Pieniądze czekają na beneficjentów

Jesteśmy w połowie perspektywy, w której możliwe jest współfinansowanie projektów IT ze środków II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). To ogromna szansa dla organizacji i instytucji na uruchomienie elektronicznych usług publicznych, systemy IT wspierające działanie polskiej administracji i upublicznienie danych z państwowych zasobów informacyjnych.

Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa niesie za sobą ogromny potencjał oraz impuls do cyfrowego rozwoju państwa. Na realizację II osi POPC (działania otwartego rządu i budowa usług na systemy backofficeowe dla administracji, dostępność danych publicznych) przeznaczono 4,5 mld zł. Z tej puli dostępnych jest 2,3 mld, środki już przyznane to 2,2 mld.

W tym roku na wnioskodawców, zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie, czeka jeszcze 1,8 mld zł.

Zobacz również:

To duże, ale wcale nie łatwe dotacje – podkreślali eksperci podczas tegorocznej edycji konferencji Państwo 2.0. A na potwierdzenie tej tezy pokazali, co działo się ze środkami z I osi programu. Dziś wszyscy są bogatsi o zdobyte doświadczenie, co przekłada się na lepsze wsparcie aplikujących o środki instytucji.

Wydatkowanie w wolnym tempie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to system naczyń połączonych, w którym realizację projektów w ramach II osi (E-administracja i otwarty rząd) wspierają inwestycje w budowę sieci szerokopasmowych (I oś) oraz rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa (III oś) – zaznaczyła w swoim wystąpieniu na konferencji Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa, instytucji wdrażającej POPC i zarządzającej środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, między innymi dostępnymi w omawianym programie.

Popyt na cyfrowe usługi administracji (II oś) uzależniony jest między innymi od zasięgu nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej. Dlatego tak ważne były inwestycje w szybki internet i realizacja projektów w tym zakresie. Wanda Buk zwróciła jednak uwagę na niski poziom wydatkowania w tych projektach i mało zadowalające tempo ich realizacji.

„Mamy za sobą 2 konkursy. Pierwszy był mały, dla sektora MŚP, na stymulowanie branży, ale w ubiegłym roku został przeprowadzony największy w historii funduszy europejskich konkurs na dofinansowanie infrastruktury telekomunikacyjnej. Alokacja wyniosła prawie 4 mld zł. Zakontraktowaliśmy z funduszy unijnych 1.9 mld zł, natomiast operatorzy telekomunikacyjni zobowiązali się do dołożenia do projektów 1,7 mld zł. W ramach tej osi realizujemy 136 projektów, powstanie blisko 64 tys. km. infrastruktury telekomunikacyjnej, w większości światłowodowej” – wylicza dyrektor CPPC.

Mądrzejsi o pierwszą oś

Jak zaznaczyła Wanda Buk, to, co działo się przy projektach w ramach I Osi programu, jest mocna baza referencyjną dla działań na II Osi. Co obecnie się tu dzieje? „Mamy za sobą w dwóch największych działaniach, generujących e-usługi i systemy backoffice łącznie 7 naborów. Mamy zakontraktowanych na e-usługi 1,6 mld złotych oraz 3,3 mln na backoffice. Ale tu już są generowane opóźnienia w realizacji. Pozostałe rzeczy, czyli digitalizacja zbiorów nauki (259 mln) i zbiorów kultury (260 mln) idą sprawnie, ponieważ kto inny jest beneficjentem środków i trochę inaczej ten proces wydatkowania u nich wygląda” – wyjaśniała. Beneficjentami projektów na e-usługi i backoffice jest przede wszystkim administracja publiczna na poziomie centralnym.

Co się zmieniło teraz? W 2015 roku, gdy startował POPC, kryteria wyboru projektów były mocno rozbudowane, ale nie do końca wymagające – nie pokazujące, czego zamawiający tak naprawdę oczekuje od projektów. Obecnie kryteria zostały zmienione, ograniczone blisko o połowę, ale są one mocno kontrolowane przez instytucję zarządzającą. „Wierzymy, że dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, zmapowanie ryzyk, jest połową sukcesu, dlatego w kolejnych ogłaszanych przez nas konkursach mocno tego pilnujemy” – dodała. „Dla nas istotne jest to, na co i jak wydajemy pieniądze. Albo je więc wydamy albo oddamy. Koncepcja jest taka, by dofinansowywać projekty dojrzałe oraz te organizacje, które są w stanie je udźwignąć”.

