Powstała Rada Akademicka przy Microsoft Polska

Będzie ona m.in. wskazywać potencjalne kierunki rozwoju współpracy w obszarach dydaktyki, badań i informatyzacji uczelni. Rada liczy pięciu członków reprezentujących największe polskie uczelnie.

Rada będzie również upoważniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności firmy Microsoft na rynku akademickim. Przewodniczący Rady Akademickiej został dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, prodziekana ds. kształcenia na Wydziale Informatyki i Zarządzania na Politechnice Poznańskiej. Jest on również członkiem Komitetu PAN i reprezentantem Polski w International Federation for Information Processing, Technical Committee 2.

Członkami Rady są także: prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, aktualnie dziekan Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od września 2008 r. prorektora AGH; prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, profesor zwyczajny Informatyki w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej i Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest współzałożycielem i wiceprezesem Fundacji MOST, przewodniczącym Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technik Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej oraz Fellow of Hitachi European Science and Technology Forum; prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, obecnie dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej; dr. Janusz Jabłonowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

"To bardzo cenna inicjatywa, kiedy komercyjna firma zwraca się o pomoc do autorytetów naukowych w tak newralgicznej kwestii, jak metody wsparcia ośrodków naukowych" - powiedział dr hab. inż. Jerzy Nawrocki. "Wierzę głęboko, że dzięki tej inicjatywie nasze działania staną się bardziej uporządkowane i wypełnią luki w zakresie wymagań i oczekiwań wyższych uczelni" - dodaje Ronald Binkofski z polskiego oddziału Microsoftu.

Rada spotykać się będzie na posiedzeniach kilka razy w roku. Organ będzie podejmować uchwały większością głosów w głosowaniach jawnych. Dla ważności uchwały niezbędna będzie obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków, w tym przewodniczącego. Między posiedzeniami Rada może podejmować uchwały w formie głosowania elektronicznego.


TOP 200