Prawne e-funkcjonowanie

Znaki towarowe

Oprócz dbania o to, aby nie naruszyć paw własności intelektualnej osób trzecich, warto również rozważyć, czy ochrona naszych wytworów intelektualnych jest wystarczająca. Jeżeli bowiem stworzyliśmy logo, które cechuje się nie tylko oryginalnością, ale spełnia również wszelkie niezbędne przesłanki do uzyskania praw ochronnych na znak towarowy, to może warto pokusić się o rejestrację takiego oznaczenia w Urzędzie Patentowym jako znak towarowy. Koszty nie są aż tak duże, jak się powszechnie sądzi, a ochrona (również poza terytorium Polski) jest naprawdę spora.

Brak rejestracji nie oznacza, że nie posiadamy żadnych praw np. do logotypu. Jeżeli spełnia on cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, możemy liczyć na ochronę prawno-autorską. Dodatkowo, jeżeli inny przedsiębiorca narusza ustawę o nieuczciwej konkurencji przez używanie stworzonego przez nas logotypu, możemy rozważać, czy nie doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

Na koniec

Ogólna i niewyczerpująca lista obowiązków e-firm jest tylko sygnalizacją tego, co prawo nakłada na prowadzących . Rekomendowałbym, przed podjęciem decyzji o otwarciu takiej formy biznesu, do szczegółowego przestudiowania wymogów prawnych, zwyczajów w branży oraz praktyki związanej z prowadzeniem sklepu internetowego. Taka kompleksowa analiza powinna uchronić przed popadnięciem w tarapaty związane z otwarciem nowego biznesu. Tym zaś, którzy decydują się na zakup w sklepie internetowym radziłbym, aby uważnie przestudiowali zawartość strony internetowej, czy aby na pewno przedsiębiorca dopełnił wszystkich, ciążących na nim obowiązków prawnych. Jeżeli tak, to ryzyko, iż mamy do czynienia z oszustem, który uniemożliwi nam reklamację zakupionego towaru albo też odstąpienia od umowy, wydaje się ograniczone.

Bartosz Tomaszewski jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy.

Co musi znajdować się na stronie internetowej

Prawo nakłada pewne obowiązki informacyjne na tych przedsiębiorców, którzy decydują się na podjęcie działalności w formie sprzedaży konsumentom towarów przez zawieranie umów na odległość i świadczenie usług drogą elektroniczną. Najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy, powinien być on poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, w szczególności o:

- imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedzibie) przedsiębiorcy i organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy;

- numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany;

- istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;

- cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki;

- zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;

- kosztach oraz terminie i sposobie dostawy;

- prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni;

- miejscu i sposobie składania reklamacji, prawie wypowiedzenia umowy.

Dodatkowo, jeżeli mamy do czynienia ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej tą drogą oraz przygotować i zamieścić na stronie internetowej regulamin świadczenia e-usług.


TOP 200