Piąty przekrój mapy

MapInfo Professional 5.0 jest programem zdecydowanie lepszym od poprzednich wersji.

MapInfo Professional 5.0 jest programem zdecydowanie lepszym od poprzednich wersji.

MapInfo jest popularnym programem do budowania map i wyświetlania danych geograficznych. Pakiet przetwarza dane i prezentuje je w postaci map tematycznych i . MapInfo Professional 5.0 dla Windows jest najnowszą wersją programu, obecnie jest już dostępna polska wersja tego pakietu.

Praca z bazą

Podobnie jak większość programów GIS, MapInfo przetwarza dane i wyświetla je w formie konwencjonalnych map. Aplikacja ta jest jednak na tyle uniwersalna, że po odpowiedniej obróbce można wyświetlić dane w okienkach Report i Graph w postaci wykresów słupkowych lub kołowych. Użytkownik może też przeglądać informacje w okienku, które pokazuje standardową tabelę używaną do prezentowania informacji pobieranych z baz danych. Program jest wyposażony w moduł SQL, który pozwala na wybieranie z jednej lub kilku tabel określonych rekordów lub łączenie informacji umieszczonych w różnych rekordach i polach. Tak zgromadzone dane można następnie zapisywać w postaci nowych tabel lub dołączać do już istniejących, tworząc w ten sposób kolejne obiekty.

Program umożliwia selekcję i pobieranie rekordów bezpośrednio z map. Narzędzie Radius Select pobiera wszystkie obiekty znajdujące się w obszarze, którego zakres określa promień zdefiniowany przez użytkownika. Narzędzie Marquee Select pobiera obiekty zgromadzone w obszarze określonego kwadratu, a Shape Select - obiekty określonego rodzaju. Używając ich użytkownik może wybierać, eksportować i zapisywać rekordy, pobierając dane np. bezpośrednio z górnej warstwy tworzącej konkretną mapę.

MapInfo Professional 5.0 zawiera m.in. moduł do komunikacji z serwerem bazy danych MapInfo SpatialWare. Program zapewnia dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych i możliwość zarządzania nimi. Użytkownik może przetwarzać duże pliki, bez potrzeby pobierania i zapisywania ich na lokalnym dysku komputera PC.

MapInfo Professional rozpoznaje pliki zapisane m.in. w formatach Xbase, Excel, Access, Lotus 1-2-3 i ASCII. Aplikacja może pobierać informacje zgromadzone w bazach danych zarządzanych m.in. przez serwery Oracle, Sybase, Informix, SQL Server zgodnie z ODBC. Poprzednie wersje pakietu mogły wprawdzie eksportować i importować pliki w formatach AutoCAD R14 DWG i DXF, obiekty tworzone przez aplikację DGN MSLinks (Intergraph), obiekty ESRI i pliki zapisane w firmowych formatach ARC/INFO, to atrybuty towarzyszące obiektom były gubione. W przypadku MapInfo Professional 5.0 wszystkie atrybuty są przenoszone w obie strony - zarówno przy imporcie, jak i eksporcie plików w wymienionych formatach.

Nowa wersja dysponuje modułem do tworzenia raportów - Crystal Reports, który oferuje praktycznie wszystkie opcje, jakie może wykonywać tego rodzaju narzędzie.

Budowa map

Firma ulepszyła też moduły używane do budowania map. Opcja Thematic Mapping and Shading wyświetla informacje na budowanych mapach w postaci określonych wzorców, a kreator Thematic Mapping Wizard przyspiesza tworzenie map cieniując je zgodnie z przyjętymi wcześniej zakresami kolorów. Poszczególne kolory i symbole reprezentują określony rodzaj obiektów. Bardzo przydatna jest też opcja Graduated Symbols, która umożliwia przeglądanie jednocześnie więcej niż jednej zmiennej.

Nowy moduł Continuous Thematic Shading pozwala na tworzenie map tematycznych nie zawierających wyraźnych granic rozdzielających różne obiekty. Są one wyświetlane w taki sposób, że poszczególne kolory i ich odcienie przechodzą płynnie z jednej palety w drugą. To rozwiązanie wymaga jednak dużej wydajności systemu.

Opcja Enhanced Cartographic Legend pozwala tworzyć wiele legend o różnych formatach, opisujących dokładnie budowane mapy. Nadaje to im profesjonalny wygląd.

<hr size=1 noshade>MapInfo Professional 5.0

Producent: MapInfo Corp.

http://www.mapinfo.com

Platformy: Windows 95, 98 i NT

Dystrybutor: Imagis

tel. (+22) 638 41 86

http://www.imagis.waw.pl

Cena: (1 stanowisko) - 7150 zł + VAT, upgrade - 600 USD + VAT