Organizacje standaryzacyjne

ANSI American National Standards Institute - Amerykański Krajowy Instytut Normalizacyjny

ANSI American National Standards Institute - Amerykański Krajowy Instytut Normalizacyjny

BSI British Standards Institute - Brytyjski Instytut Normalizacyjny

IEEE Institute for Electrical and Electronic Engineers - Instytut Techników-Elektryków i Elektroników

CEN Comite Europeen De Normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny

CEPT Conference Europeenne Des Administrations Des Post et Telecommunications - Europejska Konferencja Administracji Poczt i Telekomunikacji

CENELEC Comite Europeen for Electrical and Electronic and Information Technology - Europejski Komitet Techniki Elektrycznej, Elektronicznej i Informatycznej

ECMA European Computer Manufacturers Association - Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Komputerów

IEC International Electrotechnical Commission - Międzynarodowa - Komisja Elektrotechniczna

ISO International Standards Organisation - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ORGANIZACJE GRUP UŻYTKOWNIKÓW

ITUSA Information Technology Users Standards Association - Stowarzyszenie Standaryzacyjne Użytkowników Techniki Informatycznej

Europen European Forum for Open Systems - Europejskie Forum Systemów Otwartych

CUE Common Unix Environment - Wspólne ?rodowisko UNIX

UNIFORUM - Uniforum

COS Corporation of Open Systems - Korporacja Systemów Otwartych

ORGANIZACJE DOSTAWCÓW

X/Open

SIGMA (japońskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu Zagranicznego)

SVID System V Interface Definition AT&T - Definicja Interfejsu Unix System V AT&T

OSF Open Software Foundation - Fundacja Systemów Otwartych

UI Unix International

ACE Advanced Computing Environment - Rozwinięte ?rodowisko Komputerowe

RÓŻNE DEFINICJE SYSTEMÓW OTWARTYCH

W zamieszczonym obok artykule o seminarium nt. systemów otwartych autorka pisze, że definicje w tej dziedzinie są ciągle przedmiotem dyskusji i dlatego podaje jedynie cechy charakterystyczne. Brytyjski miesięcznik OPEN SYSTEMS MAGAZINE w numerze z listopada 1991 stwierdził, że istnieje niemal tyle definicji systemów otwartych, ilu jest jego dostawców i organizacji normalizacyjnych.

Jak wiemy, sytuacja ta nie jest czymś szczególnie wyjątkowym w dziedzinie informatyki. Wystarczy wziąć do ręki różne słowniki branżowe, by napotkać z reguły niemały wybór definicji poszukiwanego hasła. W tak szybko rozwijającej się dziedzinie jak informatyka, jest to poniekąd naturalne. Dlatego też brytyjskie czasopismo rozpoczyna przegląd definicji od cytatu z arcydzieła literatury nie tylko dziecięcej, czyli z "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra" Lewisa Carrolla. Kryjący się pod tym pseudonimem wielebny Charles Lutwidge Dodgson, wykładowca matematyki i logiki z oxfordzkiego Christ College, włożył w usta Humpty Dumpty następującą deklarację, która stała się kolokwialnym zwrotem w literaturze anglosaskiej: "Jeżeli ja używam jakiegoś słowa, znaczy ono dokładnie to, co ja sobie życzę; ni mniej, ni więcej."

A oto przykłady kilku najczęściej używanych definicji. Instytut Techników-Elektryków i Elektroników IEEE: "System otwarty to całościowy i logiczny zestaw międzynarodowych standardów techniki informatycznej i standardów funkcjonalnych, które określają interfejsy, usługi i formaty wspierające dla uzyskania współpracy i przenośności aplikacji, danych i ludzi." Problem z tą definicją, zauważa OPEN SYSTEMS MAGAZINE, polega na tym, że nic takiego, jak "logiczny zestaw międzynarodowych standardów techniki informatycznej", nie istnieje.

