Optymizm pilnie poszukiwany

Wyniki corocznych badań rynku przeprowadzanych przez naszą redakcję nie pozostawiają żadnych wątpliwości - od co najmniej trzech lat odnotowujemy systematyczny spadek liczby ofert pracy dla informatyków. O ile jeszcze w roku 1998 o zatrudnieniu nowych specjalistów myślał co trzeci z ankietowanych menedżerów, o tyle od tego czasu zapotrzebowanie na informatyków wyraźnie spada.

Wyniki corocznych badań rynku przeprowadzanych przez naszą redakcję nie pozostawiają żadnych wątpliwości - od co najmniej trzech lat odnotowujemy systematyczny spadek liczby ofert pracy dla informatyków. O ile jeszcze w roku 1998 o zatrudnieniu nowych specjalistów myślał co trzeci z ankietowanych menedżerów, o tyle od tego czasu zapotrzebowanie na informatyków wyraźnie spada.

W ubiegłym roku plany dotyczące zatrudnienia co najmniej jednego specjalisty deklarowało 30% menedżerów, w tym zaś zaledwie 9% z 292 ankietowanych przez nas decydentów. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w branży IT. Nowych specjalistów poszukuje zaledwie 13% firm z tego sektora.

Niepewna sytuacja rynkowa zmusza polskie firmy do oszczędności, których szukają m.in. w działach IT. Prawie 33% ankietowanych przedsiębiorstw wprowadziło limity przy korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych, a także ograniczenia w korzystaniu z samochodów służbowych przez informatyków, 28% firm wstrzymało rekrutację nowych specjalistów. W 19% firm zapowiedziano lub przeprowadzono redukcję zatrudnienia w działach IT, zaś w 11% zamrożono pensje lub wstrzymano premie.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja w największych polskich firmach IT. Zaledwie co dziesiąta z nich wprowadziła ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych i samochodów służbowych, zapowiedziała lub przeprowadziła redukcję wśród informatyków. Tylko 6% wstrzymało przyjmowanie nowych pracowników i zaledwie kilka firm (3%) zdecydowało się na cięcia w wynagrodzeniach i premiach dla informatyków.

W obliczu tych danych nie dziwi pesymizm przejawiany przez ankietowanych przez nas menedżerów działów IT. Prawie 50% z nich uważa, że w ciągu ostatniego pół roku spadła liczba ofert dla informatyków. Zdaniem 36% z podobnym spadkiem będziemy mieli do czynienia przez najbliższe 6 miesięcy, zaś dalsze 31% uważa, że potrwa on co najmniej rok. Nieco mniejszymi pesymistami okazują się szefowie działów personalnych polskich firm IT. Zdaniem 44% liczba nowych ofert dla informatyków pozostanie w najbliższym czasie bez zmian. 27% uważa, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy liczba nowych miejsc pracy zmaleje, a zaledwie co piąty ankietowany myśli, że ten niekorzystny trend utrzyma się dłużej niż rok.

Na pewno ogromny wpływ na zmianę nastrojów miały doniesienia o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej na świecie, a także niepewność związana z problemami polskiej gospodarki. Ten niepokój ma jednak solidne pod- stawy, wynikające ze znajomości realiów rynku pracy. Miejmy nadzieję, że wraz ze wzrostem rentowności przedsiębiorstw sytuacja szybko zmieni się, a wraz z tym poprawią się nastroje informatyków.


TOP 200