tworzenia modeli regresji lub klasyfikacji i przewidywań.

Neural Networks zawiera m.in. algorytmy uczące: propagacji wstecznej, metodę gradientów sprzężonych oraz iteracyjne procedury Levenberga-Marquardta. Program udostępnia funkcję "Automatyczny projektant sieci", która umożliwia automatyczne określenie najlepszej architektury sieci neuronowej przy wykorzystaniu algorytmów heurystycznych i wyrafinowanych procedur optymalizacyjnych. Ponadto Neural Networks oferuje unikalne neurogenetyczne procedury selekcji danych, pomagające w określeniu zmiennych, które powinny być użyte w procesie uczenia sieci.

Pakiet "Statistica: Neural Net-works" może pracować jako samodzielna aplikacja lub współpracować z programem Statistica dla Windows, przeznaczonym do statystycznej analizy i wizualizacji danych, który jest dostępny w polskiej wersji językowej.

<hr>Aplikacja do tworzenia sieci neuronowych "Statistica: Neural Networks"

Producent: StatSoft Inc.

Przedstawicielstwo:

30-110 Kraków

ul. Karszewskiego 36

tel./fax (+12) 422 51 00 w. 227

http://www.statsoft.com

Cena: 2847 zł + VAT


TOP 200