Porządek w danych przestrzennych państwa

Przygotowywany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii serwis Geoportal to otwarty punkt dostępowy do gromadzonych przez administrację danych przestrzennych. O celach i założeniach Geoportalu 2, rozwijającego dotychczasową funkcjonalność tej platformy, podczas konferencji Państwo 2.0 opowiadał Główny Geodeta Kraju, Kazimierz Bujakowski.

Informacje przestrzenne to dane, które mają konteksty lokalizacyjny, przestrzenny. To dane niezbędne do podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie.” - podkreślił Kazimierz Bujakowski. Cechą takich danych jest ich szeroka współpraca z różnymi podmiotami administracji publicznej.

Geoportal porządkuje procesy zarządzania danymi przestrzennymi

Porządek w danych przestrzennych państwa

Kazimierz Bujakowski, Prezes GUGiK.

Geoportal to podstawa krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Platforma została stworzona z myślą o realizacji podstawowych zadań, związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi, generowanymi przez podmioty administracji publicznej. Druga edycja Geoportalu rozwija funkcjonalność pierwotnej wersji, poprawiając jakość, efektywność i sposoby prezentacji informacji przestrzennych, zawartych w rejestrach referencyjnych.

Zobacz również:

Trzy kluczowe zadania realizowane przez Geoportal to:

  • udostępnianie informacji przestrzennej obywatelom,
  • usprawnianie współpracy jednostek administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z wykorzystaniem informacji przestrzennej,
  • włączanie polskich zasobów danych przestrzennych do europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.

Dane, informacje i usługi realizowane przez Geoportal udostępniane są za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego oraz aplikacji mobilnych, dostępnych na platformach Android, iOS oraz Windows Phone.

Co ciekawe, mobilny Geoportal ma także dodatkową funkcjonalność. „Użytkownicy mobilnej usługi mają możliwość przesłania numeru pzycji, w której się znajdują. W przypadku zagrożenia, umożliwia to zlokalizowanie i dotarcie do takiej osoby”.

Zakres danych

Jakie dane gromadzone są na portalu? To ponad 26 terabajtów różnego rodzaju i zakresu danych” - podkreśla Bujakowski. Serwis skupia i integruje takie informacje jak: dane ogólnogeograficzne, mapy wektorowe, ortofotomapy, mapy topograficzne i tematyczne, dane ewidencyjne i o charakterze katastralnym, rejestry nazw i granic jednostek podziałów terytorialnych, zbiory INSPIRE, a także szereg innych danych.

Dzięki Geoportalowi pojawiła się możliwość skupienia i zarządzania danymi. W ramach rejestrów referencyjnych możemy udostępniać je wielu podmiotom" - mówi Bujakowski.

Porządek w danych przestrzennych państwa

Poszczególne rodzaje informacji będzie można łączyć, jednocześnie nanosząc na wyświetlaną mapę.

Szerokie spektrum odbiorców

Geoportal od początku tworzony był z myślą o kilku zdefiniowanych na wstępie grupach odbiorców: urzędnikach, przedsiębiorcach oraz obywatelach.

Z perspektywy administracji publicznej Geoportal to narzędzie dostarczające nowoczesne rozwiązania, umożliwiające efektywne wykorzystywanie danych przestrzennych np. przy planowaniu inwestycji czy projektowaniu planów zagospodarowania przestrzennego.

Porządek w danych przestrzennych państwa

Obywatelom i przedsiębiorcom Geoportal gwarantuje szybki i wygodny dostęp do informacji przestrzennej, generowanej przez podmioty publiczne. Celem porządkowania i udostępniania takich danych jest przede wszystkim umożliwianie ich wykorzystania w celach inwestycyjnych, służbowych czy prywatnych. Kazimierz Bujakowski z GUGiK podkreśla, że "jednostki naukowe mogą korzystać z danych nieodpłatnie.

Powszechna dostępność i jawność danych tworzonych przez administrację danych to także element przejrzystości działalności demokratycznego państwa, oraz niezbędny warunek rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zaplecze technologiczne portalu

System Informacyjny GUGiK (SIG) będzie działał w oparciu o standardy architektoniczne i zarządzanie procesowe w perspektywie usługowej (SOA), określające sposoby obiegu informacji wewnątrz i jej udostępniania na zewnątrz. Całość będzie zintegrowana z e-PUAP.

Wdrażana z myślą o Geoportalu infrastruktura teleinformatyczna będzie zapewniała interoperacyjność oraz neutralność technologiczną. Bujakowski zapewnia przy tym, że po stronie GUGiK pozostanie cała wiedza na temat utrzymywanych z myślą o portalu systemach IT.

To pozwala nam na takie zarządanie infrastrukturą, aby mozna było zapewnić tym, którzy chcą korzysta Geoportalu, właściwe parametry dostępu” - podkreśla Kazimierz Bujakowski. „Staramy się tak zarządzać infrastrukturą, aby zapewnić jej dostępność na poziomie 99, a nawet 100%.

Porządek w danych przestrzennych państwa

Geoportal w liczbach

"Co miesiąc do Geoportalu kierowanych jest ponad 1,1 mln odwiedzin. To średnia z ostatnich 6 miesięcy” - chwali się Kazimierz Bujakowski. "Mamy ponad 0,5 mln stałych użytkowników" - podkreśla. Wielu z nich interesuje się także wersją mobilną usług udostępnianych w ramach Geoportalu - już „ponad 64 tys. użytkowników korzysta z takich rozwiązań” - wspomina Główny Geodeta Kraju.

Geoportal 2, będący kontynuacją realizowanego w latach 2004-2006 projektu Geoportal.gov.pl, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Ten wart ponad 130 mln złotych projekt zakończy się we wrześniu 2015 roku.

Wezwanie do interoperacyjności

Wystąpienie Kazimierza Bujakowskiego z GUS skończyło się istotnym nawiązaniem do konieczności zapewniania interoperacyjności tworzonych przez administrację systemów IT. Na wstępie konferencji Computerworld „Państwo 2.0” kwestię tę mocno podkreślał wiceminister Administracji i Cyfryzacji, Roman Dmowski, mówiąc o realizacji koncepcji tzw. „jednego okienka” e-usług administracji publicznej.

Nasze doświadczenia z realizacji portalu skłaniają do tezy o konieczności integracji działań w prowadzeniu projektów informatycznych. Takie działania są efektywne - zarówno dla realizujących, jak i beneficjentów” - podsumował Bujakowski.


TOP 200