X/OPEN: "Systemy otwarte to komputery i środowiska komunikacyjne oparte na formalnych i faktycznych standardach interfejsowych. Te interfejsy nie mogą być wyłączną własnością jakiegokolwiek pojedyńczego dostawcy i muszą być łatwo dostępne. Systemy otwarte zapewniają przenośność oprogramowania na platformach o standardach przemysłowych, współpracę między systemami, większą elastyczność zarządzania zasobami systemów informacyjnych i znacznie większy wybór stosowanych systemów."

Zalecenia Komisji Europejskiej (EWG) w dziedzinie architektury informatycznej: "Systemy otwarte to systemy i komponenty, które mogą być określone i zasilane z wielu żródeł konkurencyjnego rynku. Specyfikacje systemów otwartych muszą być kontrolowane przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne (standardy de iure) lub przynajmniej przez możliwie najbardziej niezależny organ definiujący, który cieszy się odpowiednią akceptacją rynkową (standardy de facto). Poszczególne elementy systemu otwartego nie mogą być domeną jakiegokolwiek pojedyńczego dostawcy i muszą być łatwo dostępne."

Unix International: "Systemy otwarte zapewniają współpracę systemów w sieci niejednorodnej, przenośność aplikacji i ochronę inwestycji."

Open Software Foundation: "?rodowisko systemów otwartych umożliwia użytkownikom bezkolizyjne łączenie i współdziałanie elementów sprzętu i oprogramowania, pochodzących od różnych dostawców. Techniki, umożliwiające powstanie środowiska systemu otwartego, powinny usuwać bariery między różnymi systemami i dawać użytkownikom swobodę wyboru systemów i technik, które najbardziej odpowiadają potrzebom ich firmy."

OSI Product Guide: "System otwarty to termin używany na określenie systemu komputerowego, który realizuje standardy OSI i protokóły wszystkich 7 warstw transmisji; używany jest także do określania koncepcji przenośnych oprogramowań.

Stowarzyszenie Użytkowników Systemów Otwartych UAOS: "Systemy otwarte umożliwiają bezproblemowy dostęp do informacji, niezbędnych przy wykonywaniu danej pracy. Używając określeń technicznych - są to systemy umożliwające aplikacje techniczne, które mogą być przenoszone w szerokim zakresie systemów, współdziałających z innymi aplikacjami w sieciach lokalnych i odległych i współpracujących z użytkownikami w sposób, który ułatwia przenośność."

Uniforum: "Systemy otwarte tworzy się przez stosowanie takich międzynarodowych standardów jak POSIX, OSI czy XPG3."

Novell: "Standardy otwarte zapewniają, że sprzęt i oprogramowanie pochodzące od różnych dostawców, mogą pracować razem. Pewne standardy przemysłowe zostały ustanowione przez samą obecność na rynku. Przykładem tych standardów de facto są IBM PC, MS-DOS i Novell Netware. Inne standardy tworzone są przez organizacje. Przykładem takiego standardu de iure jest standard warstwowego systemu sieciowego (OSI), ustanowiony przez ISO."

ISO (7498-1984): " Rzeczywisty sytem otwarty jest całościowym systemem lub siecią, które odpowiadają standardom OSI w ich komunikowaniu się z innymi systemami rzeczywistymi."

OPEN SYSTEMS MAGAZINE zamieszcza na zakończenie swego przeglądu następująca "prawdziwą definicję systemów otwartych": "Otwarte systemy komputerowe mogą być osiągnięte jedynie poprzez integrację systemów pracujących w oparciu o wspólne standardy współdziałania i przenośności aplikacji, danych i wysiłków człowieka. Standardy powinny być uzgodnione w skali międzynarodowej, dostępne na rynku i stanowić publiczną domenę wiedzy. Nowe techniki powinny być rozwijane jednocześnie z rozwijaniem ich standardów wdrożeniowych. Techniki komputerowe rozwijają się tak szybko, że istotne jest, aby jakiekolwiek inwestycje w dzisiejsze systemy uwzględniały przyszłe zmiany. Chodzi o to, aby zastosowanie tych systemów mogło być z upływem czasu przenoszone na sprzęt nowocześniejszy i nowsze oprogramowania, przy minimum kosztów i przerw w pracy. Dzięki temu systemy komputerowe będą mogły być rozwijane ewolucyjnie."


TOP 200