Praca zdalna równa tej w firmie

Nowelizacja kodeksu pracy związana z telepracą otwiera dla pracodawców i pracowników nowe możliwości zatrudnienia. To także szansa na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Nowelizacja kodeksu pracy związana z telepracą otwiera dla pracodawców i pracowników nowe możliwości zatrudnienia. To także szansa na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa.

30%

o tyle może zmniejszyć się koszt zatrudnienia pracownika, jeśli zdecyduje się on na telepracę.

Praca na odległość świadczona na podstawie umowy o pracę stała się od października br. pełnoprawnym etatem. Ta elastyczna, zorientowana na wyniki forma zatrudnienia umożliwia m.in. eliminację zbędnych kosztów i maksymalizację wydajności pracy. To z kolei ułatwia małym i średnim firmom konkurencję z dużymi podmiotami. Przede wszystkim jednak praca zdalna otwiera dostęp do odległych rynków pracy i dzięki temu może być ciekawym rozwiązaniem zwłaszcza dla firm sektora MSP, które mają problemy z pozyskaniem w swoim regionie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Choć dotychczas z takiej formy zatrudnienia korzystało wielu pracodawców i pracowników, często opierali się oni jednak o różne interpretacje przepisów prawa, a telepraca była sprowadzana do samozatrudnienia i świadczenia usług na rzecz pracodawcy. Nowelizacja kodeksu pracy gwarantuje etatowym pracownikom zdalnym takie same prawa, jak osobom pracującym w siedzibie firmy. Pracodawcy natomiast zyskali narzędzia prawne umożliwiające skuteczniejsze egzekwowanie obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca musi m.in. umożliwić pracownikowi wykonywanie pracy na odległość, ustalić z nim szczegółowe warunki zatrudnienia oraz zapewnić dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Pracownik może również pracować na własnym komputerze, ale wtedy przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Rozpoczęcie telepracy może nastąpić wyłącznie za porozumieniem obu stron w trakcie trwania okresu zatrudnienia lub przy zawieraniu umowy o pracę.

Czym jest telepraca?

Oznacza pracę umysłową, wykonywaną poza miejscem pracy z wykorzystaniem technik informatycznych jako nośnika potrzebnych informacji oraz wyników pracy. Termin ten obejmuje kilka rodzajów pracy na odległość, w tym m.in. telepracę domową oraz telepracę mobilną (nomadyczną). Pierwsze pojęcie dotyczy regularnej pracy zdalnej wykonywanej np. w domu. Telepraca nomadyczna oznacza pracę zdalną wykonywaną z różnych miejsc, np. u klientów. Dotyczy ona przede wszystkim kadry kierowniczej i technicznej.

Telepracownik etatowy

Według Kodeksu pracy, telepracownikiem jest "osoba wykonująca regularną pracę poza zakładem pracy, która przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej". Tak samo, jak w przypadku klasycznego modelu zatrudnienia, telepracownik zobowiązuje się do odpłatnego wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem.

Ze stosowania tej formy umowy o pracę pracodawcy nie przysługują żadne ułatwienia cywilnoprawne, a pracownicy zdalni muszą być traktowani tak samo, jak pracownicy zatrudnieni w biurze firmy. Mają ich obowiązywać m.in. takie same warunki zatrudnienia i awansów oraz równy dostęp do szkoleń. Przysługuje im również pełny dostęp do firmowych pomieszczeń oraz obiektów i usług socjalnych. Jedyne różnice dotyczące osób pracujących lokalnie i zdalnie mogą bezpośrednio wynikać z odmiennej specyfiki telepracy.

Umowa o pracę w formie telepracy może być zawarta zarówno na czas nieokreślony, jak i czas wykonania wyznaczonych obowiązków. Należy podkreślić, że przepisy te nie dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - umowa zlecenie i o dzieło - o ile umowy te nie zawierają cech charakterystycznych dla stosunku pracy. Szczegółowe zapisy umowy pomiędzy pracodawcą a telepracownikiem mogą dotyczyć m.in. godzin wykonywania pracy, wynagrodzenia, czy sposobu komunikacji z pracodawcą i innymi pracownikami.

Podstawowe koszty wyposażenia telepracownika
  • 1500 zł - zestaw komputerowy
  • 1000 zł - podstawowe oprogramowanie
  • 50 zł - instalacja łącza internetowego
  • 300 zł - drukarka
Suma: 2850 zł

Kodeks zakazuje pracodawcy wypowiedzenia umowy osobie, która odmówiła wykonywania pracy zdalnej. Zamiana etatu na telepracę może nastąpić także w okresie trwania umowy o pracę za obustronnym porozumieniem pracownika i pracodawcy. Telepracownikowi przysługuje prawo powrotu do poprzedniej formy zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia telepracy.

Prawa i obowiązki pracodawcy

Pracodawcom nowe przepisy dostarczają szerokich możliwości kontroli stanowiska pracy telepracownika oraz w zakresie wykonywania powierzonych mu obowiązków. Dodatkowo nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na telepracowników obowiązek ochrony danych przekazywanych przez pracodawcę, z wykorzystaniem ustalonych wcześniej zasad i oprogramowania oraz rozwiewa wiele wątpliwości dotyczących pracy zdalnej.

Nowe prawo pracy nakłada na pracodawców m.in. obowiązek użyczenia pracownikowi niezbędnych narzędzi - w tym komputera z dostępem do Internetu - ich ubezpieczenia, pokrycia wszelkich kosztów eksploatacyjnych oraz tych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, a także niezbędnymi szkoleniami. Istnieje również możliwość wykorzystania sprzętu będącego własnością pracownika. Konieczna jest jednak zgoda obu stron, a sam sprzęt musi spełniać wymagania i normy BHP oraz umożliwiać swobodne wykonywanie powierzonych obowiązków. W takim wypadku pracownikowi przysługuje dodatkowy, określony w regulaminie pracy, ekwiwalent pieniężny.

Jeżeli pracodawca wezwie telepracownika do siedziby firmy albo jego praca wykonywana jest częściowo w domu, a częściowo w zakładzie pracy - podróż taka traktowana jest jako podróż służbowa. Z tego względu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200