Praca na odległość

Pojęcie telepraca (ang. teleworking) wiąże się z odpowiednim systemem organizacji pracy wykonywanej na odległość z użyciem technologii informacyjnych, zapewniających łączność pracownika z pracodawcą.

Pojęcie telepraca (ang. teleworking) wiąże się z odpowiednim systemem organizacji pracy wykonywanej na odległość z użyciem technologii informacyjnych, zapewniających łączność pracownika z pracodawcą.

Praca na odległość

Rys.1 Podział rynku telepracy

Zaawansowane techniki multimedialne, popularyzacja Internetu oraz powszechność usług telekomunikacyjnych umożliwiają wprowadzenie istotnych zmian w strukturze działania przedsiębiorstw. Dąży się do zwiększania efektywności z jednoczesnym ograniczeniem kosztów, zwłaszcza w obecnym okresie, trudnym nie tylko dla wielu firm IT.

Już stosunkowo dawno, bo ok. 20 lat temu, w wielu dziedzinach możliwa była zdalna praca. W wielu wypadkach codzienna obecność pracownika w firmie nie jest niezbędna, a telepraca - przy odpowiedniej organizacji infrastruktury informacyjnej - przynosi pracodawcy wiele korzyści.

Dzięki nowym mediom rozważa się takie rozwiązania, jak telecentra (powszechnie dostępne wielofunkcyjne placówki teleinformacyjne z pracownią multimedialną, wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu) czy telewioski. Wszystko po to, aby umożliwić zdalne wykonywanie pracy, co z punktu widzenia przedsiębiorstwa daje spore korzyści. Jest wiele kryteriów oceny tych korzyści. Przede wszystkim firma nie ponosi kosztów związanych z utworzeniem miejsca pracy (w zależności od charakteru działalności koszt inwestycji wynosi 5-10 tys. USD) lub może je znacznie ograniczyć - nie potrzeba nakładów na przykład na powierzchnię biurową i miejsca parkingowe. Pozostałe korzyści to zwiększenie produktywności (przy odpowiedniej organizacji) oraz zwiększenie elastyczności firmy.

W 1993 roku firma IBM w Stanach Zjednoczonych zlikwidowała 700 stacjonarnych miejsc pracy, wyposażając swoich pracowników w przenośne komputery, telefony komórkowe, modemy i faksy i kierując ich do pracy domowej. Rok później telepracownicy IBM spędzali już tylko ok. 15-30 proc. czasu pracy we wspólnym biurze. Podobnie postąpił szwedzki oddział firmy Siemens-Nixdorf, wprowadzając nowe rozwiązanie podczas zmiany siedziby firmy. Przyjęte rozwiązanie spowodowało spadek kosztów działalności w przeliczeniu na jednego pracownika o 25 tys. USD rocznie.

Z punktu widzenia pracowników też są pewne zalety: bardziej elastyczne godziny pracy, mniej przerw oraz więcej czasu dla rodziny. Dla osób mieszkających daleko od firmy dodatkowym atutem jest uniknięcie codziennego dojazdu lub wręcz zmiany stałego miejsca zamieszkania.

Praca na odległość

Rys.2 DSL Router Solution firmy Cisco Systems

Oczywiście każdy medal ma dwie strony - zmiana stylu pracy powoduje zatarcie granicy pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym oraz często poczucie odizolowania. Z kolei z punktu widzenia pracodawcy zatrudnienie nieodpowiedniej osoby naraża firmę na straty z powodu braku bezpośredniej kontroli nad pracownikiem.

Jak widać, telepraca wymaga solidnego przygotowania odpowiedniej infrastruktury technicznej i organizacji pracy. Na szczęście nie trzeba wyważać już otwartych drzwi - wiele firm poprzez realizację programów pilotażowych wypracowało schematy oraz zasady konstruowania systemu telepracy, kładąc szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa i ochrony informacji.

Oczywiście nie każde stanowisko może funkcjonować w systemie telepracy. Jednak obecnie spora część działalności operacyjnej opiera się na przetwarzaniu informacji w dowolnej postaci - informacja jest towarem.

Narzędzia do zdalnej pracy

Praca na odległość

Rys.3 Wykorzystanie infrastruktury sieci kablowej - Cisco Systems

Jest kilka kategorii telepracy. Ogólnie można wyróżnić następujące:

  • Telepraca domowa (home-based teleworking) - dotyczy personelu, który większość pracy wykonuje poza siedzibą firmy, w domu, komunikując się za pomocą komputera i innych form technologicznych z pozostałą częścią zespołu.

  • Telepraca mobilna (nomadic teleworking) - dotyczy inżynierów eksploatacyjnych i personelu działów sprzedaży, którzy pracując na etacie, nie spędzają większości roboczego dnia w biurze, ale posługując się telefonem komórkowym, laptopem czy pagerem, uzyskują większą niezależność i swobodę działania.

  • Telepraca doraźna (ad hoc teleworking) - dotyczy personelu, który zwykle wykonuje pracę w biurze i tylko w ściśle określonych przypadkach może ją wykonywać w domu.


  • TOP 200