Plany i obietnice

Internet dla wszystkich

0,9% PKB

do takiego poziomu, począwszy od lat 2010/2011, mają wzrosnąć wydatki na wsparcie sfery badań i rozwoju.

Kolejne plany premiera Donalda Tuska dotyczą rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Rząd chce do 2015 r. zapewnić dostęp do Internetu na 99% powierzchni Polski oraz zwiększyć liczbę łączy szerokopasmowych na 100 mieszkańców z 11 (stan na czerwiec 2009 r.) do 22. Modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa sieci nowej generacji mają zapewnić, że powszechny dostęp do Internetu będzie miał dużo wyższą niż dotychczasowa przepustowość łączy (do ok. 10 Mb/s). Aby to osiągnąć, rząd chce umożliwić jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie działalności telekomunikacyjnej i realizacji inwestycji w tym zakresie jako zadań własnych oraz ułatwić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostęp do infrastruktury technicznej i nieruchomości (tzw. prawo drogi).

Do rozwoju infrastruktury teleinformatycznej w Polsce ma się też przyczynić zawarte niedawno porozumienie Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, na mocy którego w ciągu trzech lat TP ma wybudować lub zmodernizować infrastrukturę zapewniającą przyłączenie co najmniej 1,2 mln nowych łączy szerokopasmowych, w tym 1 mln łączy o przepływności co najmniej 6 Mb/s. Ponadto, w ramach różnych programów unijnych ma zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w latach 2007-2013 ponad 1,1 mld euro. Rząd zapewnia też, że w ramach przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej zwolni duże zasoby częstotliwości możliwych do rozdysponowania, m.in. na cele związane ze świadczeniem usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (tzw. dywidenda cyfrowa).

Kulturalna sieć

W "Planie rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011" znalazły się również zapisy dotyczące wzmocnienia pozycji mediów elektronicznych w polskiej gospodarce. Rząd chce, aby udział sektora mediów elektronicznych tworzących usługi i treści cyfrowe wzrósł w ciągu dwóch lat do poziomu 7% PKB. Oferta treści i usługi w Internecie ma też być bogatsza, wyższej jakości i bardziej konkurencyjna na rynku europejskim. W tym celu rząd chce m.in. przyjąć standardy zapewniające płynny przepływ danych niezależnie od wykorzystywanych technologii i oprogramowania (tzw. standardy interoperacyjności) i zreformować prawo autorskie, w celu usprawnienia procesu przygotowywania i wykorzystywania treści cyfrowych. Premier chce też, aby obywatele mieli większy dostęp do kultury, wiedzy i edukacji za pomocą Internetu. Do 2020 r. Polacy mają mieć dostęp cyfrowy do co najmniej 15 mln pozycji umieszczanych w archiwach i bibliotekach oraz powszechny dostęp do zasobów muzealnych. Do tego też czasu materiały audiowizualne przechowywane w archiwach, bibliotekach, muzeach i Filmotece Narodowej mają zostać przekształcone do postaci cyfrowej.


TOP 200