Partnerstwo społeczno-biznesowe

Krok drugi: perfekcyjne wykonanie

Kolejnym etapem, w którym można liczyć na pomoc i udział konsultantów z branży teleinformatycznej, jest już sama realizacja projektu. Specjaliści czuwają, by był on prowadzony i zarządzany zgodnie z wszelkimi unijnymi regułami, standardami i wymogami oraz zasadami określonymi szczegółowo w samym programie, w ramach którego jest finansowany. Czasami realizacja projektu może wręcz sprawiać więcej kłopotów niż pozyskanie środków. Tak samo ważne i trudne jest rozliczenie poniesionych kosztów po zakończeniu projektu. Trzeba pamiętać, że zrefinansowane mogą być tylko tzw. koszty kwalifikowane zgodnie ze specyfikacją. Jakiekolwiek odstępstwa od niej mogą spowodować zatrzymanie wypłat.

Jednym z newralgicznych punktów może być współpraca z wytypowanymi przez Unię Europejską bankami. W niektórych przypadkach jest obowiązek sfinansowania części własnego wkładu przez kredyt. Zdaniem niektórych doradców nie wszystkie banki potrafią właściwie ocenić ryzyko kredytowe związane z tego typu przedsięwzięciami. Marka znanej, cenionej na rynku teleinformatycznym firmy może być gwarantem sukcesu dla bankowców, ale też i dla innych partnerów.

Gdzie szukać europejskich funduszy?

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

ZPORR jest tzw. unijnym instrumentem wpierania polityki regionalnej. Jego realizacja nadzorowana jest u nas w skali kraju przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS), ale wyboru konkretnych projektów do realizacji dokonywać będą samorządy województw. Na cały ZPORR przypada ogółem 4 mld 83 mln euro. W ramach pierwszego priorytetu "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów" pojawia się tzw. działanie 1.5 pod nazwą "Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego". Tutaj znajduje się najwięcej środków przeznaczonych wprost na przedsięwzięcia z zakresu teleinformatyki. 124,26 mln euro można przeznaczyć na następujące cele:

  • budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych (przede wszystkim na obszarach wiejskich, słabo rozwiniętych, mało zurbanizowanych czy oddalonych geograficznie) szerokopasmowych oraz bezpiecznych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;

  • budowa, modernizacja lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami;

  • budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w sektorze publicznym (administracja państwowa, instytucje i służby publiczne, placówki naukowo-badawcze, służba zdrowia, oświata itp.);

  • projekty związane z wdrożeniem w jednostkach administracji samorządowej elektronicznego obiegu dokumentów, ich elektronicznej archiwizacji oraz rozwojem elektronicznych usług dla ludności;

  • tworzenie lokalnych publicznych punktów dostępu do Internetu;

  • budowa i rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych i wymiany informacji pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej, administracji samorządowej a podległymi im placówkami publicznymi.
Środki w ramach działania 1.5 kierowane są przede wszystkim do: samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, szkół i uczelni publicznych, placówek oświatowych, instytucji kulturalnych, służb publicznych (policja, straż pożarna itp.), związków wyznaniowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, organizacji, stowarzyszeń i fundacji o charakterze non profit.

Środków na informatykę można szukać również w innych działaniach wchodzących w skład ZPORR. Ponieważ, zgodnie ze Stategią Lizbońską, informatyzacja jest jednym z generalnych priorytetów Unii Europejskiej, można się starać o fundusze na inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne również w ramach innych działań. Techniki informacyjne stanowią dzisiaj niezbędny składnik sprawnego funkcjonowania wielu dziedzin gospodarki i życia społecznego, więc wdrożenia systemów informatycznych mogą być częścią projektów z zakresu służby zdrowia, systemu oświaty czy turystyki (np. systemy informacji turystycznej). Ważne jest jednak, aby pamiętać, jakim celom mają one służyć. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w projekcie rozwoju szpitala zawrzeć zakup komputerów i oprogramowania, jeżeli działania te miałyby się przyczynić do podniesienia poziomu świadczonych usług medycznych i zwiększeniu ich dostępności dla pacjentów.

Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP)

Refundacja kosztów dotyczyć będzie działań prowadzących do wzmocnienia pozycji polskich firm na wspólnym europejskim rynku i zwiększenia możliwości ich konkurowania z firmami z innych części Europy. Oczywiste jest, że techniki informacyjne są dzisiaj jednym z istotnych czynników wzmocnienia konkurencyjności firm, co daje duże szanse uzyskania wsparcia dla projektów związanych z ich wdrażaniem. Programem zarządza Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W wyborze projektów z zakresu SI uczestniczą jednocześnie MGPiPS oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI). Fundusze na informatyzację dotyczą w głównej mierze działań związanych z rozwojem systemu dostępu przedsiębiorców i obywateli do informacji i usług publicznych online. Beneficjentami mogą być w tym zakresie: administracja centralna oraz jej jednostki organizacyjne. O refundację wydatków na systemy informatyczne mogą ubiegać się również same przedsiębiorstwa. We wniosku trzeba wykazać, że wykorzystanie narzędzi informatycznych jest ściśle zintegrowane ze strategią rozwoju firmy. Realizacja projektu musi mieć trwałe skutki dla przedsiębiorstwa. Sam zakup kilku komputerów do biura niczego nie zmieni w zakresie jego pozycji rynkowej. Chodzi o to, by patrzeć na możliwości informatyki perspektywicznie, wdrażać przede wszystkim systemy wspomagające zarządzanie i przynoszące długofalowe rezultaty. Do wykorzystania w tym programie będzie w sumie ponad 1,7 mld euro. Z tej kwoty 965 mln euro posłużyć ma wspieraniu bezpośrednio inicjatyw firm przede wszystkim z sektora MSP. Pozostałe środki przeznaczone będą na refundację wydatków związanych z tworzeniem korzystnego otoczenia biznesowego, m.in. w zakresie tworzenia usług elektronicznej administracji, wprowadzania mechanizmów transferu technologii i innowacyjności, budowy regionalnych sieci wsparcia dla biznesu, baz danych itp.

Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO - RZL)

Programem zarządza Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Wyboru projektów z zakresu działań związanych z wykorzystaniem technik informacyjnych dokonują trzy ministerstwa: MGPiPS, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. W programie preferowane są m.in. projekty związane z rozwiązaniami e-learningowymi, szerokopasmowym dostępem do Internetu dla wyższych szkół publicznych oraz prywatnych, budową infrastruktury informatycznej uczelni, tworzeniem centrów multimedialnych w szkołach oraz udostępnianiem narzędzi technologicznych, wspierających działanie instytucji rynku pracy (np. w zakresie nowych form poradnictwa zawodowego). Beneficjentami programu mogą zostać publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, ośrodki kształcenia ustawicznego oraz instytucje rynku pracy (np. powiatowe urzędy pracy). Jednym z ważnych kryteriów, które musi spełniać projekt jest jego innowacyjność technologiczna oraz przydatność do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z rozwojem zasobów ludzkich i wspomagania zarządzania rynkiem pracy. Na realizację zadań w ramach tego programu przypada ogółem 1,96 mld euro.

Sektorowy Program Operacyjny - Transport (SPO - T)

Środki na technologie informacyjne mogą być wydane w ramach działań związanych z: modernizacją linii kolejowych (systemy i urządzenia zabezpieczenia ruchu), tworzeniem krajowego systemu bezpieczeństwa żeglugi morskiej, tworzeniem systemów zarządzania ruchem i prędkością (np. rozwiązania telematyczne), wdrożeniem systemu ewidencjonowania wypadków i kolizji drogowych. Na ten program przeznaczono 892 mln euro. Głównym beneficjentem programu będzie Ministerstwo Infrastruktury.

Program Operacyjny - Pomoc Techniczna (PO - PT)

Szansą na skorzystanie przez firmy informatyczne z funduszy strukturalnych jest także udział w programach pomocy technicznej. Każde z wyszczególnionych działań w ramach programów sektorowych czy programu regionalnego ma wyodrębnione zadania, w ramach których tworzona jest infrastruktura do wspomagania zarządzania konkretnymi funduszami i realizacją projektów. W skład tej infrastruktury mogą wchodzić np. elektroniczne generatory umożliwiające składanie przez Internet wniosków o dofinansowanie. Pieniądze mogą być też wydawane na komputeryzację instytucji zajmujących się koordynacją unijnych środków lub wdrażających programy. Na realizację tego programu przeznaczono 27 mln euro.

Alesandra Targosz, kierownik biura projektów miedzynarodowych w firmie COMARCH.


TOP 200