Potencjał rynku MSP

Nadzieja w tym, że menedżerowie małych i średnich firm na ogół obcują w życiu prywatnym z technologiami informatycznymi i Internetem. 73% menedżerów ma w domu komputer, a większość z nich ma komputer podłączony do Internetu. Istnieje zależność, zgodnie z którą 70% menedżerów posiadających w domu komputer wykorzystuje go również w prowadzonej przez siebie firmie.

W firmach średniej wielkości, zatrudniających ponad 49 pracowników, posiadanie komputera i Internetu stało się regułą. Jeśli firma ma komputery, prawdopodobnie ma również łącze internetowe. Dostęp do Internetu mają częściej firmy prowadzące wymianę z zagranicą. Można więc mieć nadzieję, że wejście Polski do Unii Europejskiej i związana z tym intensyfikacja, choćby nawet ograniczona, wymiany gospodarczej z zagranicą powinny stymulować popyt na rozwiązania informatyczne.

Potencjał rynku MSP

Rodzaje użytkowanego oprogramowania w zależności od wielkości firmy

Mniej więcej połowa wszystkich firm dysponuje . Systemy zarządzania firmą (np. kadrowo-płacowe czy księgowe) ma tylko 18% firm mikro, ale już 41% firm małych i 69% firm średnich. Z obliczeń PARP na podstawie danych GUS wynika, że w 2001 r. firmy średniej wielkości przeznaczały na oprogramowanie zaledwie 0,4-3,6% całkowitych nakładów inwestycyjnych na środki trwałe (zależnie od województwa). Najwięcej na informatykę wydawały firmy w województwach: świętokrzyskim, śląskim i mazowieckim, najmniej - w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim.

Dlaczego tak wiele firm mikro i małych firm nie posiada komputerów? Ponieważ nie ma takiej potrzeby, odpowiadają ich szefowie. Dla producen-tów oprogramowania dla małej firmy to wiadomość dobra i zła. Dobra, bo odpowiedź mogła brzmieć: brak środków finansowych. Zła, bo oznacza konieczność albo odpowiedniej edukacji menedżerów mikrofirm, albo odnalezienia i nazwania potrzeby, z której istnienia nie zdają sobie sprawy.

Dobry drugi kwartał

Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotychczasowe pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowało drastyczne ograniczenie działalności inwestycyjnej, w tym również ograniczenie wydatków przeznaczanych na rozwiązania informatyczne.

W latach 1995-1998 tempo wzros-tu nakładów inwestycyjnych sięgało 18,5% rocznie. W 2001 r. spadło o 9,5%, rok później o 8%. Inwestycje podmiotów gospodarczych były finansowane głównie (65%) ze środków własnych - zysku i amortyzacji środków trwałych. Udział kredytów nie przekraczał 18%. Z jednej strony przedsiębiorcy nie brali kredytów, gdyż byli przekonani o braku możliwości rozszerzenia rynków zbytu, z drugiej, byli w trudnej sytuacji finansowej, co utrudniało również pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.

Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych największymi problemami dla sektora MSP w 2002 r. były zatory płatnicze, konkurencja ze strony szarej strefy, ustawy podatkowe. Unia Europejska daje nadzieje na lepsze prawo, dostęp do szerszych rynków zbytu i tańszych kredytów, ale jednocześnie niesie zagrożenie nasilenia konkurencji i napływu importowanych towarów.

Wzrost wartości eksportu - aż o 64,4% - odnotowały w latach 2001-2002 tylko przedsiębiorstwa zagraniczne. Prywatne przedsiębiorstwa krajowe odnotowały spadek o 17,2%.

Z badań przeprowadzonych pod koniec 2002 r. przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynkowych na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych wynika, że jedynie 18% firm z sektora MSP odnotowało wzrost zysku w latach 2001-2002. 42,5% przedsiębiorstw zadeklarowało ich spadek. Co trzeci ankietowany stwierdzał, że udział jego firmy w rynku spadł, a niecałe 20% przedsiębiorców było zdania, że ich udziały rynkowe wzrosły.

Lepszy drugi kwartał bieżącego roku daje nadzieję na odwrócenie niekorzystnych dla przedsiębiorstw trendów. Zgodnie z danymi Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w II kwartale 2003 r. wzrost produkcji sprzedanej przemysłu można oszacować na 9% w stosunku do analogicznego kwartału 2002 r. Po pierwszych sześciu miesiącach br. produkcja sprzedana przemysłu według GUS (bez sektora mikroprzedsiębiorstw) wzrosła o 6,7%. Nadal oznaki ożywienia nie są jednoznaczne, ale zdecydowanie bardziej wyraźne w porównaniu z I kwartałem br. W II kwartale 2003 r. nakłady inwestycyjne na środki trwałe wzrosły w porównaniu z II kwartałem 2002 r. o 1,9%. Oznacza to powrót na ścieżkę wzrostu po 8 kwartałach ujemnej dynamiki nakładów na środki trwałe. Stopa inwestycji ukształtowała się na poziomie 16,8% pkb. Dla porównania, w analogicznym kwartale rok wcześniej wynosiła 17,0%, a w 2000 r. 18,6% pkb.


TOP 200