Polska mało innowacyjna wg Innovation Union Scoreboard

Polska jest na 22. miejscu wśród 27 krajów Unii Europejskiej pod względem innowacyjności - wynika z opublikowanej przez Komisję Europejską tablicy wyników innowacyjności za rok 2010.

Według Innovation Union Scoreboard najbardziej innowacyjni w Europie są Skandynawowie oraz Niemcy. Najbardziej innowacyjnym krajem jest Szwecja, na kolejnych miejscach znalazły się Dania, Finlandia i Niemcy, przekraczający średnią UE-27 o co najmniej 20%. Wokół średniej unijnej oscyluje grupa krajów "doganiających", czyli Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Słowenia i Wielka Brytania, którzy przekraczają średnią UE-27 o mniej niż 20% lub są o nie więcej niż 10% poniżej tej średniej. Wśród "umiarkowanych innowatorów" są państwa śródziemnomorskie oraz kraje Europy Środkowej, w tym Chorwacja, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska a także Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia i Włochy. Ich wyniki są słabsze od średniej UE-27 o nie więcej niż 50%. Wśród "słabych innowatorów" są: Bułgarzy, Łotysze, Litwini i Rumuni z wynikami o 50% i więcej poniżej średniej dla UE-27.

"W dłuższej perspektywie luka technologiczna przyniesie obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki, dlatego jak najszybciej należy podjąć działania mające na celu pozyskanie środków na finansowanie działalności badawczej i rozwojowej" - skomentowali wyniki Polski eksperci firmy doradczej Deloitte.

Zobacz również:

  • Frontier i Aurora na pierwszych miejscach listy TOP500

Wydatki sektora publicznego na badania naukowe i rozwój są wyższe w Unii Europejskiej niż w USA, znaczący jest także eksport usług opartych na wiedzy. Od 2005 r. Unia Europejska prowadzi politykę wspierania rozwoju systemów naukowo-badawczych.

W Polsce od trzech lat spada ilość małych i średnich przedsiebiorstw inwestujących w badania i rowoj oraz ilość przedsięwzięć finansowanych przez Venture Capital, które umożliwiają innowacyjne przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem. "Dodatkowo, alarmującym wnioskiem wynikającym z raportu jest stagnacja w poziomie wydatków B+R przedsiębiorstw, która może być zapowiedzią ich trendu spadkowego w kolejnych latach" - uważają eksperci Deloitte.

"Wytyczne Komisji Europejskiej powinny być impulsem do wdrożenia koniecznych zmian legislacyjnych oraz kształtowania świadomości polskich przedsiębiorców. Należy podkreślać, że droga do trwałego rozwoju firmy oparta jest na umacnianiu pozycji konkurencyjnej poprzez wdrażanie innowacji. Potrzebna jest także spójna polityka na szczeblu centralnym i regionalnym, dzięki czemu wzrośnie dostęp do nowatorskich rozwiązań i zaczną powstawać w naszym kraju firmy hi-tech, które będą konkurencją na światowych rynkach" - twierdzi Magdalena Burnat-Mikosz, partner w zespole Research & Development and Government Incentives Deloitte. Jej zdaniem, Polska powinna w najbliższych latach efektywnie i konsekwentnie realizować założenia strategii "Europa 2020", mającej na celu stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności gospodarek UE, tak, aby w jak najkrótszym czasie zmniejszyć przepaść technologiczną pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

W Europie i na świecie, w krajach wysokorozwiniętych stosowane są zachęty podatkowe, które wspierają działalność badawczo-rozwojową. "Doświadczenia z tym związane wskazują, iż wykorzystują one efektywniej wewnętrzny potencjał gospodarki, poprzez wpływ na wzrost zatrudnienia wysokokwalifikowanej kadry oraz lepszą współpracę pomiędzy nauką a biznesem. W długim okresie przekłada się to m.in. na zwiększenie przychodów do budżetu państwa z tytułu CIT" - tłumczy Michał Turczyk, Starszy Menedżer w zespole Research & Development and Government Incentives Deloitte.

Innovation Union Scoreboard stworzona została na podstawie 25 wskaźników z zakresu badań naukowych i innowacji, pogrupowanych w trzy główne kategorie; opportunity factors, czyli zasoby ludzkie, środki finansowe oraz systemy badawczo-naukowe; company factors - stopień innowacyjności europejskich firm mierzony ich inwestycjami, intensywnością relacji biznesowych i przedsiębiorczością oraz aktywami intelektualnymi oraz output factors - wskazujące na przełożenie innowacyjności na korzyści ekonomiczne dla gospodarki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200