Opis porównywanych produktów

InFAX jest produktem polskim, pracującym pod kontrolą Windows 95/98 i NT.

InFAX

InFAX jest produktem polskim, pracującym pod kontrolą Windows 95/98 i NT. Jego twórcą jest chorzowska firma Inex, oferująca, poza programem InFAX, InFAX PLUS (wersja InFAX rozszerzona o system faksów na życzenie, możliwość zdalnego odsłuchiwania automatycznej sekretarki i zdalnej zmiany komunikatu w automacie zgłoszeniowym), InFAX NET (serwer faksowy umożliwiający korzystanie z jednego faksmodemu i wspólnej książki telefonicznej w sieci komputerowej), InFAX NT (wersja programu pracująca pod kontrolą Windows NT) oraz InFAX NT NET (serwer faksowy, działający na serwerze NT, umożliwia udostępnienie drukarki InexFax jako wspólnego zasobu sieciowego).

W trakcie instalacji InFAX-u na pulpicie pojawia się okno z modułami funkcyjnymi programu. Są to Automat zgłoszeniowy, Konfiguracja modemu, Poczta głosowa, Podgląd faksów, Wysyłanie faksów, Telefon i Plik pomocy.

Podobnie jak i inne programy faksujące, w trakcie uruchamiania program InFAX instaluje w Panelu sterowania/drukarki dodatkową drukarkę InexFax, zachowując przy tym możliwość druku różnych krojów pisma, wytłuszczeń, tabulatorów. Jeżeli z jakiegokolwiek programu można wydrukować dokument (np. MS Word), to można go również wysłać faksem, wybierając uprzednio jako drukarkę aktywną InexFax. W trakcie wysyłania faksu możliwy jest podgląd jego treści na ekranie, a także powiększanie, obracanie obrazu dokumentu i drukowanie na dołączonej do komputera drukarce (także 2 lub 4 stron faksu na jednej kartce papieru). Także przyjmowane faksy mogą być drukowane lub przeglądane dzięki opcji Podgląd faksów. Treść przeglądanego faksu może być kopiowana do schowka, a następnie wklejana do innego dokumentu. Wysyłanie i odbieranie faksów odbywa się w tle innych procesów. Bezpośrednio przed ich wysłaniem można skorzystać z dołączonej do programu książki telefonicznej. Książka ta - rozbudowywana przez użytkownika programu - pozwala na wyszukiwanie zawartej w niej informacji poprzez wyszukiwanie wg wzorca lub kolejnych liter, a także umożliwia porządkowanie jej treści wg nazwy firmy, nazwiska adresata lub dodatkowych informacji. Każdy faks można wysyłać w określonym przez użytkownika czasie, określając datę i godzinę nadania, a jedną treść można przekazać wielu odbiorcom. Przyjęte faksy mogą być automatycznie wyświetlane na ekranie lub drukowane, przy czym istnieje również funkcja głosowego powiadamiania o przyjętych faksach.

Program InFAX dysponuje również wieloma funkcjami poczty głosowej. Jest wśród nich obsługa automatycznej sekretarki, a także automat zgłoszeniowy, rozpoznający przychodzące informacje - zależnie od ich charakteru automatycznie przełącza się w tryb odbierania faksów lub nagrywania wiadomości. Po nagraniu informacji można wysłać faks, nagrać własny komunikat zgłoszeniowy, a w czasie nagrywania wiadomości można ją równocześnie odtwarzać w głośniku oraz przerwać nagrywanie i podnieść słuchawkę. Istnieje także możliwość ograniczenia czasu nagrywania i liczby nagranych wiadomości.

Moduł Telefon programu InFAX pozwala na zaprogramowanie klawiszy szybkiego wybierania numerów i korzystanie z książki telefonicznej programu InFAX. Program sam wybiera wskazany numer, po nawiązaniu połączenia odtwarza na linię wcześniej ustalony komunikat, jednocześnie informując operatora o nawiązanym połączeniu, przy czym istnieje pamięć ostatnio wybranych numerów.

Pro-Fax

Program Pro-Fax, oferowany przez szczecińską firmę Progel, jest klasycznym oprogramowaniem do obsługi faksmodemów, pozwalającym na wysyłanie, odbiór, archiwizację i zarządzanie dokumentami przekazywanymi za pomocą faksu. Charakteryzuje się oszczędnym i przemyślanym układem menu, co jednocześnie wpływa na łatwość i prostotę obsługi programu. Mimo że Pro-Fax jest wyposażony w prosty edytor dokumentów, dopuszcza też użycie przez użytkownika innych aplikacji Windows do tworzenia dokumentów (np. edytorów). Jest to możliwe dzięki dodaniu w trakcie procesu instalacji programu do listy sterowników drukarek własnego sterownika PROMAX. Umożliwia to również wysłanie faksu z każdej aplikacji, obsługującej polecenie Drukuj.

