Pomoc dla małych przedsiębiorstw

Liczbę przedsiębiorstw branży komputerowej w Polsce ocenia się na kilka tysięcy. W zdecydowanej większości są to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające po kilka osób. Ich największym problemem, przynajmniej na początku działalności, jest brak kapitału inwestycyjnego i funduszy na opłacenie porad renomowanych konsultantów ekonomicznych. Jedno i drugie jest często warunkiem zaistnienia firmy na rynku sprzętu, oprogramowania i usług komputerowych.

Liczbę przedsiębiorstw branży komputerowej w Polsce ocenia się na kilka tysięcy. W zdecydowanej większości są to małe przedsiębiorstwa, zatrudniające po kilka osób. Ich największym problemem, przynajmniej na początku działalności, jest brak kapitału inwestycyjnego i funduszy na opłacenie porad renomowanych konsultantów ekonomicznych. Jedno i drugie jest często warunkiem zaistnienia firmy na rynku sprzętu, oprogramowania i usług komputerowych.

Na szczęście w naszym kraju istnieją od pewnego czasu w naszym kraju fundacje i organizacje, których zadaniem jest wspieranie małego biznesu w okresie transformacji ustrojowej. Nie wszyscy o nich wiedzą, bądź nie umieją korzystać z ich pomocy. Niektórzy sądzą, że pomoc taka jest zbyt kosztowna. Nic bardziej błędnego, gdyż większość tego typu organizacji - nie mówiąc o fundacjach - kieruje się zasadą non profit, czyli nie jest nastawiona na przynoszenie zysku.

Dziś przedstawiamy Polsko-Amerykański Ośrodek Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw i Polsko-Amerykańską Fundację dla Małych Przedsiębiorstw.

Obie te instytucje powstały w wyniku związku z uchwałą Kongresu USA w 1990 r. powołującą Komisję ds. Rozwoju Małych Przedsiębiorstw w Europie Środkowej (Small Businness Enterprise Development Commision). Jej zadaniem jest pomoc nowym demokracjom europejskim w tworzeniu instytucji wspierających rozwój małych firm prywatnych. Komisja ta opracowała modelowy program wspierania przedsiebiorstw prywatnych w krajach przekształcających swoje gospodarki.

Przy formułowaniu programu założono, że nowe instytucje wykorzystywać będą doświadczenia Small Business Development Centers (SBDC) od 15 lat działających z powodzeniem w USA. Ideą tych organizacji jest przede wszystkim wyrównywanie szans małych firm w dostępie do usług doradczych. Oczywistą jest bowiem sprawą, że w porównaniu z dużymi, silnymi korporacjami, ze względu na ograniczone środki finansowe małe firmy niezmiernie rzadko decydują się na drogie porady renomowanych konsultantów. Tymczasem ośrodki SBDC stwarzają tym niewielkim przedsiębiorstwom możliwość wysokiej jakości bezpłatnych konsultacji i szkoleń. Dzięki temu mają one większe szanse pokonywania barier rozwojowych i lepszy dostęp do informacji gospodarczych.

Korzyści z usług SBDC są jak najbardziej wymierne. W każdym regionie są one starannie monitorowane, i jak wykazują statystyki, firmy korzystające z tych usług tworzą nowe miejsca pracy oraz zwiększają obroty. Korzyści dla budżetu są ewidentne, gdyż wpływy z podatków od tych firm znacznie przekraczają ponoszone przez budżet nakłady.

Doświadczenia SBDC są teraz przenoszone m.in. na Węgry, Czechy i Polskę. Cztery lata temu waszyngtońska korporacja "Scientex" dokonała w Polsce stosownych analiz i przedstawiła rekomendacje dotyczące spraw organizacyjnych oraz lokalizacji ośrodków. Eksperci amerykańscy współpracowali z Krajową Izbą Gospodarczą, izbami regionalnymi, szkołami wyższymi i przedstawicielami administracji państwowej. Ustalono, że trzy pierwsze ośrodki świadczące bezpłatne usługi doradcze dla małych firm powstaną w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Pomoc w tych ośrodkach miała być realizowana przez przeszkolonych w Stanach Zjednoczonych i Polsce wybitnych specjalistów, wywodzących się głównie ze środowisk akademickich, ale rownież z grona konsultantów-praktyków.

Ośrodki Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw funkcjonują w Polsce już drugi rok. Jako formę organizacyjną przedsięwzięcia przyjęto fundację. Utworzyły ją Krajowa Izba Gospodarcza i korporacja amerykańska, działająca w imieniu niezależnej komisji utworzonej przez Kongres USA. Fundacja administruje działalnością ośrodków w Warszawie, Łodzi i Gdańsku oraz nadzoruje realizację zadań statutowych. Podejmuje ona także działania zmierzjące do propagowania idei SBDC i zakładania nowych ośrodków.

Prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw jest dr Andrzej Arendarski, który złożył następującą deklarację:

Nie jesteśmy organizacją obliczoną na przynoszenie zysku, nie prowadzimy też działalności gospodarczej na cele pozastatutowe. Naszym jedynym zadaniem jest wspomaganie małych firm na terenie całego kraju. Mam nadzieję, że podobny program, który z takim powodzeniem jest realizowany w USA przynosić będzie coraz większe korzyści również i w Polsce.

Dyrektorem warszawskiego Ośrodka Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw jest Andrzej Stąsiek, z którym wywiad zamieścimy w następnym numerze CW.


TOP 200