Powstaje Stowarzyszenie Konwent Informatyków Samorządowych

Grupa inicjatywna skupiona jest wokół komitetu organizacyjnego i programowego odbywającej się corocznie konferencji Konwent Informatyków Samorządowych Mazowsza.

Grupa inicjatywna skupiona jest wokół komitetu organizacyjnego i programowego odbywającej się corocznie konferencji Konwent Informatyków Samorządowych Mazowsza.

Stowarzyszenie w zamierzeniach członków-założycieli ma skupiać informatyków samorządowych z całego kraju, a także osoby piastujące inne, ważne dla procesu informatyzacji funkcje w administracji samorządowej, np. sekretarzy urzędów.

Stowarzyszenie będzie skupiać się w pierwszej kolejności na wspieraniu gmin w realizacji projektów infrastrukturalnych. Jego członkowie będą wspomagać zarządy tych gmin, które mają trudności w kompleksowym przygotowaniu i zrealizowaniu projektów związanych z budową sieci gminnych czy wyposażeniem urzędów w niezbędną infrastrukturę. "Będziemy starali się służyć im pomocą, wykorzystując zarówno wiedzę i doświadczenie członków stowarzyszenia, jak i zatrudniając ekspertów z zewnątrz" - mówi Andrzej Latuszek, pełnomocnik prezydenta Miasta Płocka ds. informatyzacji.

Wiele uwagi w swojej działalności stowarzyszenie ma poświęcać społecznym aspektom informatyzacji administracji samorządowej. "Będziemy pomagać gminom tak planować rozwój infrastruktury, by ludzie chcieli, mogli i potrafili z niej korzystać" - wyjaśnia Wiesława Kwiatkowska, sekretarz Miasta Milanówka. W tym celu będą m.in. prowadzone szkolenia, seminaria, spotkania z władzami gmin i mieszkańcami. Projekty dotyczące informatyzacji muszą być - zdaniem Wiesławy Kwiatkowskiej - przygotowywane tak, aby mieszkańcy nie musieli skupiać się na technologii, lecz mogli odczuć korzyści związane z ich wykorzystaniem.

Stowarzyszenie będzie też działać na rzecz integracji środowiska informatyków zatrudnionych w administracji samorządowej. Ma być forum wymiany informacji i doświadczeń, a także wspierania wszelkich inicjatyw dotyczących roli i miejsca informatyka w strukturze urzędów samorządowych. "W ludziach tych tkwi wielki, niewykorzystany wciąż należycie potencjał twórczy. Będziemy działać na rzecz dowartościowania pozycji informatyka w administracji i postrzegania go również jako lidera przemian" - tłumaczy Tomasz Wątor, informatyk z Urzędu Miasta w Sochaczewie.

Konwent Informatyków Samorządowych Mazowsza, wokół którego skupiła się grupa inicjatywna stowarzyszenia, odbył się w tym roku w Warszawie już po raz piąty. W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące problematyki rejestrów państwowych, bezpieczeństwa informacji, doświadczeń samorządów z realizacji projektów w zakresie informatyzacji i budowy społeczeństwa informacyjnego. Computerworld był patronem tegorocznego Konwentu.

Cele Stowarzyszenia Konwent Informatyków Samorządowych:

  • Wyrównywanie szans cywilizacyjnych w dostępie do korzyści płynących z rozwoju idei Społeczeństwa Informacyjnego poprzez działania informacyjne, integracyjne, edukacyjne i twórcze.
  • Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy informatykami, obywatelami i władzami samorządowymi.
  • Popieranie działań zmierzających do ułatwiania kontaktu obywatela z administracją publiczną.
  • Rozpowszechnianie i rozwijanie wiedzy służącej budowie społeczeństwa informacyjnego.
  • Wspieranie przedsięwzięć informatycznych, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi informatyki.
  • Promowanie wiedzy o najlepszych praktykach informatycznych i wymiana doświadczeń.
  • Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych członków.


TOP 200