Polska e-administracja w pierwszej 50-tce krajów świata

Polska pod względem stopnia rozwoju e-administracji znalazła się na 42 miejscu wśród 193 krajów członkowskich ONZ

Co dwa lata departament Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. ekonomii i polityki społecznej bada poziom rozwoju usług elektronicznej administracji we wszystkich 193 krajach członkowskich. Wyniki badania omawiane są w raporcie, jedynej tego typu publikacji na świecie. Poziom rozwoju e-adminstracji oceniany jest według opracowanego przez ONZ indeksu EGDI - E-Government Development Index. Koncepcja indeksu bazuje na holistycznym podejściu do e-usług publicznych.

EGDI jest złożonym pomiarem trzech ważnych dla poziomu rozwoju e-admnistracji elementów takich jak: świadczenie usług online (OSI—Online Service Index), infrastruktura telekomunikacyjna (TII—Telecommunication Infrastructure Index) i kapitał ludzki (HCI—Human Capital Index). Każdy z tych wskaźników może być analizowany niezależnie od pozostałych.

Zobacz również:

Na pierwszym miejscu w rankingu ONZ w 2014 roku znalazła się Republika Korei z EGDI na poziomie 0.9462, drugie miejsce zajęła Australia (0.9103 EGDI), a trzecie Singapur (0.9076 EGDI). Podobnie jak w 2012 roku regionem, który może pochwalić się największą liczbą krajów o bardzo wysokim i wysokim poziomie EGDI jest Europa. Jednak tym razem w pierwszej dziesiątce znalazły się tylko cztery kraje europejskie: Francja, Holandia, Wielka Brytania i Finlandia, w 2012 roku było ich aż siedem.

Polska uzyskała 42 miejsce w rankingu, co oznacza, że rozwój cyfrowych usług dla obywateli mamy na nienajgorszym poziomie. W grupie krajów europejskich o wysokim EGDI wyprzedza nas Litwa, Łotwa, Grecja, Portugalia, Węgry, Malta i Słowenia.

Co stoi za sukcesem Europy? Postępujący kryzys finansowy, niższy wzrost gospodarczy, bezrobocie i starzenie się społeczeństwa zmusiły państwa europejskie do aktywnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług publicznych dla obywateli. Większość krajów w regionie stwierdza., że mimo trudnych czasów nie zmniejszyła środków na inwestycje związane z e-administracją, a kraje taki jak: Estonia, Niemcy, Holandia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria nawet je zwiększyły.

Pomiędzy poszczególnymi regionami są ogromne dysproporcje związane z poziomem rozwoju elektronicznych usług administracyjnych. Ponieważ zarówno dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej jak i zapewnienie obywatelom dostępu do edukacji są uzależnione od rozwoju gospodarczego, jasno widać, że poziom usług e-administracji jest uzależniony od wysokości dochodu narodowego danego kraju, choć są przypadki państw, które pomimo niewysokiego dochodu narodowego potrafiły zapewnić mieszkańcom e-usługi na dość wysokim poziomie. Jest to: Boliwia, Ghana, Honduras, Indie, Filipiny, Wietnam i Uzbekistan.

W 2014 roku po raz pierwszy administracja publiczna we wszystkich 193 krajach członkowskich ONZ posiadała swoje strony www (w 2003 nie miało ich 18 państw, w 2013 - trzy), co nie zmienia faktu, że nawet w przypadku państw z wysoko rozwiniętą infrastruktura ICT i rozwiniętą edukacją trudno im wciąż przesunąć się o stopień wyżej wdrażając usługi transakcyjne.

Wszechobecny papier, mało usług transakcyjnych - polską e-administrację ocenia NIK

A jak nasze własne organy kontrolne oceniają polską e-administrację? Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w 2014 roku raport z kontroli urzędów: "Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz Krajowych Ram Interoperacyjności na przykładzie niektórych urzędów gmin miejskich i miast na prawach powiatu". Wynika z niego, że polska administracja publiczna, mimo postępującej cyfryzacji jest wciąż bardziej papierowa niż cyfrowa.

W 22 z 24.czyli 91,7% kontrolowanych urzędów jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu rozpatrywania i rozstrzygania spraw, wskazywano system tradycyjny (papierowy). W dwóch pozostałych urzędach jako podstawowy sposób dokumentowania, wskazany został system elektronicznego zarządzania dokumentacją. W 18 z 22 urzędów (81,8%) system tradycyjny wspomagany był przez elektroniczne systemy obiegu dokumentów na różnych etapach załatwiania spraw w urzędzie.

Wszystkie objęte badaniem urzędy świadczyły usługi w formie elektronicznej, jednak ich liczba była bardzo zróżnicowana i kształtowała się od jednej usługi, tj. Elektronicznej Skrzynki Podawczej (świadczonej przez cztery urzędy), do ponad 100 usług (świadczonych przez UM w: Dąbrowie Górniczej i Mysłowicach). Łącznie w skontrolowanych urzędach udostępniono 554 e-usługi świadczone na ogólnopolskiej platformie ePUAP , w tym również z wykorzystaniem platform regionalnych, takich jak SEKAP i Cyfrowa Małopolska oraz platform miejscowych, np. Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd, a także stron internetowych urzędów. Większość z badanych systemów informatycznych (72 z 77) współpracowało z innymi systemami informatycznymi kontrolowanych urzędów, jednak tylko dwanaście z nich (16,7%) zapewniało współpracę na poziomie najbardziej dojrzałym, czyli transakcyjnym, co oznacza, że przekazywanie danych odbywało się w sposób w pełni zautomatyzowany.

E-Government Development Index (EGDI) - Polska na tle pierwszych 10 krajów o najlepiej rozwiniętej e-administracji na świecie

1.Korea - 0.9462.

2.Australia - 0.9103

3.Singapur - 0.9076

4.Francja - 0.8938

5.Holandia - 0.8897

6.Japonia - 0.8874

7.USA - 0.8748

8.Wielka Brytania - 0.8695

9.Nowa Zelandia - 0.8644

10.Finlandia - 0.8449

42. Polska - 0.6482

(źródło: United Nations e-Government Survey 2014 e-Government for the Future We Want)


TOP 200