Optymalizacja zarządzania rozwiązaniami IT w administracji rządowej

Rozwiązania informatyczne w strukturach podmiotów publicznych wymagają efektywnego zarządzania w skali całej organizacji. Metodą optymalizacji globalnych decyzji może być zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej.

Optymalizacja zarządzania rozwiązaniami IT w administracji rządowej

Michał Bukowski, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Podczas wystąpienia przewodniczący zespołu ds. rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej w MAiC Michał Bukowski podkreślił znaczenie funkcjonowania pryncypiów architektury korporacyjnej w ramach podmiotów publicznych.

Na wstępie Bukowski przedstawił definicje administracji publicznej (system = ludzie + cele + zadania + prawo + środki techniczne) oraz systemu administracji publicznej (system = otoczenie + całość + elementy + powiązania). Podkreślił tym samym problem skomplikowanej struktury administracji i trudności związanej z wdrażaniem nowych projektów IT.

Zobacz również:

Obecnie realizowane są trzy istotne projekty, przed którymi stawiane są określone cele:

Strategia Sprawne Państwo – poprawa poziomu satysfakcji obywateli z jakości usług publicznych;

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – zwiększenie liczby wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych;

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – efektywne i przyjazne użytkownikom elektroniczne usługi publiczne.

Optymalizacja zarządzania rozwiązaniami IT w administracji rządowej

Istotne jest stworzenie elektronicznych usług publicznych (produktów projektów), które umożliwią osiągnięcie celów. Ważne jest aby podmioty publiczne mogły umożliwić obywatelom realizację obowiązków dzięki środkom komunikacji elektronicznej. Dlatego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji postanowiło opracować pryncypia architektury korporacyjnej.

Optymalizacja zarządzania rozwiązaniami IT w administracji rządowej

W realizacji strategii istotna staje się rola architektury i pryncypiów, które są zbiorem podstawowych, trwałych zasad, bazujących na strategii organizacji i stanowiących reprezentację całościowych potrzeb organizacji w zakresie tworzenia rozwiązań IT.

Pryncypia oddziałują na wiele obszarów w tym na: procesy biznesowe, dane, aplikacje, infrastrukturę teleinformatyczną, zarządzanie, wartość publiczną. Weryfikacja stosowania pryncypiów ma następować po każdej fazie przygotowania usługi i w fazie jej świadczenia.

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych powinny być stosowane do wszystkich elektronicznych usług publicznych istotnych z punktu widzenia państwa – obecnie są one przyjęte jako rekomendacja Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji dla podmiotów administracji rządowej.

Michał Bukowski poinformował, że prowadzone są prace, które stale rozwijają pryncypia. Obecnie są one opracowywane we współpracy z liderami administracji rządowej - z wykorzystaniem doświadczeń innych krajów (posiadających wysoką pozycją e-administracji). Pryncypia zostaną również przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: mają zostać wykorzystane w ramach II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Realizowane jest również opracowanie mechanizmów zarządzania pryncypiami i wizją architektury korporacyjnej państwa.


TOP 200