Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 - informatyzacja administracji

Celem tego elementu nowego Planu ma być zwiększenie sprawności i efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi teleinformatyki. Podzielono go na siedem części.

Usprawnienie koordynacji informatyzacji Państwa i rozwoju systemów teleinformatycznych instytucji realizujących zadania publiczne (działanie II.1)

W ramach tej części planowane są takie działania, jak:

Wzmocnienie roli Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności lub stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania samodzielnego organu odpowiedzialnego za informatyzację Państwa w celu skutecznego definiowania strategii, zapewnienia odpowiedniej koordynacji oraz efektywnej i celowej dystrybucji środków finansowych w tym obszarze.

Zobacz również:

  • Rząd zawsze z Tobą. W Twoim smartfonie

Wdrożenie systemu monitorowania realizacji Planu Informatyzacji Państwa, zapewniającego jawność i przejrzystość informacji o stanie zaawansowania kluczowych projektów informatycznych i motywującego do rygorystycznej implementacji.

Wprowadzenie instytucji Głównego Architekta Systemów Informacyjnych Państwa, który opracuje mapę infrastruktury informatycznej państwa oraz będzie dbał o spójność tworzonych systemów z architekturą systemu informatycznego Państwa.

Opracowanie kryteriów i mechanizmów oceny wykonalności, funkcjonalności i interoperacyjności oraz minimalnego zestawu wskaźników dokumentujących spodziewane korzyści społeczne lub ekonomiczne wdrażanych projektów (systemów) teleinformatycznych o szczególnym znaczeniu dla zadań realizowanych przez administrację publiczną. Wykorzystanie opracowanych kryteriów najlepiej w formie szablonu (spełnia - niespełna) podczas oceny projektów związanej z przyznawaniem środków publicznych na ich finansowanie.

Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego polegająca na zapobieganiu powielaniu działań, obligatoryjnym szacowaniu korzyści społecznych i materialnych z wprowadzanych rozwiązań na etapie podejmowania decyzji oraz weryfikacji uzyskanych efektów końcowych post fatum.

Koordynacja działań mających na celu wykorzystanie wniosków usprawniających realizację projektów realizowanych w ramach Planu z wykorzystaniem środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 płynących z realizacji analogicznych projektów w poprzednich perspektywach finansowych UE.

Miarą realizacji zadania II.1. będą:

  • Działająca wspólna sieć teleinformatyczna dla administracji centralnej (po stronie MSWiA).
  • Zwiększenie liczby raportów rocznych oceniających postęp w realizacji Planu z 0 do 4 (MSWiA).
  • Opublikowanie opracowania kryteriów i mechanizmów oceny wykonalności, funkcjonalności i interoperacyjności projektów (systemów) teleinformatycznych o szczególnym znaczeniu dla zadań realizowanych przez administrację publiczną (MSWiA).

Ograniczenie liczby procedur administracyjnych i ich uproszczenie (działanie II.2)

Rząd chce dokonać identyfikacji i konsekwentnej likwidacji barier prawnych i organizacyjnych utrudniających informatyzację podmiotów publicznych oraz stworzenie planu prac legislacyjnych w tym zakresie. Przejść z wymiany dokumentów papierowych na elektroniczne. Przyspieszyć wewnętrzne przepływy informacyjne. Dokonać analizy istniejących procedur towarzyszących kluczowym usługom administracji publicznej, a następnie przeprowadzenie zmian legislacyjnych w celu likwidacji barier. Promować ePUAP jako platformę oferującą wsparcie małych urzędów w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200