Platformy programistyczne preferencje programistów

Z ankiety przeprowadzonej wśród programistów nt. używanych przez nich platform tworzenia oprogramowania wynika, że preferują oni interfejsy oparte na webie.

Z ankiety przeprowadzonej wśród programistów nt. używanych przez nich platform tworzenia oprogramowania wynika, że preferują oni interfejsy oparte na webie.

W badaniach przeprowadzonych pod koniec roku 2004 przez magazyn InfoWorld (IDG) wzięło udział 467 projektantów oprogramowania. Wyniki tych badań w wielu aspektach przypominają rezultaty badań przeprowadzonych rok wcześniej - króluje interfejs oparty na webie, a języki skryptowe, takie jak Python czy Perl, zyskują coraz większą popularność, pomimo dużego nagłaśniania przez przemysł zaawansowanych platform deweloperskich Microsoftu i Sun Microsystem.

Języki i skrypty

Platformy programistyczne preferencje programistów

Używane języki programowania

W roku 2004 na rynku deweloperskim nadal dominowały Java i platformy Windows. 64% respondentów wymienia Javę jako preferowany język programowania. Na drugim miejscu plasuje się Visual Basic z wynikiem 56-proc.

Microsoft znalazł się na czele listy preferowanych dostawców - 80% respondentów potwierdziło, że jest on dostawcą części ich narzędzi projektowych. Trzej następni w kolejności dostawcy to: Oracle, IBM i Sun, dostarczający głównie narzędzia do projektowania w Javie.

Wysoką pozycję zajmują C i C++, co dowodzi, że języki kompilowane są nadal rdzeniem systemów programowania w wielu przedsiębiorstwach. Podobnie jak w roku 2003, wydarzeniem jest utrzymująca się olbrzymia popularność języków skryptowych. W roku 2004 więcej respondentów wybierało Perl niż C, co sugeruje wzrastającą popularność tych utylitarnych języków wśród webmasterów i administratorów systemów.

W utrzymującej się preferencji interfejsów webowych nad projektami klient-serwer wsparcie dla PHP jest nadal silne. Podobnie więcej badanych respondentów optuje za JavaScript, stawiając go nad innymi językami skryptowymi. Na drugim miejscu są skrypty powłoki Unix. Zwiększenie zakresu używania języków skryptowych weba w następnych latach deklaruje 48% respondentów. Największy przyrost głosów (6%) uzyskał obiektowy język skryptowy Python - prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Większość atrybutów, którym języki te zawdzięczają swoją popularność, może być przypisana elastycznej składni oraz redukcji cyklu "kompilacja-uruchamianie-odpluskwianie", właściwej dla tradycyjnie kompilowanych języków programowania. Ponadto wzrastająca liczba znaczących projektów realizowanych w językach skryptowych może być, z dużym prawdopodobieństwem, wynikiem zwiększającej się popularności tych języków.

Platformy konserwatywne

Platformy programistyczne preferencje programistów

Używane platformy projektowe lub API

Wśród bardziej tradycyjnych technologii obecnych w przedsiębiorstwach jednym z ważnych trendów jest uzyskanie przewagi platformy .Net Microsoftu nad klasycznymi API Windows. W ubiegłym roku 53% respondentów wymieniało .Net jako preferowaną przez nich platformę lub API - wyprzedziła ona starsze technologie Win32 (takie jak COM i DCOM), plasując się tuż po J2EE i Unix/Linux. Kolejnych 51% respondentów zadeklarowało poszerzenie zakresu użytkowania .Net w ciągu 12 miesięcy.

Nie jest to zaskoczeniem dla kogoś, kto śledzi strategię deweloperską Microsoftu. Platforma .Net , kładąca nacisk na kod udostępniany przez CRL (Common Language Runtime), to obowiązująca dziś sztuka projektowania na platformie Windows i istotne ulepszenie w odniesieniu do starszego podejścia.

Jednak wsparcie dla C#, flagowego języka .Net, nie jest już tak jednoznaczne. C#, czysty język obiektowy, zaprojektowany w celu eliminacji niedostatków Javy i C++, zbudowany od podstaw pod kątem pracy z CRL, jest często określany mianem "zabójcy Javy". Sądząc po wynikach badań, sukces jego w tej mierze jest umiarkowany.