Po wskazaniu polecenia Drukuj i wyborze drukarki PROMAX, ukazuje się okno programu Pro-Fax, gdzie można wybrać numer faksu z bazy adresów i ustalić termin jego wysłania natychmiast czy też z opóźnieniem (terminowo). Potem następuje albo wysyłanie faksu, albo przełożenie dokumentu do kartoteki plików czekających na wysyłkę. Istnieje też możliwość ustalenia dnia i godziny rozpoczęcia wysyłania dokumentów. Przy nadawaniu faksów w porze nocnej można zaoszczędzić na kosztach transmisji międzymiastowej.

Praktycznym rozwiązaniem stosowanym w Pro-Fax jest możliwość skorzystania z dołączonych do elektronicznej książki telefonicznej dodatkowych baz z numerami kierunkowymi miast w Polsce oraz państw na całym świecie. Poza tym możliwa jest tzw. praca na bieżącym połączeniu. W przypadku prowadzenia rozmowy telefonicznej na linii współpracującej z faksmodemem można wysłać przygotowany wcześniej dokument rozmówcy, z którym jest nawiązane połączenie, a po nadaniu faksu kontynuować rozmowę. Taki rodzaj pracy jest możliwy w tzw. trybie pracy ręcznej. Z kolei nadawanie dokumentów przygotowanych do wysłania w wyznaczonych terminach jest możliwe tylko w trybie pracy automatycznej. Nadawanie i odbiór faksów mogą być prowadzone podczas pracy innych aplikacji Windows.

O ile podstawowej wersji programu Pro-Fax można użyć w celu przygotowania lub przeglądania i porządkowania kartotek z dokumentami, o tyle odbiór i wysyłanie dokumentów za pośrednictwem linii telefonicznej są możliwe wówczas, kiedy uruchomimy współpracujący z Pro-Faxem program (moduł komunikacyjny) Profax Server. Dzięki niemu następuje zainicjowanie pracy faksmodemu i przejście w stan oczekiwania na transmisję.

Ustawienia faksmodemu w stan gotowości do pracy i odbioru przychodzących dokumentów można dokonać na dwa sposoby:

- wybrać i uruchomić program ProFAX Server z Menedżera programów systemu Windows;

- uruchomić program Pro-Fax i wywołać polecenie Uruchom (menu Modem).

Faksmodem, w zależności od ustawionych parametrów pracy, może odebrać zgłoszenie linii telefonicznej automatycznie lub dopiero po akceptacji użytkownika (praca ręczna). Akceptacja polega na wybraniu polecenia Odbierz (symbolizowanego przyciskiem), jakie pojawia się w oknie Profax Server w momencie usłyszenia sygnału faksu. W przypadku odbioru automatycznego do połączenia dochodzi po ustalonej liczbie sygnałów (dzwonków).

W trybie automatycznym program przegląda cyklicznie (co ok. 30 s) wykaz wiadomości do wysłania i wysyła dokumenty zgodnie z planowanymi terminami transmisji. Przychodzące zgłoszenia są odbierane po określonej w Opcjach modemu liczbie sygnałów. Jeśli będzie ona mniejsza niż wymagana do nawiązania połączenia, program automatycznie powróci w stan oczekiwania na połączenie.

W trybie ręcznym program nie podejmuje akcji samodzielnie. Lista dokumentów do wysłania nie jest przeglądana, przychodzące zgłoszenia nie są odbierane automatycznie. Tryb ten umożliwia korzystanie z telefonu podłączonego do tej samej linii co faksmodem, a także ręczne nadawanie i odbiór faksów podczas prowadzonej rozmowy telefonicznej. W trybie tym można zainicjować przesłanie dokumentu z kartoteki wiadomości do wysłania poprzez wydanie polecenia Wyślij faks w odniesieniu do tego dokumentu.

Wszystkie przyjęte przez Pro-Fax dokumenty są wprowadzane do kartoteki dokumentów odebranych. Łącznie w programie są dostępne cztery rodzaje kartotek: dokumentów przygotowanych, dokumentów do wysłania, nadanych i kartoteki dokumentów odebranych. Pozwala to na wystarczające zarządzanie dokumentami.

WinFAX PRO 9.0

O popularności programu WinFAX PRO 9.0 firmy Symantec świadczy fakt, że jego okrojona wersja - WinFAX SE (Started Edition) - została przez Microsoft dołączona do najnowszej (już spolonizowanej) wersji Outlook 98. Windows 98 - nie został w ogóle wyposażony w program faksujący (w odróżnieniu od Windows 95, który pozwala na instalację własnego oprogramowania faksującego MS Fax). Używając MS Windows 98, można skorzystać z aplikacji Outlook 98 zawierającej WinFAX SE. Pełna wersja WinFAX PRO jest dostępna na razie tylko w wersji angielskiej.

Pakiet WinFAX PRO 9.0, oprócz głównego modułu faksowego, zawiera program klasy OCR (do rozpoznawania pisma, technologia TextBridge opracowana przez Xerox), program wysyłający wiadomość o nadejściu faksu do telefonu komórkowego lub pagera użytkownika oraz program pocztowy.

