Pilotaż szczeciński

Resort finansów przygotowuje się do pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznej wymiany danych z płatnikami. Nie sprecyzowano terminu realizacji ogólnopolskiego systemu.

Resort finansów przygotowuje się do pilotażowego wdrożenia systemu elektronicznej wymiany danych z płatnikami. Nie sprecyzowano terminu realizacji ogólnopolskiego systemu.

Niewykluczone że jeszcze w 2001 r. podatnicy będą mogli przesyłać do urzędów dokumenty podatkowe w formie elektronicznej. W Izbie Skarbowej w Szczecinie trwają przygotowania do uruchomienia testowej wersji systemu o roboczej nazwie EDIPoltax. Wdrożenie projektu jest przewidywane na I kwartał 2001 r. Testy mają zakończyć się w ciągu 3 miesięcy. Celem ma być sprawdzenie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz wydajności przyjętych rozwiązań. "Nie chodzi tu jednak o przetestowanie konkretnych rozwiązań technologicznych, lecz architektury systemu" - twierdzą przedstawiciele resortu.

Pierwsza faza testów obejmie jedynie składanie deklaracji płatników, a więc formularzy PIT-8B, PIT-11 i PIT-40. Weźmie w niej udział ok. 100 wybranych firm rozliczających się ze szczecińską Izbą Skarbową, która koordynuje prace nad projektem.

Ministerstwo Standaryzacji

Resort finansów, być może po doświadczeniach ZUS-u z programem Płatnika, doszedł do wniosku, że nie jego rolą jest tworzenie aplikacji dla podatników. Ministerstwo będzie więc jedynie ustalać i publikować standardy, a ich implementacją w różnych systemach mają się zająć producenci oprogramowania. Wolą ministerstwa jest to, aby wytyczne opierały się na powszechnie uznanych, otwartych standardach. Wiadomo już, że obowiązującym formatem danych będzie XML.

Ministerstwo zakłada, że w niedługim czasie wszystkie ważniejsze systemy baz danych będą miały funkcje umożliwiające automatyczną konwersję danych z bazy lub pliku tekstowego do formatu XML. W ramach pilotażu struktura danych formularzy będzie zapisywana jako dokumenty DTD. W docelowej wersji systemu mają one przyjąć formę schematów XML (swego rodzaju urzędowo zatwierdzonych składni opisu konkretnego dokumentu, np. PIT-40).

Klucz do PIT

Bezpieczeństwo systemu zostanie zapewnione dzięki wykorzystaniu Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI - Public Key Infrastructure). Do identyfi- kacji stron wymiany danych system będzie wykorzystywał certyfikaty cyfrowe w powszechnie uznanym formacie ITUT X.509v3. Przyjęto, że tzw. koperta cyfrowa będzie stosować standard XML DigSign lub CMS. Metody szyfrowania certyfikatów nie zostały jeszcze określone. Dostawcą testowej infrastruktury PKI jest firma Unizeto ze Szczecina.

Podczas testu badane będą dwie metody transportu plików - off-line, na płytach CD-ROM, oraz on-line, przez funkcję upload, z wykorzystaniem protokołu HTTPS. W systemie docelowym ma się również pojawić obsługa wymiany dokumentów w formie poczty elektronicznej.

System będzie wykonany w architekturze wielowarstwowej, opartej na standardzie J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Warstwa logiczna będzie stworzona w Javie, natomiast do zarządzania bazą dokumentów zostanie wykorzystana baza danych Oracle 8i. Jednym z interfejsów użytkownika będzie przeglądarka internetowa.

PIT i Poltax

Użytkownikami systemu EDIPoltax mają być docelowo wszyscy płatnicy. Na potrzeby systemu zostanie stworzona centralna baza dokumentów, do której będą podłączone wszystkie urzędy i izby skarbowe. Ma ona przechowywać wszystkie dokumenty PIT. Elektronicznie - podobnie jak w ZUS-ie - zeznania będą musiały przesyłać jedynie firmy (płatnicy). Obecnie tylko wybrane dane z otrzymywanych na papierze deklaracji podatkowych są wprowadzane do systemu Poltax. Wymiana danych pomiędzy centralną bazą danych a systemem Poltax, pracującym w jednostkach podlegających resortowi finansów, ma być realizowana za pośred- nictwem jednego z dwóch testowanych rozwiązań - Oracle Messaging Broker lub IBM MQSeries. Nie wiadomo jednak, kiedy rozwiązanie testowane w Szczecinie zostanie zastosowane w całej Polsce.

System Poltax przetwarza dane dotyczące ponad 26 mln podatników, którym nadano NIP. Do urzędów skarbowych trafia rocznie ok. 70 mln deklaracji podatkowych. W tym czasie wystawiają one ok. 6 mln tytułów wykonawczych i prowadzą ok. 2 mln postępowań podatkowych i karno-skarbowych.


TOP 200