W porównaniu z rokiem 2003 liczba respondentów, którzy deklarują używanie C#, wzrosła o 6%. Nadal prawie dwukrotnie więcej respondentów deklaruje używanie Visual Basic, a nie C#, co sugeruje, że największy przyrost użytkowania .Net pochodzi z instalowanej bazy Windows, a nie z odchodzenia od Javy.

Z drugiej strony, chociaż Java pozostaje w tych badaniach na czele listy, to mniej niż połowa respondentów wymienia J2EE wśród wybranych przez siebie struktur czy API. Prawdopodobnie pozostali użytkownicy Javy preferują tradycyjne API i serwery, inne niż J2EE, takie jak Apache czy Tomcat.

Integracja z XML

Platformy programistyczne preferencje programistów

Nowe technologie przewidziane do wdrożenia w ciągu 12 miesięcy

Chociaż wielu projektantów wykazuje dużą ostrożność w sprawie przejścia na nowe technologie, to jednak w roku 2004 pojawił się wyraźny zwycięzca: XML. Na pytanie, które technologie w ich oczekiwaniach pojawią się w organizacjach w ciągu 12 miesięcy, ponad 71% respondentów odpowiada: strukturalizowane języki formatowania.

XML skojarzony jest ściśle z web services, tak więc wielu respondentów zamierza inwestować również w tej dziedzinie. Około 41% respondentów uczestniczy w bieżących projektach obejmujących SOAP, UDDI, WSDL lub WS-Security. Kolejne 18% planuje wejście w te technologie w ciągu 12 miesięcy.

Jednak ci sami respondenci wykazują większe wahanie w sprawie przejścia na architekturę w pełni zorientowaną na usługi (SOA - Service Oriented Architecture). Wśród tych, którzy zainwestowali w SOA, większość przyznaje się jedynie do pilotowych wdrożeń, przy czym 25% z nich podjęło inicjatywę SOA na poziomie projektów lub aplikacyjnym, a 20% pracuje w tej architekturze na poziomie wydziałów i regionalnym. Jedynie 19% potwierdziło obecność architektury SOA na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Wyniki te są zgodne z badaniami przeprowadzonymi w roku 2003, w których to deweloperzy też wykazywali się ostrożnością w sprawie zakupu najnowszych technologii od dużych dostawców, wybierając i skupiając się na swoich dotychczasowych umiejętnościach. W roku 2004 aż 61% respondentów zadeklarowało jedynie uaktualnienia narzędzi lub struktur, jeżeli zmiana ta pozwoli na rozwiązanie specyficznych problemów, natomiast liczba respondentów deklarujących rzadkie uaktualnianie wzrosła do 12% (w roku 2003 - 4%).

Odwrócenie trendu?

Platformy programistyczne preferencje programistów

Dostawcy narzędzi projektowania oprogramowania

Jeżeli jakaś konkluzja może być wysnuta z tych badań, to jest ona taka, że IT w dalszym ciągu kładą nacisk na integracje i konsolidacje bez przechodzenia na całkiem nowe projekty. Pojawiły się też jednak oznaki, że ten trend powoli się zmienia.

W 2004 r. 33% respondentów potwierdziło wdrożenie projektów konsolidacji aplikacji w swojej organizacji, natomiast tylko 9% planuje podjęcie takiego wysiłku w ciągu kolejnych 12 miesięcy, a 7% w przedziale dwuletnim.

W roku 2004 wiele organizacji planuje też zdjęcie pewnych zadań ze swojej infrastruktury starszych aplikacji. Proces zastępowania mainframe jest już w toku u 26% respondentów, podczas gdy kolejne 24% zajętych jest wzbogacaniem swoich aplikacji mainframe w celu dopasowania ich do współczesnych architektur. Jednak tylko 5% planuje wykonanie tego w ciągu najbliższego roku. Może to oznaczać, że okres zaciskania pasa wśród deweloperów w przedsiębiorstwach dobiega końca. Czy w kolejnych latach zobaczymy odrodzenie się gotowości przedsiębiorstw do inwestowania w nowe inicjatywy, zamiast utrzymywania starych projektów? Są tego oznaki, ale jedynie wyniki kolejnego sondażu mogą to potwierdzić.


TOP 200