Prawa autorskie w Internecie

Rozszerzono ustalenia Konwencji Berneńskiej.

Rozszerzono ustalenia Konwencji Berneńskiej.

W Genewie konferencja Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO - World Intellectual Property Organization), w której uczestniczyli przedstawiciele 160 krajów, przyjęła nowe ustalenia w zakresie prawa autorskiego.

Były one niezbędne,gdyż podpisana w 1886 r. tzw. Konwencja Berneńska - mimo nowelizacji - nie obejmowała problemów ochrony praw autorskich odnoszących się do nowych technologii: oprogramowania komputerowego, obrazu wideo czy Internetu.

WIPO zatwierdziła traktat - "Copyright Treaty", w myśl którego ustalenia Konwencji Berneńskiej rozszerzono m.in. o ochronę programów komputerowych i utworów audio-wizualnych. Obok uznanych już w Konwencji Berneńskiej praw do kopiowania i odtwarzania, wprowadzono nowe - publicznego udostępniania i rozpowszechniania. Dwie ostatnie były znane prawu amerykańskiemu, natomiast nie były przyjęte w regulacjach międzynarodowych. Drugi traktat "Threaty on Performances and Phonograms" dotyczy ochrony utworów dźwiękowych. Z obu przyjętych traktatów wynika, że dystrybucja w Internecie jakiegokolwiek materiału podlega ochronie prawem autorskim. Prace nad trzecim traktatem, budzącym wiele emocji, dotyczącym prawnej ochrony informacji zawartych w bazach danych, przesunięto na przyszły rok.

W opinii niektórych obserwatorów, wadą nowych regulacji jest to, że nie chronią one dostatecznie od odpowiedzialności karnej osób, które w swej rutynowej pracy muszą kopiować np. oprogramowanie. Jednak w myśl nowych regulacji WIPO, tworzenie czasowych kopii materiałów chronionych prawem autorskim, które komputer automatycznie wykonuje w momencie wgrania pliku przez użytkownika, nie będą karane jako naruszenie prawa autorskiego.

Nowe traktaty pozwalają każdemu państwu na samodzielne ustalenie, co może być uznane za naruszenie prawa autorskiego oraz w jaki sposób naruszenia te będą wykrywane i karane. Tekst nowych ustaleń można znaleźć pod adresem WWWhttp://www.wipo.org .


TOP 200