Pilnuj swojego cyfrowego cienia

Według najnowszego badania IDC po raz pierwszy "cień cyfrowy", czyli ilość informacji cyfrowej generowanej na temat ludzi, przewyższa ilość informacji generowanych przez nich samych. W wyniku szybkiego wzrostu liczby cyfrowych kamer, aparatów fotograficznych, telewizorów i kamer monitoringu oraz rozwoju sieci społecznych wszechświat cyfrowy okazał się znacznie większy niż oczekiwano.

Opublikowany przez IDC (na zlecenie EMC) raport "The Diverse and Exploding Digital Universe: An Updated Forecast of Worldwide Information Growth Through 2011" (Zróżnicowany i eksplodujący wszechświat cyfrowy: zaktualizowana prognoza wzrostu ilości informacji na świecie do roku 2011) prezentuje nowo zaktualizowane wyniki badań, opublikowane po raz pierwszy przez IDC w marcu 2007 r. Raport, oparty na nowych danych i analizach, zawiera zaktualizowane prognozy wzrostu oraz nowe ustalenia, które - jak się należy spodziewać - będą miały wpływ na gospodarkę i społeczeństwo:

- Wszechświat cyfrowy w 2007 r. miał wielkość 281 EB (eksabajtów) i był większy o 10% niż przewidywano wcześniej.

- Składana roczna stopa wzrostu wszechświata cyfrowego wynosi prawie 60%, a więc rośnie on szybciej niż przewidywano i do roku 2011 osiągnie wielkość prawie 1,8 ZB (zettabajtów), co oznacza 10-krotny wzrost w ciągu 5 lat.

- Nasz "cień cyfrowy", czyli informacja cyfrowa generowana codziennie o przeciętnym człowieku, jest obecnie większy niż ilość informacji cyfrowej tworzonej przez nas aktywnie o nas samych.

Nowe badanie IDC pokazuje, że wszechświat cyfrowy jest większy i rośnie szybciej niż przewidywano wcześniej. To tempo wzrostu spowodowane jest szybkim wzrostem ilości cyfrowych kamer, aparatów fotograficznych, kamer do monitoringu oraz telewizorów, a także lepszym zrozumieniem tendencji w dziedzinie replikacji informacji. Wielkość wszechświata cyfrowego w 2007 r. wynosiła prawie 45 GB informacji cyfrowej na każdego człowieka na Ziemi. Inne szybko wzrastające segmenty wszechświata cyfrowego to dostęp do Internetu w krajach rozwijających się, aplikacje oparte na czujnikach, centra przetwarzania danych cloud computing oraz sieci społeczne zawierające treści cyfrowe generowane przez miliony użytkowników online.

Badanie IDC dotyczyło również interakcji pomiędzy społeczeństwem a wszechświatem cyfrowym, w tym tego, jak poszczególni ludzie aktywnie wnoszą do niego swój wkład, pozostawiając cyfrowe ślady jako użytkownicy Internetu, sieci społecznych, poczty elektronicznej, telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer oraz kart kredytowych. Raport wskazuje także na szybko rosnącą ilość informacji, którą ludzie wnoszą pasywnie do wszechświata cyfrowego, czyli ich cień cyfrowy.

Zdaniem Johna Gantza, dyrektora ds. badań i wiceprezesa IDC, tylko około połowy naszego śladu cyfrowego wiąże się z indywidualnymi działaniami ludzi, takimi jak robienie zdjęć, wysyłanie maili czy wykonywanie rozmów przez telefony cyfrowe: - Druga połowa stanowi to, co nazywamy "cieniem cyfrowym" - jest to informacja o nas, zawarta np. w rejestrach finansowych, listach wysyłkowych, historii przeglądania stron WWW czy obrazach zarejestrowanych przez kamery monitoringu w portach lotniczych i centrach miast. Po raz pierwszy nasz cień cyfrowy jest większy niż ilość informacji cyfrowej, jaką aktywnie tworzymy o nas samych.

Działy informatyczne wielkich przedsiębiorstw, które gromadzą informację stanowiącą nasz cień cyfrowy, ponoszą ogromną odpowiedzialność, w wielu przypadkach nałożoną przez prawo, za bezpieczeństwo tej informacji, ochronę prywatności, rzetelność i zgodność z przepisami.

