Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty

PZIP, strategiczny dokument wyznaczający cele dotyczące informatyzacji państwa na najbliższe lata, został oficjalnie przyjęty przez Radę Ministrów. Otwiera to drogę do dalszych inwestycji w informatyzację administracji publicznej. Najważniejszym hasłem Programu jest integracja.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa pełni funkcję dokumentu-drogowskazu dla resortów i instytucji publicznych. PZIP określa założenia dla dalszej informatyzacji państwa i wdrażania e-usług ułatwiających kontakt z administracją obywatelom, w tym osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Trzonem założeń na lata 2014–2020 jest rozbudowa platformy ePUAP. Ma ona integrować wszystkie platformy, w tym regionalne, oraz zapewniać potwierdzenie tożsamości wszystkich użytkowników.

Obecnie za jej pomocą możemy skorzystać z tzw. Profilu Zaufanego. Do platformy podpiętych jest także szereg platform o zasięgu lokalnym ułatwiających kontakt z urzędami. Do końca 2020 r. zakłada się znaczące rozszerzenie jej możliwości poprzez zwiększenie funkcjonalności już istniejących i przygotowanie nowych projektów. Według informacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji do 2020 r. możemy się spodziewać m.in.:

1. Poprawy obsługi w sprawach administracyjnych:

 • wydawania e-zaświadczeń,
 • składania wniosków,
 • umawiania wizyt,
 • wystawiania e-certyfikatów,
 • udostępniania danych o pojeździe,
 • opłacania mandatów za wykroczenia drogowe,
 • ustawiania przypomnień o zbliżających się ważnych terminach związanych z eksploatacją pojazdów.

2. Ułatwień dotyczących rynku pracy

 • kompleksowego pośrednictwa pracy drogą elektroniczną,
 • uspójnienia dostępu do ofert wychodzących z administracji publicznej oraz aplikowania online,
 • udostępnienia pracodawcy możliwości składania ofert drogą elektroniczną,
 • możliwości weryfikacji oryginalności dokumentów uprawniających do podjęcia pracy na terenie kraju.

3. Poprawy kontaktu pacjentów i lekarzy w ramach służby zdrowia:

 • elektronicznego dostępu do pełnej dokumentacji medycznej pacjentów oraz możliwości telekonsultacji na ich podstawie,
 • możliwości wydawania drogą elektroniczną recept (w tym wprost do aptek), skierowań i zwolnień lekarskich,
 • rejestracji online do lekarzy,
 • elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Dalszej informatyzacji sądownictwa:

 • składania pism procesowych wraz z dowodami w postaci elektronicznej,
 • dostępu do elektronicznych akt sprawy,
 • rejestracji audio-wideo rozpraw w sprawach cywilnych,
 • przesłuchiwania świadków w sprawach cywilnych na odległość za pośrednictwem wideokonferencji.

5. Usprawnień w zakresie bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego:

 • rozbudowy możliwości systemu numeru 112 o dodatkowe funkcje, w tym informacje SMS,
 • personalizacji usług poprzez możliwość wprowadzenia do systemu powiadamiania ratunkowego ważnych informacji o właścicielu numeru telefonu (przewlekłe choroby, inwalidztwo),
 • lokalizacji w terenie poprzez SMS,
 • systemu e-Call przyspieszającego działania w przypadku wypadków drogowych,
 • masowego powiadamiania o zagrożeniach na danych obszarze za pośrednictwem SMS, telewizji.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty


TOP 200