Praca u podstaw

Wdrożenie zintegrowanego systemu MRP II/ERP jest obecnie warunkiem pozostania przedsiębiorstwa na rynku, natomiast narzędziem do jego rozwoju są rozwiązania budowane na podstawie tego systemu, ale wychodzące daleko poza standard.

Wdrożenie zintegrowanego systemu MRP II/ERP jest obecnie warunkiem pozostania przedsiębiorstwa na rynku, natomiast narzędziem do jego rozwoju są rozwiązania budowane na podstawie tego systemu, ale wychodzące daleko poza standard.

W ciągu roku, który upłynął od ostatniego raportu Computerworld prezentującego pakiety i dostawców oprogramowania i usług w zakresie MRP II/ERP, dwukrotnie - według naszych szacunków - zwiększyła się liczba realizowanych projektów wdrożeniowych. Menedżerowie mają świadomość, że tę pracę u podstaw muszą wykonać, jeśli chcą przetrwać na rynku. Wiedzą też, że do konkurowania potrzebny jest dalszy rozwój korporacyjnej informatyki, zwłaszcza w celu lepszego obsłużenia klientów oraz ściślejszej współpracy z partnerami w łańcuchu logistycznym. Aby jednak przystąpić do bardziej ambitnych projektów, muszą najpierw uporządkować podstawowe sprawy związane na przykład z rachunkiem kosztów, optymalizacją gospodarki magazynowanej czy sprawnego wywiązywania się z zamówień.

Ten Raport Computerworld ma za zadanie wspierać ich w trudzie wyboru odpowiedniego oprogramowania. Nie ma pakietów uniwersalnych i nie należy ufać dostawcom, którzy deklarują, że ich pakiet spełni wszystkie życzenia. Owszem, każde oprogramowanie można zmodyfikować tak, że będzie miało funkcjonalność zbliżoną do wymaganej. Jednak wcale nie znaczy to, że tak zmodyfikowany program da się wdrożyć i będzie on działał. Doświadczenie dowodzi, że nadmierna liczba modyfikacji zwykle obraca się przeciwko dostawcy i użytkownikowi. Drugie ostrzeżenie dotyczy możliwości oprogramowania zgodnego z MRP II. Instalacja pakietu nie będzie wspomagać zarządzających w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów, np. związanych z marketingiem czy monitorowaniem produkcji. Nie należy wierzyć w zapewnienia dostawców, że system MRP II może wszystko. Może wiele, ale nie wszystko. Natomiast fragmentaryczne wdrożenie, np. tylko finansów czy gospodarki magazynowej, mija się z celem, ponieważ nie pozwala wykorzystać dobrodziejstw zasad MRP. Dopóki system nie obejmie wszystkich faz procesu logistycznego i nie zamknie pętli sprzężeń zwrotnych sterujących procesem, dopóty nie pełni roli, do której został stworzony. I nie przynosi spodziewanych korzyści.

Informacje zawarte w prezentacji systemów, znajdującej się na następnych stronach, przeznaczone są dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Nie wyczerpują charakterystyki każdego z systemów, ponieważ nie taki jest ich cel. Zawierają minimum informacji potrzebnych, aby menedżerowie firmy podjęli wstępną decyzję, do jakiego kręgu pakietów i dostawców ograniczyć swoje zainteresowanie.

Na rynku systemów MRP II/ERP wciąż powiększa się oferta. Również w ciągu ostatniego roku przybyło kilka nowych pakietów, a następne firmy przygotowują się do zaistnienia w Polsce. Mimo prognoz wskazujących na nieproporcjonalnie dużą liczbę pakietów w stosunku do popytu: do rozmiarów i nowoczesności naszego przemysłu, tylko nieliczni dostawcy zrezygnowali z walki na rynku. Sporo firm natomiast zmieniło zainteresowania, porzucając dotychczas wdrażane lub oferowane oprogramowanie, na inne. Wyraźnie dało się zauważyć, że dla klientów bardzo ważna jest stabilność finansowa i organizacyjna producentów. Jakiekolwiek zachwianie ich pozycji czy strategii natychmiast odbijało się na wynikach sprzedaży dystrybutorów. Polska cywilizuje się a "działki na Księżycu" sprzedają się z trudem, choć niestety i takich prób nie brakuje.