Warto też przyjrzeć się niektórym pozostałym ustaleniom raportu:

- Wszechświat wizualny - Rosnąca ilość informacji, przynajmniej jeśli chodzi o wielkość surowych danych, dotyczy głównie informacji wizualnej: zdjęć, klipów wideo, telewizji cyfrowej i obrazów z kamer monitoringu.

- Odpowiedzialność przedsiębiorstw - Niezmieniona pozostaje sytuacja jeśli chodzi o źródło informacji cyfrowej i strategiczne zarządzanie nią. Ok. 70% wszechświata cyfrowego jest tworzone przez osoby indywidualne, ale przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, prywatność, rzetelność i zgodność z przepisami 85% ilości informacji.

- Zróżnicowanie - Ze względu na rozwój technologii VoIP, czujników i znaczników RFID, liczba zbiorów informacji (pliki, obrazy, pakiety, zawartości znaczników itd.) rośnie o 50% szybciej niż ilość informacji. W roku 2011 informacja będzie przechowywana w 20 milionach miliardów (20 x 10^15) takich zbiorów, co oznacza ogromne wyzwanie od strony zarządzania, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla użytkowników indywidualnych.

- Zarządzanie strategiczne informacją - Aby poradzić sobie z taką wielkością i złożonością wszechświata cyfrowego, przedsiębiorstwa będą musiały przyśpieszyć opracowywanie reguł strategicznego zarządzania informacją, czyli zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, zatrzymywania, dostępu i zgodności z przepisami.

- Cyfrowe kamery i aparaty - W 2007 r. liczba cyfrowych kamer i aparatów fotograficznych (w tym w telefonach komórkowych) na świecie przekroczyła 1 mld. Poniżej 10% wszystkich zdjęć zostało wykonane na błonie fotograficznej.

- Kamery monitoringu - Dostawy sieciowych cyfrowych kamer do monitoringu wzrastają dwukrotnie w każdym roku.

- Udział różnych branż - Udział przedsiębiorstw we wszechświecie cyfrowym w dużym stopniu zależy od branży, natomiast ma mały związek z udziałem w PKB i nakładami na informatykę. Branża finansowa ponosi prawie 20% światowych wydatków na informatykę, ale jej udział we wszechświecie cyfrowym wynosi tylko 6%. Natomiast udział takich branż jak media, rozrywka i telekomunikacja we wszechświecie cyfrowym będzie w roku 2011 dziesięć razy większy niż ich udział w globalnym PKB.

- Odpady elektroniczne jako problem ekologiczny - Co roku złomowanych jest ponad 1 mld urządzeń stanowiących odpady elektroniczne. Są to głównie telefony komórkowe, ale również urządzenia elektroniczne powszechnego użytku i komputery. Przechodzenie na telewizję cyfrową spowoduje pojawienie się ogromnej liczby przestarzałych analogowych telewizorów, dekoderów i odtwarzaczy DVD. Liczba ta zwiększy się dwukrotnie do roku 2011.

- Wzrost zużycia energii - W 2000 r. stelaż z serwerami pobierał średnio moc 1 kW. Obecnie wielkość ta jest bliższa 10 kW. Przedsiębiorstwa budujące nowe centra przetwarzania danych planują 20 kW na każdy stelaż.

Pełny tekst raportu IDC nt. wszechświata cyfrowego, a także więcej informacji na temat tendencji związanych z informacją oraz jej historii i ochrony, można znaleźć pod adresem www.emc.com/digital_universe.

Aktualizacja: 31 marca 2008 12:56

Artykuł uzupełniliśmy o ciekawe narzędzie - Personal Digital Footprint Calculator. Pozwala one oszacować przybliżona ilość cyfrowych śladów, jakie pozostawiamy po sobie w systemach bankowości elektronicznej, serwisach wideo, serwerach poczty itp. To oczywiście tylko zgrubne kalkulacje, oparte na algorytmach przygotowanych przez twórców raportu - wnioski jedak mogą dać do myślenia...


TOP 200