Polisa z rękawa

Po półtora roku prac rozwojowych ComArch wprowadza do oferty system dla towarzystw ubezpieczeniowych - Subrea.

Po półtora roku prac rozwojowych ComArch wprowadza do oferty system dla towarzystw ubezpieczeniowych - Subrea.

Pierwsze doświadczenia w tworzeniu oprogramowania dla firm ubezpieczeniowych ComArch zyskał dzięki wdrożeniom systemu Orlando-Efos, przeznaczonego dla powszechnych towarzystw emerytalnych. Decydujące znaczenie miał jednak kontrakt zawarty z Polisą SA. "Zaproponowano nam stworzenie systemu Çod zeraČ, oferując wsparcie merytoryczne" - mówi Tomasz Maciantowicz, członek zarządu ComArch SA. W efekcie powstał system Subrea, który teraz krakowska firma planuje sprzedawać zarówno dużym, jak i mniejszym towarzystwom ubezpieczeniowym. Prawdopodobne ComArch będzie starał się zaoferować również ten system na rynkach zagranicznych.

Polisa na miarę

Podstawowym elementem systemu Subrea jest konfigurator produktów. Dostarczane przez aktuariuszy parametry techniczne produktu ubezpieczeniowego wprowadzane są do systemu jako prototypy, posiadające wiele zmiennych. Do formalnego opisu produktu służy specjalny język skryptowy - Subrea-El. Subrea umożliwia nie tylko klasyfikowanie produktów według ich zastosowania (OC, AC itd.), ale również definiowanie szczegółowych warunków ubezpieczeń, w tym konkretnych klauzul. Możliwe jest szczegółowe definiowanie normatywów: tabel, kontrahentów, mienia, pojęć ubezpieczeniowych i szkodowych, formuł kalkulacyjnych i schematów płatności. Na podstawie opisanych w systemie produktów można również definiować pakiety ubezpieczeń.

Oprócz opisu części merytorycznej produktu, Subrea umożliwia definiowanie interfejsu wprowadzania danych, który można np. oprzeć na stosowanych przez towarzystwo drukach polis i innych dokumentów (aneksów, wznowień itd.). Język Subrea-El umożliwia zaawansowanym operatorom określanie kolejności wypełniania poszczególnych pól, wartości domyślnych, algorytmów obliczeniowych i procedur walidacji wprowadzonych informacji na podstawie predefiniowanych funkcji.

Agenci w systemie

Drugim, istotnym elementem systemu Subrea jest moduł do obsługi sieci sprzedaży. Podstawowym założeniem było rozdzielenie pojęć formalnej struktury organizacyjnej opartej na jednostkach statystycznych i pracownikach od rzeczywistej organizacji sieci sprzedaży. Jak zapewniają przedstawiciele ComArchu, dzięki temu towarzystwa zyskują możliwość swobodnego przydzielania numerów statystycznych osobom fizycznym i prawnym oraz dowolnego definiowania zależności między nimi (agent, spółka zależna, oddział, filia itd).

Subrea pozwala na przechowywanie i edycję uprawnień i kompetencji poszczególnych jednostek statystycznych i pracowników. Można zdefiniować uprawnienia do zawierania umów: konkretnego typu i do określonej sumy ubezpieczenia. Zakres kompetencji można ograniczyć geograficznie. W przypadku braku definicji, jednostka lub pracownik "dziedziczą" uprawnienia jednostki wyższego rzędu.

Na uwagę zasługują funkcje związane z naliczaniem prowizji. Prowizje mogą być przyznane całemu przedstawicielstwu i/lub poszczególnym pracownikom. Wysokość i sposób ich naliczania można uzależnić od wielu czynników m.in. od typu polisy, klienta, faktu, czy polisa sprzedawana jest w pakiecie itd. W przypadku prowizji dla pracowników, jej wysokość i sposoby naliczania mogą być na bieżąco zmieniane przez kierownika danej jednostki statystycznej. Podstawowe typy uprawnień można definiować za pomocą pól wyboru, natomiast bardziej zaawansowane tworzy się za pomocą języka Subrea-El.

Moduł obsługi sieci sprzedaży pozwala towarzystwu na bieżącą ocenę współpracy z przedstawicielstwami. Pracownicy centrali mogą m.in. przeglądać listy sprzedanych polis, czas pomiędzy zgłoszeniem szkody a jej likwidacją, a także kontrolować terminowość nadsyłania dokumentów. Dla każdego przedstawicielstwa mogą również tworzyć zestawienia ilościowo-wartościowe w różnych przekrojach, np. według typów zawartych umów, zebranej składki, oszacowanych szkód, czy wypłaconych odszkodowań.

Ważne dodatki

Subrea umożliwia zarządzanie uprawnieniami do poszczególnych funkcji za pomocą tzw. roli systemowych. Część z nich jest predefiniowana w trakcie wdrożenia, np. Administrator Techniczny, Projektant Produktów, Administrator Produktów, Nadzór Ubezpieczeniowy, Klasyfikator, Reasekurator. Ich listę można jednak rozszerzać o dowolną liczbę niestandardowych ról.

System został wyposażony w centralną kartotekę osób i mienia, co ma służyć wyeliminowaniu wielokrotnego ewidencjonowania tych samych klientów, którzy wykupili kilka różnych polis. Osobom można nadawać w systemie wiele atrybutów istotnych z poziomu działalności ubezpieczeniowej, np. data wystawiania prawa jazdy. Kartoteka służy także do rejestrowania wszelkich powiązań między osobami fizycznymi, prawnymi i mieniem.

Moduł do obsługi działalności reasekuracyjnej pozwala m.in. na współpracę z brokerami i reasekuratorami, rozliczenia w dowolnej walucie z każdym z partnerów. System umożliwia ewidencjonowanie polis obcych, a także obcych szkód, na podstawie których mają być wystawiane rachunki techniczne.

Subrea zawiera wiele mechanizmów walidacyjnych, dzięki czemu znaczną część błędów można wychwycić już w trakcie wprowadzania danych z wystawionych polis do systemu. Dla przykładu, moduł Magazyn Druków pozwala stwierdzić kto i kiedy pobierał druki polis wraz z ich numerami (polisy są drukami ścisłego zarachowania).


TOP 200