Oracle Discoverer dla odkrywców

Tworzenie zapytań. Tworzenie zapytań za pomocą Discoverer/2000 jest proste: narzędzia graficzne i opcje menu umożliwiają wybieranie żądanych danych oraz zmianę wyglądu raportów za pomocą typowych operacji zaznaczania i przeciągania. Tworzenie skomplikowanych warunków i obliczeń umożliwiają "czarodzieje", którzy prowadzą użytkownika krok po kroku. Dzięki temu nie musi on zajmować się typami danych, nawiasami, nazwami funkcji czy wartościami danych.

Tworzenie raportów i wykresów. Oracle Discoverer/2000 zawiera cztery standardowe wzorce raportów: tablicowy, macierzowy, wielotablicowy i wielomacierzowy. Nietypowe wartości przeglądanych danych mogą być wyświetlane w innym kolorze, co ułatwia wyszukiwanie wyjątków w dużym zbiorze danych.

Zależności i wyjątki w danych można przedstawić również graficznie. Oracle Discoverer tworzy wykresy w różnych formatach: liniowe, słupkowe, tortowe, pajęczynowe i in., w dwóch lub w trzech wymiarach. Wykresy są bezpośrednio połączone z wyświetlanym raportem.

Analiza danych. Ogólne dane przedstawione w raporcie użytkownik może w miarę potrzeb uszczegółowić. Discoverer umożliwia wykonywanie różnych opcji tej operacji.

Operacja rozwijania i zwijania hierarchii umożliwia oglądanie tych samych danych np. przy podziale na kraje, regiony lub miejscowości bądź lata, kwartały, miesiące lub dni - w zależności od wymaganego stopnia dokładności.

Operacja przejścia od ogółu do szczegółu wspomaga przeglądanie danych zagregowanych. Przykładowo po stwierdzeniu spadku wartości sprzedaży w pewnym miesiącu i mieście, można wyświetlić pojedyncze zamówienia składające się na przedstawioną kwotę.

Oracle Discoverer umożliwia też przeglądanie danych multimedialnych: fragmentów wideo, dźwięku, plików tekstowych, dokumentów i arkuszy obliczeniowych. Można np. w szpitalu przeglądać dane pacjentów, by następnie skorzystać ze zdjęć rentgenowskich. Przeglądane dane mogą być przechowywane w bazie danych lub w oddzielnych plikach systemu operacyjnego.

Publikacja wyników. Uzyskane za pomocą Discoverer/2000 wyniki można łatwo zapisywać w formatach HTML i pdf (dla systemu Acrobat firmy Adobe). Dzięki temu mogą być one udostępniane odbiorcom korzystającym z przeglądarek internetowych Netscape Navigator lub Microsoft Explorer. Ponadto dane mogą być zapisywane w innych formatach, np. w plikach tekstowych bądź jako arkusze kalkulacyjne.

Cechy charakterystyczne Administration Edition

Prosta konfiguracja. Zadaniem administratora jest stworzenie warstwy użytkowej - repozytorium semantycznego, które zawiera definicje obszarów tematycznych i folderów. Obszary tematyczne grupują logicznie powiązane ze sobą foldery. Foldery podstawowe to udostępniane użytkownikowi perspektywy, opisujące zawartość tablic w bazie danych. Elementy folderów odpowiadają zwykle kolumnom w bazie danych. Administrator może tworzyć także foldery złożone, które zawierają dane z wielu folderów podstawowych. Foldery mogą ponadto zawierać elementy obliczeniowe, definiowane przez administratora.

Warstwa użytkowa jest przechowywana w scentralizowany sposób w bazie danych Oracle7. Dostęp do repozytorium oraz do danych chronią typowe dla Oracle7 mechanizmy ochrony przed niepowołanym dostępem.

Budowę warstwy użytkowej ułatwia automat, który po naciśnięciu jednego przycisku tworzy jej wstępną wersję. W szczególności np. struktury bazy danych tworzy domyślnie nazwy i opisy folderów, nazwy i opisy elementów, listy wartości, definicje złączeń i operacji uszczegóławiania. Tak utworzona warstwa użytkowa może być następnie dowolnie zmieniana przez administratora.

Warstwę użytkową można także wykonać automatycznie na podstawie zawartości repozytorium pakietu do modelowania danych Designer/2000. Zmiany w bazie danych mogą być automatycznie wprowadzane do repozytorium przy użyciu odpowiedniego "czarodzieja".

Oracle oferuje ścieżkę migracyjną do przeniesienia zawartości warstwy użytkowej z dawnej wersji Discoverer/2000 do nowego repozytorium. Stworzone w Discoverer/2000 zapytania mogą być zaimportowane w postaci arkusza.

Łatwa konserwacja. Discoverer zbiera statystyki z wykonywanych przez użytkowników zapytań. Dzięki temu administrator może stwierdzić, które agregacje są używane najczęściej. Odpowiedni "czarodziej" pomoże mu stworzyć właściwie dobrane nowe tablice sumaryczne lub zarejestrować w repozytorium tablice już istniejące, tak by część użytkowa mogła z nich korzystać podczas zadawania zapytań. Opcja automatycznego odświeżania tablic sumarycznych zmniejsza udział administratora.

Integracja z bazą danych Oracle i innymi narzędziami. Oracle Discoverer jest zintegrowany z bazą danych Oracle oraz innymi narzędziami tej firmy. Obecnie warstwa użytkowa może być tworzona na podstawie opisu semantycznego przechowywanego w repozytorium Designer/2000, w przyszłości zaś będzie także obejmować hurtownię aplikacji finansowych Oracle oraz wspierać narzędzia Oracle Express. Raporty tworzone za pomocą Oracle Discoverer mogą być przenoszone do Oracle Reports.

Inne narzędzia mogą korzystać z informacji przechowywanych w warstwie użytkowej Oracle Discoverer poprzez otwarty interfejs Open Meta Layer API. Oracle Discoverer jest zgodny ze standardem OLE2, co ułatwia wymianę danych z popularnymi aplikacjami biurowymi: Microsoft Word bądź Microsoft Excel. Możliwy jest także eksport danych w różnych formatach oraz dostęp do danych pochodzących z innych niż Oracle baz danych, zgodnych ze standardem ANSI SQL92.


TOP 200