Poród w bólach

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowy system świadczeń rodzinnych. Ich obsługę powierzono gminom, które mogą wybierać z 11 programów komputerowych, sprawdzonych przez Departament Informatyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowy system świadczeń rodzinnych. Ich obsługę powierzono gminom, które mogą wybierać z 11 programów komputerowych, sprawdzonych przez Departament Informatyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Barbara Gliniecka, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Czarnej Wodzie (woj. pomorskie), nie zastanawiała się długo nad wyborem programu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych. "Jesteśmy zadowoleni z systemu POMOST, aplikacji stworzonej przez ComputerLand, dlatego zdecydowaliśmy się wybrać ich program SR" - wyjaśnia. W tej 3,5 tys. gminie świadczenia rodzinne przysługują połowie mieszkańców. Zgodnie z szacunkami przedstawicieli Ośrodka, potrzebuje on na to zadanie zlecone 658 tys. zł. Do rozdysponowania i właściwego zaksięgowania tej kwoty ma się przysłużyć program SR.

Inne gminy przyjęły podobne kryterium.

Jeśli ich ośrodki pomocy społecznej dotychczas korzystały z systemu POMOST, to wybierają z oferty ComputerLandu, Micomp System lub , które uzyskały ministerialną homologację na tzw. oprogramowanie pomostowe. Niektóre miasta, jak Kraków i Bydgoszcz - pracujące na co dzień w zintegrowanym systemie obsługi urzędu Otago (dawniej Ratusz)- kupiły dodatkowy moduł Świadczenia Rodzinne SWR od gdańskiej firmy Otago.

"Z tego powodu nie prowadzimy intensywnej kampanii promocyjnej nowego produktu, stworzonego z myślą o naszych obecnych klientach"- mówi Jerzy Filończuk, prezes zarządu Otago.

Jak nie zarżnąć kury znoszącej złotej jajka

Dla wielu samorządów powyższe rozwiązania mogą być jednak za drogie. Rząd przygotował bowiem ustawę, która przerzuca część obowiązków społecznych na samorządy, tradycyjnie zapominając o kosztach obsługi informatycznej. Owszem, pięciomiesięczne vacatio legis powinno być wystarczające dla każdej ze stron, ale jak to w Polsce bywa, przygotowania nabrały tempa za pięć dwunasta.

Dopiero w połowie kwietnia Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyznania wojewodom z ogólnej rezerwy budżetowej 2,5 mln zł z przeznaczeniem na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych. Wcześniej przeznaczono 10 mln zł na zorganizowanie stanowisk pracy. W przeliczeniu na jedną gminę (a jest ich 2500) daje to sumę 5000 zł.

Nic dziwnego, że już w tej chwili ponad 70 gmin zdecydowało się wybrać program Amazis oferowany przez Info-R ze Skoczowa (49 zł za jedną licencję plus 22% VAT).

"Taka cena jest dla nas opłacalna. Korzystamy z telepracy programistów, nie musimy utrzymywać biura, zaś rynek jest obiecujący, co sprawdziło się przy innym naszym oprogramowaniu wspomagającym wypłatę dodatków mieszkaniowych" - twierdzi Rafał Kuc, główny analityk z firmy Info-R. Jego zdaniem więcej korzyści przyniesie firmie podpisywanie umów serwisowych z gminami. Roczną opiekę Info-R wycenił na 360 zł. W 2003 r. skoczowska firma miała 100 tys. przychodu. Wbrew pozorom z jej oferty nie skorzystały wyłącznie małe gminy, jak sądecka Kamionka czy zachodniopomorskie Drawno, lecz również duże miasta,np. Elbląg i Toruń.

Częstochowa wolała zostać przy sprawdzonym producencie, katowickim Micompie, ale na jej przykładzie łatwo wykazać, jak kalkulacje rządowych analityków mają się do rzeczywistości. "W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie ma powstać 10 stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych. Program SI*ŚR wraz z rocznym okresem gwarancyjnym i licencją na 10 stanowisk kosztuje 2135 zł. Do tego należy dodać dziesięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem za ok. 52 tys. zł, dwa komputery przenośne, pięć drukarek i jedno urządzenie wielofunkcyjne, wykonanie sieci komputerowej z szafą dystrybucyjną i przełącznikiem, co razem daje prawie 96 tys. zł" - wykłada Kajetan

Wojsyk, główny informatyk miasta. "Tymczasem wojewoda przeznaczył dla nas 4035 zł"- podsumowuje.

Jeśli tak ma wyglądać przekazywanie przez administrację rządową obowiązków gminom, to grozi im rychłe bankructwo.

Wstęp do SYRIUSZA

Ile kosztuje program (licencja 1-stanowiskowa) do obsługi świadczeń rodzinnych?

