Operatorzy radzą nad etyką

Pod przewodnictwem wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Macieja Rogalskiego, polscy operatorzy telekomunikacyjni (PTC Era, TPSA, PTK Centertel, Netia, Energis, Polkomtel, SM-Media, Netia, Tel-Energo, eTel) podjęli się koordynacji prac nad ustaleniem wspólnych zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych Premium Rate w Polsce.

Z usług telefonicznych Premium Rate, świadczonych pod numerami 0-80x i 0-70x oraz nowo wprowadzanymi numerami 0-30x, korzysta coraz więcej abonentów telekomunikacji, zatem współpraca operatorów i wzajemna koordynacja udostępniania tych usług staje się coraz bardziej potrzebna.

Zespół roboczy złożony z przedstawicieli operatorów, ma zamiar zaproponować docelowo kodeks etyczny dostawców usług telekomunikacyjnych, którego przestrzegania mają się podjąć wszyscy aktywni uczestnicy rynku. Zawarte w kodeksie postanowienia – włączane do umów zawieranych przez operatorów udostępniających usługi Premium Rate – byłyby podstawą do formalnego rozstrzygania sporów w trybie arbitrażu, sporu cywilnoprawnego lub procedur karnych.

Zobacz również:

W trakcie spotkania operatorzy podjęli również temat popełniania oszustw i nadużyć związanych z tzw. dialerami – czyli oprogramowaniem do nawiązywania połączeń telefonicznych, które zestawia kosztowne połączenia bez wiedzy i zgody użytkownika. Jednym z proponowanych rozwiązań byłoby stosowanie przez wszystkich uczestników rynku teleinformatycznego wspólnego dialera o kodzie źródłowym udostępnianym wszystkim operatorom (propozycja TP SA).


TOP 200