Poślizg na elektronicznej drodze do ZUS

Nadal nie wiadomo, kiedy przedsiębiorstwa będą przekazywać drogą elektroniczną dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wymóg taki określa nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zaproponowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2000 r. W trakcie prac Sejmu posłowie zmodyfikowali propozycję ministerstwa, zwiększając z 6 do 21 limit pracowników, poniżej którego pracodawcy będą zwolnieni z przekazywania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną.

Niewielkie zmiany

Tuż przed świętami Senat przyjął nowelizację ustawy z drobnymi poprawkami. Nie wiadomo jednak, kiedy ponownie zajmie się nią Sejm i kiedy trafi do podpisu prezydenta. Pewne jest już, że nie będzie obowiązywać - zgodnie z wcześniejszy-mi założeniami - od 1 stycznia 2001 r., podobnie jak nowe dokumenty ZUS (serii B), które miały zostać wprowadzone jeszcze w grudniu 2000 r.

Nowelizacja stanowi podstawę prawną dla ZUS do nadawania Numerów Ubezpieczenia Społecznego Płatnika (NUSP), które miałyby zastąpić dotychczas wykorzystywane przez Zakład numery Regon, NIP i PESEL. Między innymi właśnie z myślą o wprowadzeniu numeru NUSP były projektowane nowe wzory dokumentów serii B. Według przedstawicieli ZUS są one już przygotowane, ale nie znany jest termin ich wprowadzenia. Może to potrwać kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Ich wprowadzenie wymagać będzie udostępnienia nowej wersji programu Płatnik, nad którym pracuje Prokom Software, i zmian w systemie KSI ZUS. "Nie ma pilnej potrzeby ich wprowadzenia. Zmiany w stosunku do obecnie obowią- zujących dokumentów nie są duże. To raczej korekty, wynikające z dotychczasowych doświadczeń" - przekonują przedstawiciele ZUS.

Zbyt kosztowne

Zgodnie z aktualną wersją nowelizacji, na dostosowanie się do wymogu przesyłania dokumentów drogą elektroniczną firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników, ale mniej niż 100 miałyby 7 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy. Dla firm zatrudniających 100-999 osób okres na dostosowanie został określony na 6 miesięcy, a dla największych przedsiębiorstw (powyżej 1000 osób) na 5 miesięcy. Wcześniej jednak wszystkie te przedsiębiorstwa byłyby zobowiązane do przesłania dokumentów ubezpieczeniowych drukowanych z programu Płatnik (odpowiednio w ciągu: 3, 2 i 1 miesiąca od wejścia w życie ustawy). Tymczasem ustawa zacznie obowiązywać najwcześniej w lutym br.

Nowelizacja w obecnym kształcie nie satysfakcjonuje ministerstwa. "Zwolnienie z obowiązku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną firm zatrudniają-cych 21, a nie 6 pracowników, spowo- duje, że z błędami będą przesyłane dokumenty aż 13% ubezpieczonych. A obowiązek przesyłania dokumentów elektro-nicznie miał być wprowadzony właśnie po to, aby wyeliminować ogromną liczbę błędów w dokumentach wypełnianych ręcznie" - twierdzą przedstawiciele ministerstwa.

Prawdopodobnie przesunięcie tej granicy spowoduje także zmniejszone zapotrzebowanie na nowe komputery, na które liczyli - w związku z nowelizacją ustawy - polscy producenci.


TOP 200