Pod presją potrzeb

Projekty wykorzystania technik informacyjnych w sektorze publicznym muszą uwzględniać zmiany, którym podlega dzisiaj zarówno samo państwo, jak i społeczno-cywilizacyjny oraz ekonomiczny kontekst jego funkcjonowania.

Projekty wykorzystania technik informacyjnych w sektorze publicznym muszą uwzględniać zmiany, którym podlega dzisiaj zarówno samo państwo, jak i społeczno-cywilizacyjny oraz ekonomiczny kontekst jego funkcjonowania.

Sektor publiczny zaliczany jest na całym świecie do najważniejszych kontrahentów oraz odbiorców produktów i usług branży teleinformatycznej. Również w naszym kraju uważany bywa za podstawowe koło zamachowe rozwoju polskiego rynku IT. Przedstawiciele wielu firm informatycznych widzą szansę na rozwój swojego biznesu w możliwości uzyskania kontraktów na obsługę tego sektora. Szczególnie teraz, u progu podziału nowej, znaczącej puli środków europejskich z funduszy strukturalnych.

Mało kto jednak próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, czym właściwie jest dzisiaj sektor publiczny, jaka jest jego rola i znaczenie w zachodzących na świecie procesach społecznych, cywilizacyjnych, gospodarczych, jakie są jego potrzeby i oczekiwania, jakie w konsekwencji są jego możliwości wykorzystania nowych technik. Czy polska branża IT ma obraz współczesnego sektora publicznego w naszym kraju - z wyzwaniami czekającymi go w najbliższym czasie. Czy ma świadomość zmian, jakim sektor ten, za sprawą przemian we współczesnym świecie, jak i w samej Polsce, dzisiaj podlega. Czy wiemy, jaka będzie przyszłość sektora publicznego, który ma być odbiorcą naszych produktów i usług?

Niepewna przyszłość

Wykorzystanie informatyki w administracji publicznej nie będzie w pełni efektywne, jeżeli w projektach elektronicznej administracji nie będą uwzględniane zmiany, jakim we współczesnym świecie ulega samo państwo. Bowiem wraz ze zmianą roli państwa zmieniać się też musi rola administracji. W ślad za tym zmieniać się też powinny zasady wykorzystania technik informacyjnych w sektorze publicznym. Funkcjonowanie elektronicznego rządu nie może ograniczać się tylko do ułatwiania kontaktów obywatela i przedsiębiorcy z urzędem. Państwo obejmuje swym zasięgiem o wiele więcej różnych aspektów i obszarów rzeczywistości. Rząd, bez względu na to czy wspierany elektronicznie czy też nie, powinien w równym stopniu zajmować się nimi wszystkimi.

<hr>

Gridy na ulicach

Pod presją potrzeb
Nowe wyzwania związane z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym zmuszają przedstawicieli sektora publicznego do sięgania po nowe, dające szanse skutecznego zaradzenia pojawiającym się problemom rozwiązania. Coraz częściej są to rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie. W związku z rosnącym zagęszczeniem ruchu pojazdów na ulicach Szanghaju władze tego miasta zdecydowały się na stworzenie wspólnie z miejscowym uniwersytetem (Tongji University) systemu informacji o ruchu ulicznym bazującego na najnowszych technologiach gridowych (Traffic Information Grid). Dzięki temu rozwiązaniu można znaleźć najszybszą drogę dojazdu do celu lub sprawdzić gdzie są wolne miejsca parkingowe.

<hr>

Autorzy wydanej przez Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" publikacji "Spór o przyszłość sektora publicznego" (Jerzy Kleer, Andrzej Karpiński, Stanisław Owsiak; Warszawa 2006) podkreślają, że nie ma jednego, optymalnego, obowiązującego dla wszystkich modelu funkcjonowania sektora publicznego. Jego kształt zależy i będzie nadal zależał od wielu czynników natury lokalnej, występujących w poszczególnych krajach. Chodzi tu przede wszystkim o istniejący w danym momencie poziom rozwoju ekonomicznego, system społeczno-polityczny, funkcjonujące rozwiązania instytucjonalne, a nawet tradycję i obowiązujący system wartości.

Zjawiskiem mającym obecnie znaczący wpływ na funkcjonowanie sektora publicznego i instytucji państwa we wszystkich krajach jest postępujący proces globalizacji i swobodny przepływ kapitału. Nie oznacza to jednak, jak niektórzy sądzą, zmniejszania roli czy całkowitej likwidacji sektora publicznego i państwa. Wprost przeciwnie - bez sektora publicznego nie byłby, paradoksalnie, możliwy dalszy rozwój gospodarki wolnorynkowej. Konieczna staje się jednak modernizacja tego sektora, by lepiej dostosować go do nowych zadań i funkcji. Jednym z najważniejszych sposobów osiągnięcia tego stanu ma być zmiana sposobu zarządzania w sektorze publicznym na bardziej efektywne. A w tym może w znaczący sposób pomóc zastosowanie nowych technologii. Jak jednak należy podejść do ich wdrażania, by osiągnąć jak najwięcej korzyści?

Integracja pomoże

Zarówno ze strony firm, jak i przedstawicieli sektora publicznego pojawia się wiele różnych pomysłów efektywnego wykorzystania technik informacyjnych do wspomagania współczesnych funkcji sektora publicznego i działalności instytucji państwa.

Według przedstawicieli IBM Institute for Business Value, elektroniczna administracja stanowi jedynie przejściowy etap na drodze dostosowywania struktur państwa do współczesnych wyzwań i warunków działania. Stanem docelowym jest "administracja na żądanie". Jej podstawowym wyróżnikiem ma być kompleksowa integracja działalności wszystkich instytucji, urzędów i organizacji państwowych oraz współpracujących z nimi podmiotów spoza sfery publicznej, np. firm świadczących usługi czy dostarczających rozwiązania technologiczne. Administracja powinna bowiem koncentrować się na kluczowych dla siebie obszarach działalności - tych, w których ma doświadczenie i wiedzę. Reszta zadań powinna być powierzana partnerom strategicznym.

Specjaliści od zarządzania uważają z kolei, że skutecznym sposobem poradzenia sobie z zadaniami stojącymi dzisiaj przed państwem będzie wykorzystanie architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture) w administracji. Tutaj kluczowym pojęciem jest również ścisła integracja działań różnych składników i członów systemu administracji państwowej. Poszczególne jednostki i organizacje powinny współpracować ze sobą w celu realizacji zadań i celów całej administracji państwa. "Implementując i modernizując swoje systemy informatyczne, administracja publiczna musi zastosować zintegrowane podejście - wykraczające poza ramy samego IT i obejmujące wszystkie aspekty jej funkcjonowania" - twierdzi John Gotze, ekspert ds. e-government oraz architektury korporacyjnej w National IT and Telecom Agency w Kopenhadze.

Efektem tego typu działań ma być stworzenie architektury zorientowanej na usługi. W konsekwencji administracja państwowa będzie mogła lepiej, efektywniej zaspokajać zmieniające się potrzeby obywateli i przedsiębiorców. Firmy muszą ulegać przekształceniom, aby móc dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków ekonomicznych i wymogów rynku. Organy państwa powinny im w tym oferować wsparcie. Tak samo jak powinny wspierać obywateli, którym przyszło żyć dzisiaj w bardzo zmiennych, niestabilnych warunkach.


TOP 200