Zasady prezentacji

Zasady prezentacji oprogramowania w Raporcie są takie same, jak w latach ubiegłych. Dostawcy zostali zaproszeni do Raportu przez jego autorów. Braliśmy pod uwagę jedynie systemy spolonizowane lub takie, których polonizacja jest na ukończeniu. Każdy system sprawdzono pod względem posiadanej funkcjonalności. Sprawdzanie oznaczało wymóg pokazania danej funkcji w działającym systemie. Dokumentacja czy informacje zawarte w innych źródłach były jedynie materiałami pomocniczymi lub uzupełniającymi przy ocenie pakietów. Dostawcy autoryzowali prezentacje swoich pakietów, jednak w razie sporów ostatnie słowo należało do autorów Raportu. W dwóch przypadkach rozbieżności zdań były tak duże, że zrezygnowaliśmy z prezentacji tych systemów w Raporcie. Pracę wykonaliśmy w najlepszej wierze, angażując w nią całą naszą wiedzę, choć błędy mogły się zdarzyć. Za nie przepraszamy.

W Raporcie znajdują się tylko te systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i dystrybucyjnym, które są zgodne z ogólnymi zasadami MRP i obejmują co najmniej MRP pracujący w zamkniętej pętli. Powinny obejmować przynajmniej obsługę sprzedaży, tworzenie i obsługę portfela zamówień, planowanie ogólne, naliczanie obciążeń zasobów krytycznych, planowanie potrzeb materiałowych, naliczanie obciążeń stanowisk, obsługę zleceń produkcyjnych, obsługę ewidencji obrotu towarowego i obsługę sfery zakupów. Oprogramowanie nie obejmujące sfery produkcyjnej nie kwalifikowało się do Raportu.

Co po kolei

Prezentację systemów przedstawiono w trzech kolejnych tabelach: Przeznaczenie, Dane ogólne i Dane szczegółowe. Pierwsze zestawienie pozwala na ogólną orientację w przeznaczeniu oprogramowania do poszczególnych typów produkcji, do różnych wielkości i sposobów funkcjonowania przedsiębiorstw, zakresów działalności. Na potrzeby tego Raportu za małe przedsiębiorstwo uważa się przedsiębiorstwo jednozakładowe wyposażone w co najmniej 16 równocześnie pracujących stanowisk, a najwięcej - 64, natomiast za średnie - 64-128 stanowisk. Jako duże przedsiębiorstwa uznano organizację rozproszoną o większej niż 128 liczbie równocześnie pracujących stanowisk.

W tabeli Dane ogólne przedstawiono podstawowe dane techniczne o oprogramowaniu i ogólną listę obsługiwanych funkcji. Dalej są one rozwinięte w tabeli Dane szczegółowe. Informacje dotyczą obsługi przez dany pakiet poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Nazwy modułów są umowne, ponieważ każdy dostawca stosuje własne nazewnictwo i inny podział modułów. Zaproponowane przez nas ujęcie pozwala na porównywanie funkcjonalności pakietów.

Kierunek rozwoju

Przygotowując projekt wdrożenia systemu MRP II/ERP, trzeba umiejętnie pogodzić konieczność zaspokojenia bieżących podstawowych potrzeb z inną koniecznością: przygotowania informatycznego gruntu do rozwoju firmy i realizowania coraz bardziej wyrafinowanych zadań. Należy do nich przede wszystkich obsługa relacji z klientem. Można rozumieć ją w bardzo uproszczony sposób, np. instalacji prostych rozwiązań umożliwiających przepływ informacji o sytuacji na półkach w sklepach i supermarketach, ale można też pomyśleć o rozbudowanych interaktywnych systemach do sprzedaży, pozwalających również na prowadzenie akcji marketingowych, promocji, polityki cenowej itd. Takie systemy zawierają konfigurator produktów wielowariantowych, obsługę zamówień i katalogów handlowych.

Drugi kierunek rozwoju systemów ERP to optymalizowanie łańcucha dostaw. Jedne i drugie rozwiązanie mają na celu pokonanie granic organizacyjnych firmy, znalezienie i zastosowanie technik bardziej efektywnego rozłożenia zadań w łańcuchu logistycznym, co w ostatecznym rezultacie daje redukcję kosztów, czasu, pracochłonności, a także lepsze wykorzystanie zasobów każdego z podmiotów biorących udział w łańcuchu.

--------------------------------------------------------------------------------

Ludwik Maciejec jest konsultantem prowadzącym w Warszawie firmę Usługi Informatyczne i Konsultingowe, autorem koncepcji prezentacji firm i systemów w raporcie Zintegrowane systemy do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją MRP II/ERP, konsultantem Tygodnika Menedżerów i Informatyków Computerworld w zakresie systemów MRP II/ERP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200