Początek projektu e-Deklaracje

Ministerstwo Finansów podpisało z konsorcjum S&T Services Polska i Software AG umowę na przygotowanie architektury systemu e-Deklaracje.

Ministerstwo Finansów podpisało z konsorcjum S&T Services Polska i Software AG umowę na przygotowanie architektury systemu e-Deklaracje.

Termin zakończenia projektu to koniec 2006 r. Opracowana architektura będzie zawierała szczegółową strukturę systemu e-Deklaracje wraz z jego podziałem na poszczególne podsystemy oraz zakres przetwarzanych informacji i ich funkcjonalność biznesową. Architektura będzie określała także zakres komunikacji pomiędzy podsystemami i z otoczeniem. Projekt architektury systemu e-Deklaracje będzie stanowił podstawę do dalszych prac nad tym systemem.

W ramach przygotowywania projektu architektury specjaliści S&T i Software AG opracują: analizę aktów prawnych, mogących mieć związek, a także wpływ na funkcjonowanie systemu e-Deklaracje; analizę, walidację i weryfikację wymagań, które muszą spełniać aplikacje wykorzystywane do jego zbudowania; projekt architektury systemu w obszarach: biznesowym, danych, aplikacji oraz technologicznym; procedury i metodyki zarządzania wprowadzania zmian w architekturze systemu e-Deklaracje w zakresie biznesowym, danych, aplikacji i technologii; propozycje kryteriów oceny ofert na realizację poszczególnych podsystemów systemu e-Deklaracje. Wszystkie te dokumenty składać się będą na ostateczną wersję projektu architektury systemu e-Deklaracje. Za przygotowanie projektu architektury systemu e-Deklaracje odpowiada Software AG. Realizacja pozostałych wyżej wymienionych zadań pozostaje po stronie S&T Polska.

W celu zapewnienia rozwoju systemu e-Deklaracje i jego współpracy z innymi rozwiązaniami architektura będzie uwzględniała akty prawne i dokumenty dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz e-Administracji.


TOP 200