Platforma elektronicznych zamówień publicznych

Jakie znaczenie dla sprawności postępowań przetargowych będzie miało wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych.

Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Źródło: Computerworld IDG.

Podczas konferencji Computerworld „Państwo 2.0” Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, wyjaśniał, jakie znaczenie dla sprawności postępowań przetargowych będzie miało wdrożenie platformy elektronicznych zamówień publicznych. Poruszył także kwestie związane z kolejnymi nowelizacjami Prawa zamówień publicznych.

Zgodnie ze znowelizowanymi w czerwcu 2016 roku przepisami Prawa zamówień publicznych, procesy przetargowe będą w coraz większym stopniu informatyzowane. W połowie lutego 2017 Minister Rozwoju i Finansów, Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podpisali „Porozumienie o współpracy w celu realizacji projektu budowy platformy elektronicznych zamówień publicznych”.

Zobacz również:

 • Minister Edukacji i Nauki powołał pełnomocnika ds. transformacji cyfrowej

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się także do powołania zespołu roboczego, koordynującego całość prac, oraz do przygotowania projektów koniecznych zmian legislacyjnych. Na realizację projektu będą starali się pozyskać dofinansowanie z UE w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu „E-administracja i otwarty rząd”.

Wedle przyjętych założeń, system e-zamówień publicznych będzie gwarantował interoperacyjność, zapewniając przy tym szereg potrzebnych w procesie składania zamówień funkcji, w tym m. in.:

 • przygotowywanie zamówień i bezpieczne składanie ofert,
 • elektroniczną komunikację zamawiającego z wykonawcą,
 • monitorowanie rynku zamówień publicznych,
 • fakturowanie.

Cele budowy platformy e-zamówień publicznych to m. in.: uproszczenie i odbiurokratyzowanie procedur, redukcja kosztów, wzrost konkurencyjności poprzez ułatwienie dostępu do postępowań, ca także skrócenie czasu procesu realizacji zamówień.

Nowelizacje Prawa zamówień publicznych z 2016 roku

Podejście do realizacji pomysłu elektronicznej platformy zamówień publicznych umożliwiły zmiany, jakie w ubiegłym roku zaszły w Prawie zamówień publicznych. Wynikały one przede wszystkim z konieczności dostosowania polskiego porządku prawnego do wymagań UE - mowa o dyrektywach:

- nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, zpóźn. zm.) - tzw. dyrektywę klasyczną, a także

- nr 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, zpóźn. zm.) - tzw. dyrektywę sektorową.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziły nowe przepisy PZP, polegają m.in. na:

 • uproszczeniu procedur poprzez usprawnienie procesu negocjacji jako sposobu na precyzowanie warunków umów z wykonawcami,
 • zmniejszeniu stopnia formalizacji etapu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego dzięki wprowadzeniu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
 • przesunięciu obowiązku złożenia całości dokumentacji na etap po wyłonieniu wykonawcy,
 • promowaniu pozaekonomicznych celów w zamówieniach publicznych, takich jak ochrona środowiska czy wspieranie innowacyjności, poprzez wdrożenie mechanizmów, takich jak partnerstwo innowacyjne, polegające na nabywaniu produktów i usług, których nie ma jeszcze na rynku,
 • ograniczeniu roli kryterium cenowego przy zamówieniach,
 • ułatwieniach w dzieleniu zamówień na części z myślą o przedsiębiorstwach sektora MŚP,
 • zwiększeniu elastyczności procedury modyfikowania umów o zamówienia publiczne,
 • uproszczeniu procedur w przypadku specyficznych typów zamówień społecznych i innych, np. usług prawnych, kulturalnych czy zdrowotnych.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200