Pięć kroków do chmury w firmie

Technologia wirtualizacji jest powszechnie wykorzystywana w firmach, następnym krokiem jest stopniowa migracja w kierunku rozwiązań w modelu cloud computing.

Pięć kroków do chmury w firmie

Wirtualizacja stała się standardowym narzędziem stosowanym przez IT, umożliwiając osiągnięcie lepszej elastyczności wykorzystania sprzętu, a także usprawnienia obsługi uruchamianych tam systemów i aplikacji. Dodatkową zaletą są korzyści ekonomiczne wynikające z ograniczenia liczby fizycznych serwerów, na których pracują hostowane systemy operacyjne. Można dodatkowo w ten sposób uzyskać lepszą dostępność bez uciekania się do klastrów aplikacyjnych. Obecnie większość dostawców nie mówi już wprost o wirtualizacji, gdyż jest to technologia będąca standardem biznesowym, ale raczej o przetwarzaniu w modelu . Wirtualizacja stała się akceleratorem przejścia data center do tego modelu przetwarzania.

Wirtualizacja a cloud

Technologia wirtualizacji polega na utworzeniu puli zasobów, w której odbywa się konsolidacja obciążeń. Pula ta obejmuje moc obliczeniową serwerów, łatwą do rozbudowy w miarę potrzeb (co szczególnie dobrze widać w przypadku serwerów kasetowych), przestrzeń składowania danych oraz połączenia sieciowe. Każdy z tych zasobów jest skalowany, co przekłada się na wysoką skalowalność całej platformy. Cloud computing jest rozwinięciem tej idei, idąc znacznie dalej. Chmura od strony użytkownika, który chce hostować aplikacje lub korzystać z usług, ma sprawiać wrażenie elastyczności i nieograniczonej pojemności, a także musi zapewniać dostęp przez sieć. Musi występować pomiar zużycia zasobów, typowym modelem jest opłata za bieżące zużycie, która nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z zakupem infrastruktury. Tak też jest w przypadku usług cloud computing udostępnianych przez firmy, takie jak Amazon.

Wirtualizacja nie jest technologią niezbędną do utworzenia chmury (są dostawcy usług , którzy nie korzystają z wirtualizacji), ale stanowi naturalną drogę do takiego środowiska w przypadku firm, gdyż umożliwia przeniesienie istniejących aplikacji firmowych w modelu klient serwer z typowego środowiska serwerowego do chmury. Pierwszym etapem w typowej firmie jest zatem , kolejnym zaś przeniesienie usług do platformy hostującej chmurę.

Krok 1

Korzystanie w IT

Pierwszym etapem jest wdrożenie wirtualizacji produkcyjnie w dziale IT. Na tym etapie firmy zapoznają się z wirtualizacją i konsolidują systemy mniej istotne dla biznesu, środowiska testowe, deweloperskie. Podstawowym kryterium i celem jest maksymalna oszczędność na kosztach posiadania infrastruktury IT, zatem maksymalizuje się stopień konsolidacji systemów. Gdy działy IT nauczą się korzystać z wirtualizacji i dostrzegą funkcjonalności, które daje ta platforma, np. dostępność aplikacji, skalowalność, automatyzacja, disaster recovery, business continuity, naturalną konsekwencją będzie zastosowanie tej wiedzy w praktyce.

Krok 2

Wirtualizacja aplikacji krytycznych biznesowo

Na tym etapie wiedza działu IT i technologia wirtualizacji dostępna w firmie jest zastosowana także do aplikacji krytycznych dla funkcjonowania biznesu. Tutaj nie ma ograniczenia związanego z kosztami, podstawowym kryterium jest zatem nie tyle maksymalizacja konsolidacji, ile poprawa jakości usług świadczonych przez IT na rzecz biznesu. Spotyka się nawet wirtualizację bez konsolidacji, gdy jedna aplikacja krytyczna pracuje na wydzielonym dla niej zestawie serwerów fizycznych, ale dział IT czerpie korzyści z możliwości usprawnienia odzyskiwania po awarii, automatyzacji i standaryzacji oraz lepszej dostępności w klastrze wirtualizacyjnym. Na tym etapie firma osiąga zazwyczaj stopień wirtualizacji systemów oceniany na 80-90%.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200