Polska na cyfrowo

Przed dwoma laty Komitet Badań Naukowych zamówił w Instytucie Geodezji i Kartografii opracowanie koncepcji Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej.

Przed dwoma laty Komitet Badań Naukowych zamówił w Instytucie Geodezji i Kartografii opracowanie koncepcji Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej.

Zakres informacyjny projektu obejmuje m.in. administracyjny i statystyczny (granice obwodów spisowych i opis) podział kraju oraz połączenie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego TERYT. Krajowy System Informacji Przestrzennej (KSIP) ma zawierać mapy przeglądowe, dane statystyczne zgromadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym, informacje o specjalnych strefach ekonomicznych, hydrografii, lasach i parkach narodowych, sieci dróg z podziałem ze względu na funkcje, przebiegu linii energetycznych i kolejowych. Szczebel województwa będzie bardziej szczegółowy, poziom lokalny (gmina, powiat) zaś ma m.in. monitorować gospodarkę nieruchomościami.

Lista życzeń

Kompleksowość tego projektu wyklucza możliwość jego realizacji jako scentralizowanej bazy danych. Każda z instytucji zaproszonych do udziału w projekcie prawdopodobnie będzie opiekunem odpowiedniej warstwy. Jeśli więc Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, która od kilku lat pracuje nad własnym SIP, dopasuje go do standardów wypracowanych podczas trwania grantu, zostanie on udostępniony innym organom administracji publicznej. Na Lasach Państwowych będzie jednak spoczywał obowiązek aktualizacji danych.

Zdaniem uczestników projektu, utworzenie i funkcjonowanie KSIP zapewni sprawną obsługę informacyjną ważnych zadań publicznych, związanych z transformacją społeczno-gospodarczą, ładem przestrzennym i ekologicznym. W założeniach system krajowy ma ułatwić działanie administracji publicznej, wzmocni się bezpieczeństwo kraju i poprawi obsługa obywateli w zakresie potrzeb informacyjnych związanych z gospodarowaniem majątkiem trwałym.

Dopiero pod koniec tego roku lub na początku następnego znany będzie model baz danych, które mają funkcjonować w układzie rozproszonym. Trudno więc wyrokować, jaki to będzie sprzęt i oprogramowanie. Można przypuszczać, że przy okazji zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu geoinformatycznego w administracji publicznej.

Projekt zamówiony przez KBN również ma wypracować model ochrony danych i sposób finansowania systemu. Zostaną także ocenione realne i hipotetyczne przychody z tego systemu.

Rządowa koncepcja

Na tym tle interesująco rysuje się rządowy program Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Zawiera on zasady zagospodarowania polskiej przestrzeni oraz ogólne kierunki rozwoju poszczególnych struktur i elementów przestrzennych. Określa priorytety zagospodarowania kraju oraz sektorowe założenia rozwojowe wypracowane w poszczególnych resortach i urzędach centralnych w perspektywie od kilku do kilkunastu lat. Jednym z zadań stanie się wdrożenie jednolitej mapy cyfrowej obszaru całego kraju na potrzeby służb państwowych i samorządowych.

Można przewidywać, że wyniki projektu zamówionego przez KBN posłużą właśnie do stworzenia jednolitej mapy cyfrowej. Ten pomysł należy interpretować jako chęć przyjęcia jednolitego standardu SIP w administracji publicznej. Trzeba jednak poczekać na końcowe opracowanie wyników grantu i wykazanie woli ze strony polityków, że zależy im na zarządzaniu krajem za pomocą przestrzennych baz danych.


TOP 200