Ogólnopolska sieć alarmowa

Cele budowy ogólnopolskiej sieci

868 lokalizacji

istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Państwowego Ratownictwa Medycznego - połączy sieć OST 112.

Projekt OST 112 ma na celu poprawę jakości współdziałania Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie obsługi wywołań na numery alarmowe. Dziś każda ze służb państwowych wciąż ma własny numer, pod który dzwonią obywatele. W ramach realizowanego projektu planuje się także zwiększenie efektywności współdziałania służb powołanych do niesienia pomocy, poprzez - jak można przeczytać w oficjalnych dokumentach - "niwelowanie barier związanych z elektronicznym przepływem informacji". Choć np. wdrożenie systemów obiegu dokumentów pomiędzy nimi nie jest już elementem projektu OST 112. Rezultatem prowadzonych działań w ramach tego projektu ma być również udostępnienie służbom nowoczesnej sieci oraz zapewnienie "optymalnych warunków technicznych, organizacyjnych i finansowych związanych z jej eksploatacją".

W związku z tym przewiduje się budowę nowoczesnego systemu łączności, zarządzanego niezależnie od komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Zdaniem MSWiA, pozwoli to na efektywne wykorzystanie i gospodarowanie wspólnymi zasobami teleinformatycznymi służb ratowniczych i porządku publicznego. W ramach realizacji projektu przewidziane jest podłączenie do jednej sieci teletransmisji co najmniej 868 lokalizacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Harmonogram i plan projektu

Projekt budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 ma się zakończyć w przyszłym roku. Jego realizacja została podzielona na trzy obszary: POL20 (planowane uruchomienie do końca 2010 r.), POL35 (do połowy 2011 r.) oraz POL300 (do końca 2011 r.). Węzły POL20 zlokalizowane zostaną we wszystkich miastach wojewódzkich; POL35 w miastach wojewódzkich wg starego podziału administracyjnego (było ich wówczas 49 - przyp. red.), a POL300 w miastach powiatowych. Monitoring oraz kontrolę nad sprawnym działaniem całości sprawować będzie Centralny System Zarządzająco-Monitorujący, zbudowany - ze względów bezpieczeństwa - w dwóch niezależnych geograficznie ośrodkach.

W wyniku realizacji projektu OST 112 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstanie centralnie zarządzana sieć IP/MPLS. "Zbudowana zostanie ona z elementów aktywnych w najnowszych dostępnych technologiach" - mówią przedstawiciele CPI MSWiA. OST 112 ma bowiem zapewnić transmisję danych - w tym obrazów - oraz łączność głosową dla potrzeb wszystkich służb odpowiedzialnych za obsługę systemu powiadamiania ratunkowego i numeru alarmowego 112. "W przyszłości planowane jest także wykorzystanie OST 112 dla potrzeb innych organów administracji rządowej i samorządowej po spełnieniu przez ich sieci teleinformatyczne warunków technicznych i prawnych związanych z podłączeniem do wskazanych węzłów dostępowych OST 112" - wyjaśniają.


TOP 200