Pieniądze na rozwój

Strategia rozwoju kraju 2007-2015 wyznacza główne cele i kierunki rozwoju kraju oraz określa wymogi ich realizacji. Cel główny to podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Strategia rozwoju kraju 2007-2015 wyznacza główne cele i kierunki rozwoju kraju oraz określa wymogi ich realizacji. Cel główny to podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.

Definiuje też rolę państwa w procesach modernizacyjnych kraju i wskazuje poziom życia obywateli, który ma zostać osiągnięty w 2015 r. Jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym, mającym stanowić odniesienie dla innych strategii oraz programów rządowych i samorządowych, w tym m.in. Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Za główne priorytety rozwojowe Polski zostały uznane: wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki (w tym rozwój społeczeństwa informacyjnego przez informatyzację relacji biznes - administracja publiczna, podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez większe nakłady na badania i rozwój oraz innowacje, restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych i prywatyzacja); poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej (w tym infrastruktury teleinformatycznej, edukacji); wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; rozwój obszarów wiejskich (w tym rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich); rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej (w tym wsparcie rozbudowy infrastruktury, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i placówek naukowych, upowszechnienie dostępu do usług elektronicznych).

Narodowa strategia spójności - określa zakres działań rozwojowych planowanych przez państwo oraz zasady wykorzystania funduszy publicznych, głównie europejskich, na ich realizację. Celem strategicznym jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Realizacji celów rozwojowych mają służyć programy operacyjne: szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych (alokacja środków UE: 15 986 mln euro); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (21 275 mln euro); Program Operacyjny Kapitał Ludzki (8126 mln euro); Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (w priorytetach m.in. badania i rozwój nowoczesnych technologii, dyfuzja innowacji, informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw 7005 mln euro); Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (w priorytetach m.in. nowoczesna gospodarka, wojewódzkie ośrodki wzrostu 2162 mln euro); Program Operacyjny Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej (576 mln euro); Program Operacyjny Pomoc Techniczna (217 mln euro).

Realizacja zadań i celów określonych w Strategii Rozwoju Kraju i Narodowej Strategii Spójności będzie finansowana głównie ze środków Unii Europejskiej oraz publicznych i prywatnych środków krajowych. Wśród publicznych środków krajowych najistotniejszym źródłem finansowania będzie budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Publiczne środki wspólnotowe to przede wszystkim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Rybacki.

Suma środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację działań prorozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 wyniesie ok. 72 mld euro. Jest to ok. 5,5 raza więcej niż w latach 2004-2006 (12,8 mld euro). Ponad 59,5 mld euro zostanie wykorzystanych na realizację Narodowej Strategii Spójności (NSS) i wynikających z niej programów operacyjnych. Warunkiem koniecznym dla pozyskania 72 mld euro ze środków europejskich jest zapewnienie współfinansowania realizowanych projektów z krajowych funduszy publicznych na poziomie 16,3 mld euro. Przewiduje się, że w ramach tej kwoty 11 mld euro będzie pochodzić z budżetu państwa, a 4 mld euro z budżetów samorządu.

Dodatkowo działania związane z realizacją zadań określonych w Strategii Rozwoju Kraju mogą być finansowane z innych środków wspólnotowych, np. w ramach 7. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji. W okresie 2004-2009 Polska ma do dyspozycji również 534 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


TOP 200