Centrum w odpowiedzi

Pieniądze są i czekają na projekty informatyczne. To ogromna szansa dla organizacji, instytucji, by spożytkować dostępne środki. Jednak pozyskiwanie tych funduszy oraz prowadzenie projektów IT zgodnie z planami stwarza wielu instytucjom publicznym spore trudności. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zdiagnozowało kilka głównych problemów, z którymi najczęściej borykają się wnioskodawcy. Są to: efektywność kosztowa projektów; zabezpieczenie praw do korzystania z oprogramowania; wysoka dojrzałość e-usług; ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura; optymalizacja procesów i celowość funkcjonalności.

Pieniądze czekają na beneficjentów

Andrzej Pieczunko, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki

Trzeba przyznać, że rząd prawidłowo zareagował na sygnały płynące ze strony potencjalnych beneficjentów programu. By pomóc polskim instytucjom z prawidłowym pozyskiwaniu środków z programu POPC, w październiku ubiegłego roku w Centralnym Ośrodku Informatyki powstało Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie”, które w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji wspiera instytucje w pozyskiwaniu środków z II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i w realizacji projektów informatycznych. „Musieliśmy z ta inicjatywą wejść do organizacji, w związku z tym musieliśmy stworzyć odpowiednie działania komunikacyjne. Nasze hasło to Cyfryzacja to nasza wspólna sprawa” – mówi Andrzej Pieczunko, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT, Centralny Ośrodek Informatyki. „Dlaczego? Ponieważ to hasło ma dla nas trzy wymiary: usługami cyfrowymi jesteśmy zainteresowani jako obywatele; chcemy stać się moderatorem dyskusji pomiędzy instytucjami realizującymi projekty a instytucjami zarządzającymi Programem Operacyjnym, a wspólna sprawa to wiara w to, że do rozwoju IT w polskiej administracji potrzebna jest otwarta współpraca z zespołami projektowymi, interesariuszami, organizacjami, których działania kierują się w kierunku państwa usługowego, ale przy wykorzystaniu technik cyfrowych. Chcemy wpływać na kreowanie zmian w środowisku instytucji publicznych i promowanie nowoczesnego podejścia do projektów IT i usług cyfrowych” – dodał. „My nie łowimy ryb za firmy czy instytucje. Dajemy im wędkę…” Tą wędka jest wiedza ekspercka w zakresie zwiększenia efektywności pozyskiwania środków, optymalizacji zakresu i kosztu projektów, skrócenia czasu przygotowania wniosków i, co ważne, zwiększenie efektywności rozliczania.

Kolejne środki na horyzoncie

Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie” chciało w pierwszej kolejności dowiedzieć się, gdzie leżały główne przyczyny powolnego wydatkowania środków. Główne potrzeby beneficjentów „POPC Wsparcie” określone zostały jeszcze przed kick-offem Centrum. Eksperci wykonali 21 wywiadów indywidualnych z instytucjami, których projekty otrzymały dofinansowanie oraz z takimi, które zapowiadały, że będą się o takie dofinansowanie starać.

Centrum ma za sobą pierwsze sukcesy, z doświadczenia i wiedzy ekspertów POPC Wsparcie korzysta obecnie 16 projektów informatycznych o wartości blisko 440 mln zł, a dofinansowanie uzyskały 4 projekty finansowane z II osi POPC o łącznej wartości 180 mln zł.

Kolejne pieniądze są „do wzięcia”. Jak już było wspomniane, zgodnie z harmonogramem Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w tym roku kwota dofinansowania wyniesie 1,8 mld zł. W marcu opublikowane zostanie pierwsze ogłoszenie na działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w administracji rządowej. Kwota przeznaczona na dofinasowanie tych projektów wynosi ok. 230 mln. W kwietniu będą miały miejsce kolejne ogłoszenia na działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (kwota ok. 720 mln) oraz działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office (wartość dofinansowania ok. 130 mln).

Patroni honorowi:

Partner generalny:

Partner strategiczny:

Mecenas:

PartnerZY merytorycznI:

Wystawcy:

Patronat:


TOP 200