WinFAX PRO może współpracować z faksmodemami lub kartą ISDN. Oferuje takie mechanizmy do nawiązania połączenia telefonicznego, jak książka często używanych numerów, faksowanie do grup z różnymi stronami tytułowymi, automatyczne wybieranie połączeń, łączenie kilku dokumentów w jednej transmisji, ponawianie połączeń. Program akceptuje formaty danych popularnych baz danych (np. dBase, Access) przy używaniu np. z książek telefonicznych, zapisanych w tych formatach. Przed wydrukowaniem faksu można go obejrzeć (przeglądarka Fax Viewer) i zdecydować, czy należy go drukować i w jakiej liczbie. Za pomocą przeglądarki można również nanosić na dokumenty uwagi i odesłać nadawcy określony fragment, opatrzony własnymi uwagami i poprawkami. WinFAX PRO może współpracować ze skanerem. Dołączenie tego urządzenia do systemu powoduje, że program może sterować jego pracą, a następnie wysłać zeskanowany obraz jako faks.

Program w najnowszej wersji 9.0 ma zmieniony interfejs użytkownika, który obecnie przypomina interfejs programu Outlook 98. Są opcje: folder wiadomości wysłane, odebrane, koszt i skrytka pocztową. Oprogramowanie zaznacza, czy faks został wysłany prawidłowo lub czy wystąpiły trudności (np. numer odbiorcy był zajęty).

Twórcy programu WinFAX PRO zadbali także o użytkowników korzystających z łączności za pomocą mediów elektronicznych w tzw. terenie. Program pozwala na wysyłanie i odbiór faksów za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Po skopiowaniu plików na dysk i zainstalowaniu na pulpicie, pojawia się ikona WinFaks PRO w formie rysunku faksu. Podobnie jak i inne programy tego typu, WinFAX PRO w czasie instalacji zakłada drukarkę WinFax. Umożliwia to wysłanie faksu z każdej aplikacji, obsługującej funkcję Drukuj.

Aby dostosować zainstalowany program do swoich potrzeb, możemy wejść do Setupu oprogramowania (Menu główne, Tools/Setup/Program Setup), by zobaczyć ogromną ilość konfiguracyjnych możliwości programu. Na wyświetlanym oknie dialogowym ukazuje się seria 18 ikon, z których każda symbolizuje jeden z możliwych do ustawienia zestawów opcji. Jest tu np. opcja, pozwalająca na zdefiniowane godzin najszybszego nawiązania połączenia telefonicznego, inna, która określa częstotliwość wykonywania kopii zapasowej przechowywanych dokumentów, jak faksy, książki telefoniczne, pliki konfiguracyjne, jeszcze inna określa warunki do skonfigurowania klienta faksowego i wybór hosta, kolejna pozwala na zmianę informacji opisujących użytkownika programu i wiele, wiele innych. Program współpracuje (poza Oulook 98) także z innym programem klasy PIM - ACT! firmy Symantec.

Program WinFAX przekształca wolno stojący komputer PC w urządzenie faksujące, które wysyła i odbiera faksy za pośrednictwem modemu dołączonego do komputera. Z kolei wersja WinFAX PRO oferuje funkcję dzielenia się możliwościami faksowania (Fax Sharing). Dzięki niej kilka komputerów PC może korzystać z jednego modemu i jednej linii telefonicznej. W tym celu określa się jeden komputer z dołączonym modemem jako WinFax Host, a dołączone do niego w sieci komputery jako WinFax Client. Jeden WinFax Host może obsłużyć maksymalnie 8 klientów. Wersja WinFAX PRO może pełnić rolę WinFax Hosta, a WinFAX mogą być - przez użycie Fax Sharing - uznane jako WinFax Client. Dzięki takiej konfiguracji ze stacji klienta można wysyłać i odbierać faksy (w formie elektronicznej) za pośrednictwem pojedynczego modemu i jednego połączenia telefonicznego, dołączonych do stacji hosta. Każdy użytkownik stacji klienta może sprawdzić na hoście, czy są tam do niego faksy.

Kiedy pracujemy w większej sieci LAN, możemy skorzystać z pracy WinFAX PRO for Networks (WPFN). Jest to typowa praca oparta na serwerze faksów. Serwerem tym jest komputer z zainstalowanym programem WinFAX PRO, uzupełnionym o biblioteki DLL, które czynią z niego program WinFAX PRO for Networks. Dzięki pracy z WPFN każdy z użytkowników w sieci, korzystających z WinFAX-a, może wysyłać faksy za pośrednictwem modemów dołączonych do faks-serwera. W tej konfiguracji możliwy jest także odbiór faksów połączony z ręcznym ich rozsyłaniem do adresatów w sieci przez wyznaczoną osobę lub automatycznie, zgodnie z routingiem DID.

Jedyną wadą programu jest fakt, że nie jest dostępny na rynku w wersji polskiej.


TOP 200