Ile kosztuje program (licencja 1-stanowiskowa) do obsługi świadczeń rodzinnych?

Każda z firm oferujących oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych przedstawiła swoje rozwiązanie do oceny Departamentowi Informatyki Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Tenże przygotował zawczasu projekt rozporządzenia w sprawie homologacji systemów informatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i stosowną specyfikację wymagań homologacyjnych dla Systemu Informatycznego SYRIUSZ w zakresie aplikacji Świadczenia Rodzinne.

Tymczasem rozporządzenie nie zostało jeszcze przyjęte, zaś procedura homologacyjna może nastąpić najwcześniej w maju br., czyli po wejściu w życie Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Toteż Departament Informatyki MGPiPS wystawił jedenastu firmom świadectwo przeglądu oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, po przeanalizowaniu takich funkcji, jak: rejestracja wniosków, rejestracja załączników do wniosków, wydawanie decyzji i ich wydruk, naliczanie listy wypłat, a także architektura i technologia.

Na stronach MGPiPS można przeczytać, że "wydawane obecnie świadectwa przeglądu są wstępnym potwierdzeniem zgodności oprogramowania z roboczą wersją wymagań homologacyjnych dla obszaru świadczeń rodzinnych w zakresie stosowanej technologii oraz podstawowej funkcjonalności niezbędnej do rozpoczęcia pracy w systemie i rejestracji danych umożliwiających wydanie decyzji i wypłatę świadczeń". Dopiero w trakcie procedury homologacyjnej będzie weryfikowana zgodność oprogramowania z wymaganiami homologacyjnymi w pełnym zakresie.

Jaki jest zatem cel wystawiania świadectw przeglądu? Ułatwią niechybnie użytkownikom wybór poprawnego oprogramowania, które w przyszłości stanie się częścią systemu , mającego zastąpić systemy PULS i POMOST. Poza tym jest to dobry przykład, jak można przeprowadzić standaryzację systemów informatycznych na potrzeby administracji publicznej bez odwoływania się do przepisów zaproponowanych w Ustawie o informatyzacji niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne. To w konsekwencji gminy zdecydują, czego potrzebują przy zachowaniu spójnych standardów technologicznych (w tym XML).

5000 zł - otrzyma średnio każda gmina w Polsce na urządzenie stanowisk pracy w związku z wdrożeniem systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych. Realizacja zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wymaga od samorządów terytorialnych znacznego wysiłku organizacyjnego, kadrowego i finansowego. Będą one musiały w związku z tym kupić m.in.sprzęt biurowy i oprogramowanie.

3 mld zł na świadczenia

Na realizację zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych do tej pory przekazano gminom za pośrednictwem wojewodów blisko 45,6 mln zł z budżetu państwa. Pierwsza część dotacji (10 mln zł), uruchomiona na wniosek Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej decyzją Ministra Finansów z dnia 10 marca br., pochodziła z rezerwy budżetowej utworzonej specjalnie w tym celu. Środki te przeznaczono na organizację w gminach stanowisk pracy związanych z obsługą nowego systemu, w tym na zakup komputerów i oprogramowania.

Kolejną, uruchomioną na początku kwietnia, transzę - 30,6 mln zł - przeznaczono na wynagrodzenia osób przygotowujących się w gminach do realizacji świadczeń rodzinnych oraz na druk formularzy wniosków, a także wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowych stanowisk pracy. Środki na ten cel pochodziły z oszczędności w kosztach administracyjnych, wynikających z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie na wdrożenie rozwiązań systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono z rezerwy budżetowej 2,5 mln zł.

Głównymi kryteriami przydziału środków dla województw były liczba gmin i przewidywana liczba świadczeniobiorców. Wojewodowie jednak mogli dzielić środki wg własnych kryteriów, jako jednostki lepiej znające potrzeby poszczególnych gmin.

Łącznie na realizację ustawy w gminach przeznaczono kwotę ponad 3 mld zł, z tego 2% na wydatki bieżące (koszty obsługi obejmujące m.in. wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji świadczeń). Kwota ta obejmuje m.in. środki finansowe z likwidowanego funduszu alimentacyjnego oraz środki przeniesione z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z przejęciem przez gminy obsługi części świadczeniobiorców, którzy dotychczas pobierali zasiłki z ZUS i urzędów pracy.

Kwota 3 mld zł obejmuje również 150 mln zł przewidzianych w budżecie państwa na realizację zadań związanych z likwidacją ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zlikwidowaną ulgę na dojazd dzieci do szkół położonych poza miejscem zamieszkania dziecka zastąpiono bowiem dodatkiem do zasiłku rodzinnego.


TOP 200