Procesor Intel 80386

Etap pierwszy

Etap pierwszy

licznik rozkazów procesora wydaje polecenie do interfejsu magistrali procesora, aby z pa-mięci RAM pobrana była następna instrukcja wykonywanego programu głównego Dekodery adre-sów ustalają aktualne położenie w pamięci RAM.

W naszym przypadku jest to instrukcja dodawania.

Etap drugi

Interfejs magistrali procesora pobiera z pamięci RAM z miejsca określonego przez dekodery adresów dane i przesyła do licznika rozkazów.

Etap trzeci

Licznik rozkazów przesyła pobraną instrukcję do dekodera instrukcji. Dekoder rozpoznaje znaczenie instrukcji i przesyła do części wykonawczej wszelkie niezbędne informacje z tą instrukcją związane.

Etap czwarty

Część wykonawcza składa się z kilku segmentów realizujących polecenia nadesłane z dekodera instrukcji. Jednostka sterująca zapewnia niezbędną komunikację z dekoderami adresów i pamięcią RAM oraz zapewnia przesyłanie danych wewnątrz części wykonawczej. W naszym przykładzie jednostka sterująca po otrzymaniu informacji o pobranej przez procesorinstrukcji rozpoczyna wykonywanie czynności niezbędnych do wykonania polecenia.

Etap piąty

Jednostka sterująca przesyła do dekoderów adresów polecenie pobrania z pamięci RAM komórki z pierwszym składnikiem dodawania. Dekodery adresów określają położenie tej komórki w pamięci RAM i przesyłają odpowiedni rozkaz do interfejsu magistrali procesora. Komórka zostaje odnaleziona w pamięci, a informacja w niej zawarta przesłana do części wykonawczej. Wartość pierwszego składnika zostaje zapisana przez ALU - jednostkę arytmety-czno-logiczną w rejestrach procesora. Następnie w ten sam sposób zostaje pobrany z pamięci drugi składnik dodawania.

Etap szósty

ALU korzystając z rejestrów wykonuje czynność określoną instrukcją przesłaną przez dekoder instrukcji. W naszym wypadku dodaje 2 do 2 i uzyskuje wynik tego dodawania.

Etap siódmy

Po wykonaniu dodawania jednostka sterująca przesyła przez dekodery adresów i interfejs magistrali procesora w miejsce w pamięci RAM określone przez program główny -ten, który nakazał wykonanie dodawania 2 2 - wynik wykonanej instrukcji. W naszym przykładzie 4 -wynik dodawania 2 2.

Po wykonaniu całej instrukcji jednostka sterująca części wykonawczej zgłasza do deko dera instrukcji gotowość do dalszej pracy. Dekoder instrukcji uaktywnia licznik rozkazów, a ten rozpoczyna ponownie całą procedurę pobierania kolejnej instrukcji programu głównego.


TOP 200