Plan informatyzacji już obowiązuje

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów o Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Plan jest dokumentem, który opisuje konkretne zadania do wykonania przez organa administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej. Został przygotowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, którym jest obecnie minister spraw wewnętrznych i administracji, przy współudziale pozostałych resortów, samorządu terytorialnego, środowiska informatycznego, organizacji pozarządowych i Rady Informatyzacji.

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów o Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Plan jest dokumentem, który opisuje konkretne zadania do wykonania przez organa administracji publicznej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji administracji publicznej. Został przygotowany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, którym jest obecnie minister spraw wewnętrznych i administracji, przy współudziale pozostałych resortów, samorządu terytorialnego, środowiska informatycznego, organizacji pozarządowych i Rady Informatyzacji.

Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 zawiera zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, do których zaliczono m.in.: E-PUAP, STAP, pl.ID, centralny węzeł polskiego komponentu SIS II i VIS, CEPIK, E-DEKLARACJE, PESEL 2, informatyzację ksiąg wieczystych, zintegrowany system zarządzania zadaniowym budżetem państwa czy elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Oprócz opisów ich funkcji, podane są także szacunkowe koszty realizacji oraz informacje o możliwych źródłach finansowania i podmiotach odpowiedzialnych za realizację. Jego częścią jest również program działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz lista zadań publicznych, które powinny być realizowane z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Za priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych na lata 2007-2010 zostały uznane: przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej.


TOP 200